Foderhygiejne i Grønland

Formålet med god foderhygiejne er at opnå et højt niveau af fodersikkerhed og dermed også et højt niveau af fødevaresikkerhed for animalske fødevarer.

Ved begrebet foderstofhygiejne forstås foranstaltninger og betingelser, der er nødvendige for at bekæmpe farer og sikre, at et foderstof er egnet til foderbrug.

Registrerede og godkendte fodervirksomheders ansvar

Det er registrerede og godkendte fodervirksomhedernes ansvar at efterleve bestemmelser om foderhygiejne. Det gælder for alle virksomheder, der har med foder til eksport at gøre, f.eks. fiskere, transportører og fiskemelsfabrikker. Formålet er at forebygge farer, der kan gå ud over fodersikkerheden. 

Bestemmelser om foderhygiejne sætter bl.a. mål og rammer for: 

  • Indretning og drift af fodervirksomheder
  • Sporbarhed af foder, som supplerer de generelle bestemmelser om sporbarhed

Reglerne om foderhygiejne findes i kapitel 5 i Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder og de to tilhørende bilag:

  • Bilag 1: Krav til fodervirksomheder i primærproduktionsleddet for foder
  • Bilag 2: Krav til fodervirksomheder i andre led end primærproduktionsleddet

Virksomhederne skal indrette og drive virksomheden forsvarligt.

  • Faciliteter og udstyr skal være dimensioneret og udformet på en måde, hvor det ikke påvirker foderet i en uheldig retning, og så det kan rengøres og/eller desinficere tilstrækkeligt.
  • Beholdere og emballage til opbevaring af foder skal være egnede til formålet.
  • Foder skal opbevares, så de er lette at identificere og ikke bliver forvekslet.

Virksomheder skal have en skriftlig risikoanalyse for de aktiviteter, der vedrører foder. Det gælder dog ikke for primærproducenter, f.eks. fiskere som fanger fisk til eksport, og som eventuelt tørrer dem med simpel behandling.

Krav om risikoanalyse følger af regler om brug af HACCP-principperne, der findes i kapitel 5 i Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder.

Virksomhederne skal etablere et system til at sikre sporbarhed. Ved brug af partisammenlægning eller brug af fodertilsætningsstoffer skal virksomheden kunne sikre intern sporbarhed.

Regler om sporbarhed findes i kapitel 2 samt i bilag 1 og 2 i Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder.

Virksomhederne må kun forsyne sig hos og anvende foderstoffer fra virksomheder, der er registreret eller godkendt i henhold til Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder.

Hvis en fodervirksomhed, f.eks. en fisker eller fiskemelsproducent, også benytter en transportør eller lagervirksomhed til at transportere eller oplagre sit foder, må man kun benytte virksomheder, der er registreret eller godkendt i henhold til Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder.

Dermed bidrager virksomhederne til at sikre, at foder, der eksporteres fra Grønland, har været håndteret hygiejnisk forsvarligt.

Læs om hvilke virksomheder, der skal være registreret eller godkendte

Regler om krav til valg af leverandører findes i kapitel 5 i Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder.

Læs mere i fodervejledningen

Bestemmelser om foderhygiejne og vejledning om hvordan man efterlever disse er uddybet i fodervejledningen, som dog henviser til regler for danske fodervirksomheder. Læs om:

  • Fodervirksomheder efter primærproduktionen: se særligt kapitlerne 66-78
  • Fiskere (primærproducenter): se særligt kapitlerne 58 til 63, samt kapitel 65