Juli - decemb​er: Import fra tredjelande af sammensatte produkter

Kontrol af import fra tredjelande af sammensatte produkter - fødevarer, der indeholder både vegetabilske ingredienser og forarbejdede animalske ingredienser. Vejledningsindsats i 2022 og kontrol i 2023.

​​​En fødev​​​are, der indeholder kød, mælk, æg el​​ler andre ingredienser fra dyr, k​an udgøre en fare for dyre- og/eller folkesundheden i EU lande, når disse fødevarer importeres fra lande udenfor EU. Denne kampagne er derfor udarbejdet for at kontrollere, at reglerne for import af sammensatte produkter, bliver overholdt, og at reglerne er kendt for relevante virksomheder og importører.

​Et sammensat produkt er en fødevare, som indeholder både vegetabilske ingredienser og forarbejdede animalske ingredienser.

Eksempler på sammensatte produkter er:

  • Færdigretter med indhold af animalske produkter, f.eks. kødprodukter eller mejeriprodukter, herunder forårsruller, tærter og pizza
  • Bouillon
  • Kiks​

For at forebygge udbrud af smitsomme husdyrsygdomme er der nogle regler, som skal overholdes, når man importerer sammensatte produkter fra lande uden for EU.

Sammensatte produkter deles op i 3 kategorier:

  1. a) ​Sammensatte produkter, som skal opbevares på køl / frost for at holde sig
  2. b) Langtidsholdbare ("shelf stable") sammensatte produkter, som indeholder colostrumbaserede produkter og/eller forarbejdet kød – uanset mængde
  3. c) Langtidsholdbare sammensatte produkter, som indeholder forarbejdede animalske produkter (bortset fra colostrumbaserede produkter og/eller forarbejdet kød), der er omfattet af krav i bilag III til forordning 853/2004 (hygiejneforordningen for animalske fødevarer)

Krav til import: 

For alle tre kategorier gælder, at de animalske ingrediens​er i det sammensatte produkt skal komme fra en godkendt virksomhed. Der stilles krav til godkendt oprindelsestredjeland, både for den animalske ingrediens, men også for det sammensatte produkt, her har det dog betydning hvilken kategori, det sammensatte produkt tilhører. Til slut er der krav om, at produkter tilhørende kategori a og b ledsages af et sundhedscertifikat. Sammensatte produkter, som tilhører kategori c, skal ledsages af en privat erklæring.

Når man importerer sammensatte produkter, skal man udover ovenstående også være opmærksom på, om produktet skal til offentlig kontrol på et grænsekontrolsted ved ankomst til EU.

EU Kommissionen har lavet en hjemmeside, hvor man kan finde flere oplysninger om sammensatte produkter og import af sammensatte produkter. Gå til EU Kommissionens hjemmeside her.

Læs mere på siden om sammensatte produkter.

Som importør er man ansvarlig for, at reglerne overholdes. Fødevarestyrelsen vil i kampagnen have særligt fokus på om reglerne omkring import af sammensatte produkter overholdes.

Formålet med kampagnen er, at

  • Vejlede importører om indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande, hvorved kendskabet til regler gældende fra 2021 øges.
  • Kontrollere om reglerne efterleves​.

Læs mere om sammensatte produkter. Her findes også en vejledning og et fakta-ark.

Målgruppen for kampagnen er virksomheder som indfører sammensatte produkter fra tredjelande.

Kontrol i virksomheder foretages i 3. og 4. kvartal 2023.

Slutrapport for kontrolkampagnen 'Import fra tredjelande af sammensatte produkter' følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834