Fødevarestyrelsen og det nationale beredskab

Fødevarestyrelsen indgår i det nationale beredskab på tværs af forskellige myndigheder – det nationale beredskab.

Fødevarestyrelsens rolle i det nationale beredskab

Fødevarestyrelsens Fødevareberedskab beskæftiger sig med at håndtere fødevarekriser, sygdomsudbrud og andre hændelser, som kan have en indflydelse på fødevaresikkerheden i Danmark. Beredskabet bygger på Fødevarestyrelsens normale beredskab. De medarbejdere, som har ansvaret til daglig, har også ansvaret under kriser. På den måde kender alle deres arbejdsfunktion i systemet, og der bliver ikke startet et nyt beredskab op ved nye situationer eller kriser.

Hvis Danmark bliver ramt eller påvirket af større kriser og hændelser, træder Den Nationale Operative Stab – i daglig tale "NOST" – sammen for at styre og koordinere den operative indsats på tværs af myndighederne.

Læs mere om NOST på Politiets hjemmeside: 
Den nationale operative stab (NOST) | | Politi

Hvem er med i Den Nationale operative Stab (NOST)?

Staben ledes af Rigspolitiet og består derudover af Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Andre myndigheder (bl.a. Fødevarestyrelsen) kan indkaldes efter behov i forhold til krisens karakter.

Hvis Fødevarestyrelsen bliver indkaldt til et NOST-møde, sender Fødevarestyrelsen en på forhånd udpeget og uddannet forbindelsesofficer (FO) som repræsentant fra Fødevarestyrelsen. Denne FO kommer med input og beslutninger fra Fødevarestyrelsen på NOST-møderne og melder tilbage til hovedkontoret i Glostrup, hvad der er sket på mødet. Fødevarestyrelsen har f.eks. deltaget på møder om COVID-19, COVID-19 i mink, krisen i Ukraine mm.

​NATO-samarbejde om civilsamfundets beredskab på veterinær- og fødevareområdet

Fødevarestyrelsen deltager som Danmarks repræsentant i NATO's civile-militære samarbejde på veterinær- og fødevareområdet.

Ekspertberedskaber ved større forureninger eller kriser

Det nationale beredskab er forberedt på større forureninger fra mikrobiologiske, kemiske eller nuklear og radiologiske hændelser. Det kan være et udslip fra én af de kemiske fabrikker, et udslip fra et nærtliggende atomkraftværk eller olieforureninger til søs. 

Kompetencer og kommandoveje er klare, så i et tilfælde af et uheld, kan Fødevarestyrelsen og det øvrige nationale beredskab reagere hurtigt og sætte ind med tiltag.

I Danmark er der et antal ekspert beredskaber, som er listet her:

Kontakt til Efterretningstjenesten

Det daglige nationale beredskab består af flere aktiviteter. Fødevarestyrelsen har en tæt kontakt til Politiets og Forsvarets Efterretningstjeneste, som hele tiden overvåger situationen i Danmark og med jævne mellemrum informerer Fødevarestyrelsen om den aktuelle situation.

Læs mere hos Politiets Efterretningstjeneste (pet.dk)