Til grønlandske borgere og virksomheder

Grønlandske jagttrofæer

Jagttrofæer kan for eksempel være skind, gevirer, knogler, tænder og barder. Læs om kravene, hvis du vil udføre jagttrofæer fra Grønland til Danmark og andre EU-medlemslande.

Jagttrofæer hører til kategorien animalske biprodukter, og betegnelsen omfatter produkter af nedlagt vildt, som ikke er bestemt til konsum (fødevarer) fra fra hov- og klovdyr, hval, fugle og andre dyrearter.

Udførsel af jagttrofæer fra Grønland

Grønland betragtes som et tredjeland, når det omhandler jagttrofæer. Derfor skal jagtrofæer overholde EU's importbetingelser til tredjelande, hvis de udføres fra Grønland til et EU-medlemsland, f.eks. Danmark. 

Du skal sikre dig fem ting, når du gerne vil sende jagttrofæer fra Grønland

 1. Du skal overholde relevante betingelser i et sundhedscertifikat eller handelsdokument.
 2. Du skal sørge for, at:
  1. du hurtigst muligt anmoder Fødevarestyrelsen om at få udstedt et sundhedscertifikat (så din anmodning er modtaget inden trofæets ankomst til Danmark), eller
  2. du sikrer, at jagtrofæet ved afsendelse fra Grønland følges af et handelsdokument, som er underskrevet af afsender.
  3. du (hvor relevant) sikrer, at kopi af gyldige grønlandske jagtlicenser fremsendes til Fødevarestyrelsen.
 3. Modtageren/importøren (som angivet i sundhedscertifikatet eller handelsdokument) skal være godkendt som konservator (taxidermist).
 4. Jagttrofæer skal overholde eventuelle regler fra andre myndigheder.
 5. Jagttrofæerne skal indføres via et grænsekontrolsted i EU. Fra Grønland kan det indføres via grænsekontrolstedet i Århus med skib eller København med fly. Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted er gebyrbelagt. Afsender skal forhåndsanmelde indførslen til offentlig kontrol på ankomst grænsekontrolstedet. 
  Læs om grænsekontrol og forhåndsanmeldelse

Find en kopi af EU's importsundhedscertifikater for jagttrofæ og andre præparater af fugle og hovdyr i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase. Anmod om certifikatudstedelse via TRACES (ved udfyldelses af certifikatets Del 1).

Der er krav om et sundhedscertifikat. Der er krav om kopi af jagtlicens for trofæer af nedlagt vildt, men ikke for trofæer fundet i naturen som f.eks. tabte gevirer.

Trofæer af hovdyr eller klovdyr kan udføres som ubehandlede dele eller som afsenderbehandlede dele udelukkende bestående af horn, hove, klove, gevirer, tænder, huder og skind. I EU's importsundhedscertifikat for henholdsvis ubehandlede eller afsenderbehandlede jagttrofæer fremgår yderligere betingelser, som skal være opfyldt, for at certifikatet kan benyttes.

Find relevante certifikater og vejledninger i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase

I certifikatdatabasen kan du blandt andet finde:

 • Kopi af EU's importsundhedscertifikater for jagttrofæ og andre præparater af fugle og hov-/klovdyr.
 • Generel vejledning til afsender omkring udfyldelse af certifikater.

Læs om EU-Kommissionens specifikke importbetingelser til dansk modtager af grønlandske jagtrofæer af hov- og klovdyr

Der er krav om sundhedscertifikat. Der er krav om kopi af jagtlicens for trofæer af nedlagt vildt, men ikke for trofæer fundet i naturen som f.eks. fugleknogler.

Fugle kan udføres ubehandlede (hele eller dele) eller som afsenderbehandlede dele udelukkende bestående af knogler, næb eller kløer. Der kan ikke sendes afsenderbehandlede fjer og fjerdele. I EU's importsundhedscertifikat for henholdsvis ubehandlede eller afsenderbehandlede jagttrofæer fremgår yderligere betingelser, som skal være opfyldt, for at certifikatet kan benyttes.

Find relevante certifikater og vejledninger i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase

I certifikatdatabasen kan du blandt andet finde:

 • Kopi af EU's importsundhedscertifikater for jagttrofæ og andre præparater af fugle og hov-/klovdyr.
 • Generel vejledning til afsender omkring udfyldelse af certifikater.

Læs om EU-Kommissionens specifikke importbetingelser til dansk modtager af grønlandske jagtrofæer af fugle

Se vejledning om afsenderbehandlede fjer og fjerdele

Der er krav om:

 • et handelsdokument for trofæer af hval og rovdyr.
 • kopi af jagtlicens for trofæer af nedlagt vildt.

Trofæer af knogler, tænder, kløer, huder eller skind samt barder og bardehår kan kun udføres som afsenderbehandlede dele.

Se eksempel på et handelsdokument for jagttrofæer af rovdyr (docx)

Vær opmærksom på grønlandske regler

Bemærk, at der særligt for hval og rovdyr kan være grønlandske regler for, hvilke dyrearter der tillades udført fra Grønland. Læs mere under "Regler fra andre myndigheder - Jagtlicens og CITES".

Kontakt Fødevarestyrelsen for yderligere vejledning.

Når der sendes ubehandlede jagttrofæer til et EU-land, skal trofæet sendes til en modtager/importør (virksomhed eller konservator), som er godkendt eller registreret efter EU's forordning om animalske biprodukter (Art. 23 godkendelse, Sektion IX, RÅ/RAW)

Se godkendte virksomheder eller konservatorer i Danmark, andre EU-medlemslande og tredjelande

Vær opmærksom på tre ting:

 1. Jagttrofæer skal ofte eksporteres med et eksportsundhedscertifikat, hvis de skal eksporteres til lande udenfor EU. Find certifikaterne i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase eller i TRACES.
 2. Forsendelsen skal anløbe i Danmark, for at Fødevarestyrelsen kan udstede et eksportcertifikat til lande uden for EU.
 3. Generelle certifikater for huder og skind kan typisk ikke benyttes til jagttrofæer, da der i disse certifikater ofte er krav om, at dyrene er blevet aflivet og slagtet på en godkendt fødevarevirksomhed.

Find vejledning om eksport af animalske biprodukter (inkl. jagttrofæer) til lande udenfor EU

Du skal være opmærksom på at overholde Grønlands Selvstyres gældende regler for fangst og jagt.

Departement for Fiskeri og Fangst

Ansvarlig for regelstyrering vedrørende udnyttelse af de levende ressourcer i Grønland. Herunder jagt og fangst samt udstedelse af jagtbeviser og jagtlicenser.

Find information om jagtbeviser/-licenser (sullissivik.gl)

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, CITES-Kontoret

Ansvarlig for registrering af og kontrol med international handel og transport af truede dyr og planter.

Find information om CITES-reglerne og listede dyrearter, der ikke må udføres fra Grønland (sullissivik.gl) 

Information om afsenderbehandling af trofæer

Der skelnes mellem behandlede og ubehandlede jagttrofæer.

Grønland har på nuværende tidspunkt ikke nogen godkendte eller registrerede virksomheder eller konservatorer (taxidermister). Grønlandske jagttrofæer kan derfor ikke afsendes som fuldstændigt behandlede jagttrofæer, og derfor skal trofæer altid sendes til godkendt en virksomhed/konservator (taxidermist) i EU, inkl. Danmark.

Afsender af jagttrofæer er forpligtet til at sikre, at jagttrofæer ikke udgør en risiko for spredning af sygdomme.

Jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af knogler, skal:

 1. have ligget i kogende vand så længe, at de er befriet for alt andet materiale.
 2. være desinficeret med et godkendt middel, herunder brintoverilte.
 3. pakkes enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage. Det skal ske umiddelbart efter afsenderbehandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering.

Jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af horn, hove, klove, gevirer, kløer, samt næb og tænder, skal:

 1. have ligget i kogende vand så længe, at trofæet er befriet for alt andet materiale.
 2. pakkes enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage. Det skal ske umiddelbart efter afsenderbehandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering.

Jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af skind med eller uden fjer, skal:

 1. tørres, tørsaltes eller vådsaltes i mindst 14 dage forud for afsendelsen eller underkastes en konserveringsproces, bortset fra garvning.
 2. pakkes enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage. Det skal ske umiddelbart efter afsenderbehandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering.

TRACES NT

I TRACES findes de harmoniserede certifikater, som er forhandlet og udarbejdet af EU-kommissionen.

Information om TRACES

Gå til TRACES

Certifikatdatabasen

Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase indeholder alle offentliggjorte certifikater, forhandlet mellem Danmark, EU og tredjelande, samt information og vejledning til disse.

Information om Certifikatdatabasen

Gå til Certifikatdatabasen