Januar - oktober: Sporbarhed - opfølgning

Kontrolkampagnen i 2022 med fokus på sporbarhed på fødevarer var en opfølgning på kontrolkampagnen fra 2021. Sporbarheden på fødevarer er afgørende for, at der kan ske en effektiv tilbagetrækning/tilbagekaldelse, hvis fødevaren er farlig.

​Kam​pagnen gennemføres som en opfølgning på kampagne om sporbarhed i 2021, hvor regelefterlevelsen på sporbarhed var 76 %. Det var et dårligere resultat end forventet. Af de gennemførte kontroller er 376 foretaget i detail- og 26 i engrosvirksomheder.

I 2021 havde kampagnen i højere grad fokus på mindre detailvirksomheder, herunder kiosker. Fødevarestyrelsen har med kampagnen i 2021 foretaget en mere dybdegående kontrol og udtaget flere varegrupper end tidligere til kontrol. Dertil kommer, at sporbarhedskontrollen har fokuseret på varegrupper, som, Fødevarestyrelsen erfaringsmæssigt ved, ofte mangler de nødvendige sporbarhedsoplysninger, f.eks. kød, grønt, slik, vin og spiritus og chokolade. Når kontrollen målrettes i forhold til brancher og fødevaregrupper, vil det kunne give udslag i regelefterlevelsen.

Sporbarhed af fødevarers fysiske strøm ét led frem og ét led tilbage er nødvendig i tilfælde af fødevaresikkerhedsmæssige problemer. Sporbarheden på fødevarer er vigtig i forbindelse med opsporing af, hvilke kunder eller andre virksomheder, der har modtaget fødevarer fra virksomheden, hvis der f.eks. bliver fundet en fejl ved produktet, der betyder, at varen skal trækkes/kaldes tilbage fra markedet.

Sporbarheden er også afgørende for opsporing af smittekilden til en fødevarebåren sygdom i et produkt.​​​​​

Kampag​​nens formål er at:

  • kontrollere sporbarhed på fødevarer
  • afdække, om virksomhederne har styr på sporbarhed
  • afdække om vejledningen fra sidste kampagne har haft effekt.​

Reglerne o​​m sporbarhed står i artikel 18 i Fødevareforordningen:

Fødevareforordningen

EU-Kommissionen har skrevet en vejledning til dele af Fødevareforordningen:

EU-Kommissionens vejledning til dele af Fødevareforordningen

Fødevarestyrelsens vejledning om sporbarhed – fødevarer​​:

Sporbarhedsvejledningen

Fødevarestyrelsen udpeger fødevarevirksomheder til kampagnen på baggrund af erfaringer fra kampagnen i 2021.

Kampagne​​n er en opfølgning på sporbarhedskampagnen i 2021. 

I 2022 vil kampagnen blive gennemført i perioden ultimo januar til og med oktober.​​

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834