August – november: Håndtering af animalske biprodukter i fødevarevirksomheder med produktion i engrosleddet

Kampagnen har fokus på kontrol af fødevarevirksomheders regelefterlevelse for håndtering, opbevaring og bortskaffelse af animalske biprodukter, herunder hvordan fødevarevirksomhederne indsamler, kategoriserer, mærker, identificerer, anvender og sikrer sporbarheden af animalske biprodukter.

Forkert håndtering af animalske biprodukter i fødevarevirksomhederne kan udgøre en risiko for folke- og dyresundheden, hvilket kan få betydning for dyrene, erhvervet og dansk eksport. Der kan ske overførsel af alvorlige og smitsomme sygdomme, som f.eks. afrikansk svinepest eller mund- og klovesyge.

Hvad er animalske biprodukter?

Når animalske produkter, eller produkter indeholdende animalske produkter, ikke skal indtages af mennesker, bliver produkterne til animalske biprodukter, uanset om de er egnede til at blive indtaget af mennesker eller ej. 

Animalske biprodukter inddeles i kategori 1-, 2- eller 3-materiale, alt efter hvilken risiko de enkelte produkter udgør for omgivelserne. Kategori 1-materiale er det, der udgør den største risiko for folke- og dyresundheden. 

De animalske biprodukter skal anvendes eller bortskaffes i henhold til forordningen om animalske biprodukter. Anvendelse af animalske biprodukter kan bl.a. være til foder (udelukkende kategori 3 materiale) eller jordforbedringsformål (som udgangspunkt kategori 2 og kategori 3 materiale). 

Hvad er rigtig håndtering af animalske biprodukter?

  • Produktet skal uden unødig forsinkelse identificeres som et animalsk biprodukt
  • Produktet skal kategoriseres og mærkes i henhold til forordningen om animalske biprodukter
  • Animalske biprodukter skal holdes adskilt i henhold til kategorisering af det animalske biprodukt
  • Ved transport/omsætning skal animalske biprodukter være mærket og ledsages af handelsdokument eller sundhedscertifikat som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter
  • Afsender, transportør og modtager skal føre fortegnelser over forsendelser
  • Transport skal foregå uden mulighed for krydskontamination i henhold til forordningen om animalske biprodukter og TSE-forordningen
  • Transportør skal være registreret i henhold til forordningen om animalske biprodukter 

Formålet med kampagnen er, at kontrollere om fødevarevirksomheder efterlever reglerne for håndtering, opbevaring og bortskaffelse af animalske biprodukter, herunder hvordan fødevarevirksomhederne indsamler, kategoriserer, mærker, identificerer, anvender og sikrer sporbarheden af animalske biprodukter. 

Særligt skal kontrolleres:

Håndtering, opbevaring, bortskaffelse og sikring af sporbarhed for animalske biprodukter

Korrekt mærkning og kategorisering af animalske biprodukter og andre procedurer relateret til animalske biprodukter.

Om personalet har den fornødne viden om de fastsatte procedurer

Om animalske biprodukter egnet til foderformål holdes adskilt fra animalske biprodukter, der skal bortskaffes eller anvendes til andre formål end foder ​

Mere information følger

Mere information følger

August - november 2024

Slutrapport for kontrolkampagnen 'Håndtering af animalske biprodukter i fødevarevirksomheder med produktion i engrosleddet' følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834