Zoologiske haver

Fødevarestyrelsen administrerer reglerne vedrørende zoologiske haver. Reglerne angår veterinær godkendelse, som omfatter regler om dyresundhed, dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Desuden findes der krav til mærkning og registrering af de enkelte dyrearter i zoologiske haver.

​Reglerne vedrører permanente zoologiske haver, som har til formål at forevise levende dyr for publikum i mindst syv dage om året.

Zoologiske haver skal ifølge disse regler dels have en godkendelse for at kunne åbne en zoo, dels en godkendelse til at flytte dyr til og fra zoo.

Kravene til godkendelse drejer sig om indretning og drift samt krav om, at der er en tilsynsførende dyrlæge tilknyttet. Derudover er der regler om sygdomsovervågning, til- og fraførsel af dyr og håndtering af gødning. 

Fødevarestyrelsen fører et årligt tilsyn med hver zoologisk have.

Det er muligt for de zoologiske haver at sende dyr til og modtage dyr fra zoologiske haver i andre EU-lande, når bestemte betingelser er opfyldt. Før afsendelse af dyrene skal Fødevarestyrelsen kontaktes med henblik på at få udarbejdet et obligatorisk sundhedscertifikat, der skal ledsage dyrene.

Skal en zoologisk have eksportere dyr til en zoologisk have i et land uden for EU, skal Fødevarestyrelsen kontaktes i god tid, da der ofte skal udarbejdes særlige certifikater til dyrene.

Herunder finder I alene de krav i EU-reglerne, der vedrører mærkning og registrering af dyr i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Fødevarestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der er en del andre krav rettet mod zoologiske haver (kaldet afgrænsede virksomheder i EU-reglerne).

I skal registrere jeres besætning i CHR

Hvis I har én eller flere af disse dyrearter, skal de registreres i CHR:

 • Kvæg
 • Svin
 • Får
 • Geder
 • Hjorte
 • Kameler (herunder alpakaer og lamaer)
 • Heste (herunder zebraer, æsler og krydsninger deraf)
 • Ræve
 • Mink
 • Ildere
 • Fritter
 • Chinchillaer

Hvis I ikke har nogen af de ovenstående dyrearter, men f.eks. har elefanter eller flodheste som de eneste hovdyr, skal der registreres en besætning med typen ”hovdyr” i CHR.

For hver dyreart, skal der oprettes en besætning af typen ”zoologisk have” i CHR. I kan kontakte CHR-afdelingen hos SEGES på tlf. 70 15 50 15, for at få registreret besætninger med de dyrearter, som I mangler at registrere.

I skal ajourføre oplysninger og ophøre jeres besætning

Som zoologisk have skal I følge de generelle regler for ajourføring og ophør af besætning.

Registrering af dyrehold i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)

I skal føre fortegnelser

I skal føre fortegnelser over visse aktiviteter i jeres besætning. Der er ikke noget krav til præcis, hvordan oplysningerne skal noteres, men de skal stå samlet og være let tilgængelige. Såfremt oplysningerne registreres i ZIMS, er dette tilstrækkeligt. Hvis I benytter chipmærkning, skal I være opmærksomme på, at I for nogle dyrearter skal anføre placeringen af chippen. De særlige krav til fortegnelser for de enkelte dyrearter er beskrevet i de relevante afsnit. Fristen for at notere oplysningerne er syv dage efter hændelsen. I skal opbevare fortegnelserne om det enkelte dyr i tre år efter, det har forladt den zoologiske have.

I skal overholde mærkningskravene

Dyr i zoologiske haver er ikke undtaget fra de normale krav om mærkning, men der er i nogle tilfælde alternative mærkningsmuligheder. Nederst på denne side, finder I en samlet oversigt over mulighederne for mærkning, og i de relevante afsnit om hver dyreart nedenfor beskrives de alternative mærkningsmuligheder, som er specielle for de enkelte dyrearter i zoologiske haver. Identifikationsmidler, dvs. chip, øremærker mv. skal være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Mærkning og registrering for hver enkelt dyreart

Herunder finder I en opsummering over mærknings- og registreringskravene for hver enkel dyreart. Reglerne står ligeledes beskrevet i vejledningen om mærkning og registrering i CHR af dyr i zoologiske haver.

Hovdyrarter i slægterne Bison, Bos (herunder underslægterne Bos, Bibos, Novibos og Poephagus) og Bubalus (herunder underslægten Anoa) samt dyr fremkommet ved krydsninger heraf.

I kan mærke kvæg i zoologiske haver med én chip eller én vombolus

Kvæg i zoologiske haver kan mærkes med enten én chip eller én vombolus. Såfremt der anvendes chip, skal denne indeholde landekode ’208’ samt CHR-nummer + løbenummer.

Identifikation med chip skal være foretaget senest 20 dage efter fødslen, og identifikation med vombolus skal være foretaget senest 60 dage efter fødslen. Dog er mærkningsfristen for amerikansk bison ni mdr. efter fødslen.

Uanset hvilken mærkningsmetode, der vælges, skal mærket for kvæg indeholde dyrets identifikationskode, som skal registreres i CHR sammen med dyrets stamdata.

I skal registrere hændelser i CHR for kvæg

Samtlige hændelser for kvæg skal indberettes til CHR. En hændelse er fødsel, slagtning, aflivning, dødsfald, bortkomst eller flytning. Enhver flytning af dyr, både levende og døde, skal indberettes af både afsender og modtager af dyrene.

I skal registrere hændelser senest 7 dage efter hændelsen

I skal indberette til CHR senest syv dage efter hændelsen. Det gælder dog ikke for registrering af fødsler af amerikansk bison, hvor fristen for at indberette en fødsel er syv dage efter, at dyret er blevet mærket.

I skal indberette oplysninger til hver hændelse

Følgende fire oplysninger skal indberettes for hver fødsel:

 • Besætningsnummer for den besætning, hvori dyret er født.
 • Kalvens identifikationskode, hvis kalven er levende.
 • Fødselsdato, køn og tilstand (levende eller dødfødt).
 • Moders identifikationskode. I tilfælde af embryotransplantation registreres både donor- og recipientmoder.

Følgende fire oplysninger skal indberettes for hver flytning:

 • Dyrets identifikationskode.
 • Dato for flytning.
 • Afsenderen af et dyr skal registrere sit eget besætningsnummer samt besætningsnummeret for den besætning, som dyret er blevet flyttet til. Hvis dyret er udført direkte til udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen.
 • Modtageren af et dyr skal registrere sit eget besætningsnummer samt besætningsnummeret for den besætning, som dyret er blevet flyttet fra. Hvis dyret er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.

Følgende seks oplysninger skal indberettes efter indførsel af dyr til Danmark:

 • Besætningsnummer for den besætning, hvortil indførsel har fundet sted.
 • Dyrets identifikationskode.
 • Dyrets udenlandske identifikationskode.
 • Fødselsdato, køn og race.
 • Moders identifikationskode.
 • Dyrets flytninger inden indførsel til Danmark.

I skal føre fortegnelser ved hold af kvæg

Hvis der anvendes mærkning med chip, skal placeringen af chippen anføres. Derudover er der ikke krav om føring af fortegnelser for kvæg.

I skal have kvægpas til dyr, der flyttes ud af landet

Hvis I flytter dyr ud af landet, skal dyrene ledsages af et kvægpas.

Hovdyrarter af familien Suidae, dvs. Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Porcula ssp., Potamochoerus ssp. og Sus ssp.

I kan mærke svin i zoologiske haver med én chip senest 9 måneder efter fødslen

Svin i zoologiske haver kan mærkes med én chip. Ved anvendelse af chip, skal denne indeholde landekode ’208’ samt CHR-nummer.

Identifikationen skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen.

I skal registrere flytninger af svin i CHR senest 7 dage efter flytningen

Ved modtagelse af svin, skal flytningen indberettes til CHR.

I skal i forbindelse med modtagelse af svin eller flytning til udlandet registrere flytningen i CHR senest syv dage efter, at flytningen har fundet sted.

I skal indberette følgende for hver flytning inden for Danmark

Modtageren af svin skal registrere følgende fire oplysninger på Fødevarestyrelsens app ’Flytning af svin’ eller via internetadressen svineflyt.fvst.dk:

 • Antallet af modtagne svin.
 • Dato og tidspunkt for modtagelse af dyret eller dyrene.
 • Besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet.
 • Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.

I skal føre fortegnelser ved hold af svin

For svin skal fortegnelserne indeholde følgende tre oplysninger for hvert dyr:

 • Dato for dyrets død, slagtning eller bortkomst, hvis relevant.
 • Hvis der anvendes mærkning med chip, skal placeringen af chippen anføres.
 • For indførte svin skal endvidere noteres oplysninger på eventuelt udenlandske øremærker.

Hovdyrarter af slægten Ovis samt dyr fremkommet ved krydsning heraf.

Hovdyrarter af slægten Capra samt dyr fremkommet ved krydsning heraf.

I kan mærke får og geder i zoologiske haver med én chip eller én vombolus og det skal være senest 9 måneder efter fødslen

Får og geder i zoologiske haver kan mærkes med én chip eller én vombolus. Såfremt der anvendes chip, skal denne indeholde landekode ’208’ samt CHR-nummer + løbenummer.

Identifikationen skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen.

Uanset hvilken mærkningsmetode, der vælges, skal mærket for får og geder indeholde dyrets identifikationskode.

I skal registrere flytninger af får og geder i CHR senest 7 dage efter flytningen

I skal indberette, hver gang I modtager dyr til eller afsender dyr fra jeres besætning. Indberetningen skal foretages senest syv dage efter, at flytningen har fundet sted.

I skal indberette følgende for hver flytning af får og geder

Følgende fire oplysninger skal indberettes, efter at flytningen har fundet sted:

 • Antallet af flyttede får eller geder.
 • Dato for flytningen.
 • Afsenderen af dyret/dyrene skal registrere sit eget besætningsnummer samt besætningsnummeret for den besætning, hvortil dyret/dyrene er flyttet. Hvis dyret/dyrene er flyttet ud af Danmark, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen.
 • Modtageren af dyret/dyrene skal registrere sit eget besætningsnummer samt besætningsnummeret for den besætning, hvorfra dyret/dyrene er flyttet. Hvis dyret/dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.

I skal føre fortegnelser ved hold af får og geder

For får og geder skal fortegnelserne indeholde følgende seks oplysninger for hvert dyr:

 • Dyrets identifikationskode.
 • Fødselsmåned og -år.
 • Dato for død, slagtning eller bortkomst.
 • For dyr, der flyttes ind: dyrets nummer og besætningsnummer for den besætning, som dyret kom fra samt datoen for dyrets ankomst.
 • For dyr, der flyttes ud: dyrets nummer og besætningsnummer for den besætning, som dyret er blevet flyttet til samt datoen for dyrets afgang.
 • For dyr, der er mærket med chip: chippens placering på dyret.

I skal have flytningsdokumenter til får og geder

Når får og geder flyttes mellem to besætninger, skal de ledsages af et gyldigt flytningsdokument.

Hovdyrarterne af familien Cervidae, dvs. Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus ssp., Dama ssp., Elaphodus ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Przewalskium ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp., Rucervus ssp. og Rusa ssp.

Hovdyrarter af familien Camelidae, dvs. Camelus ssp., Lama ssp. og Vicugna ssp.

I skal mærke hjorte og kameler i zoologiske haver med chip eller øremærker

Hjorte og kameler i zoologiske haver skal mærkes med én chip eller to godkendte øremærker. Ved anvendelse af chip, skal denne indeholde landekode ’208’ samt CHR-nummer + løbenummer, eller landekode ’208’ efterfulgt af en individuel dyrekode.

Identifikationen skal foretages senest ni måneder efter fødslen.

I skal føre fortegnelser ved hold af hjorte og kameler

For hjorte skal fortegnelserne indeholde følgende tre oplysninger for hvert dyr:

 • For dyr, der fødes i besætningen: dyrets identifikationskode.
 • For dyr, der flyttes ind: dyrets identifikationskode, besætningsnummer for den besætning, som dyret kom fra samt datoen for dyrets ankomst.
 • For dyr, der flyttes ud: dyrets identifikationskode, besætningsnummer for den besætning, som dyret er blevet flyttet til samt datoen for dyrets afgang. I tilfælde af dyret har to identifikationsnumre i form af både chip og øremærke, skal begge numre noteres i fortegnelserne.

Slægten Equus, herunder heste, æsler og zebraer, samt dyr fremkommet ved krydsning heraf.

I skal mærke heste i zoologiske haver med én chip og hesten skal have et hestepas

Alle heste skal identificeres, det vil sige, at de både skal chipmærkes og have et hestepas. Identifikation og chipmærkning af hesten skal foretages af en dyrlæge eller en ’kvalificeret person’. Chippen skal indeholde landekode ’208’ efterfulgt af en individuel dyrekode.

Heste skal mærkes med én chip på venstre side af halsen midt mellem den øverste del af hovedet og manken i ligamentum nuchaes området. Heste identificeres ved udfyldelse af identifikationsformularen, hvor det særligt er gældende for zebraer i zoologiske haver, at beskrivelsen af hesten (del A, sektion 3 og del B) kan erstattes af billeder.

Alle heste skal være chipmærkede og have et hestepas senest 12 måneder efter fødslen.

I skal ansøge om et hestepas 

Ansøgning om hestepas skal være det pasudstedende organ i hænde senest 10 måneder efter føllets fødsel.

I finder information om ansøgning af hestepas her

Gælder dyrearterne ræve, mink, ildere, fritter og chinchillaer

I skal kun mærke fritterne i zoologisk have, hvis de flyttes til udlandet

Der er ikke krav om identifikation af ræve, mink, ildere og chinchillaer.

Der er kun krav om, at fritter skal mærkes med én chip, hvis de skal ind- eller udføres fra Danmark. Chippen skal indeholde landekode ’208’ efterfulgt af en individuel dyrekode.

I skal føre fortegnelser ved hold af ræve, mink, ildere, fritter og chinchillaer

For ræve, mink, ildere, fritter og chinchillaer skal fortegnelserne indeholde følgende to oplysninger for hvert dyr:

 • For dyr, der flyttes ind: antal dyr og besætningsnummer for den besætning, som dyrene kom fra, samt datoen for dyrenes ankomst.
 • For dyr, der flyttes ud: antal dyr og besætningsnummer for den besætning, som dyrene er blevet flyttet til samt datoen for dyrenes afgang.

For fritter, skal følgende tre oplysninger desuden noteres for hvert enkelt dyr:

 • Fødselsdato.
 • Dato for død eller bortkomst.
 • Chipnummer, hvis dyret er chipmærket.

Ansøgning om godkendelse af zoologisk have eller dyreanlæg i zoologisk have

Denne blanket skal bruges til at ansøge om godkendelse af en zoologisk have eller godkendelse af et nyt eller ombygget dyreanlæg i en zoologisk have.

Udfyld blanket

Find relevant vejledning og blanketter om CHR til dyr i zoologiske haver herunder