April-december: Kontrol af fødevarekædeoplysninger

Kampagnen har fokus på kontrol af fødevarekædeoplysninger, som har til formål at sikre, at alle slagtedyr bliver undersøgt og slagtet i forhold til den måde, de er produceret på.

Alle dyr, som sendes til slagtning, skal ledsages af fødevarekædeoplysninger (FVKO) ((EF) 853/2004). 

Reglerne om FVKO omfatter alle dyrearter undtagen vildtlevende vildt. Formålet med fødevarekædeoplysninger er at sikre, at alle slagtedyr bliver undersøgt og slagtet i forhold til den måde, de er produceret på. FVKO skal være en hjælp for slagteriet til at beslutte, om slagterier vil modtage dyrene til slagtning samt til optimal tilrettelæggelse af slagteprocessen, og for embedsdyrlægen til at afgøre hvilke inspektionsprocedurer, der er behov for. 

Fødevarekædeoplysninger skal blandt andet omfatte oplysninger om besætningens sundhedsstatus, anvendelse af medicin, opdrætsform m.v. 

Det er slagteriets ansvar at anmode primærproducenten om FVKO og at kontrollere disse. Det er primærproducentens ansvar at afgive korrekte og troværdige FVKO til slagteriet, hver gang dyr leveres til slagtning. 

Det er de kompetente myndigheders pligt at oplyse producenterne om hvilke elementer af information om fødevarekæden, der som minimum skal gives til slagteriets leder. Myndighederne skal verificere, at de FVKO, producenten afgiver, er valide, og at slagteriet kontrollerer FVKO og skrider ind i de tilfælde, hvor det er nødvendigt ((EU) 2019/627).

EU-Kommissionen har fokus på korrekt afgivelse af FVKO. I forbindelse med inspektioner har SanteF tidligere gjort Danmark opmærksom på, at det danske system ikke opfyldte fællesskabslovgivningen. Derfor har Fødevarestyrelsen i samarbejde med interesseorganisationer arbejdet aktivt med implementering af de krav, som gælder for FVKO.

Formålet med kampagnen er, at den skal medvirke til en bedre regelefterlevelse og at Fødevarestyrelsens vejledning skal give en bedre forståelse af reglerne.   

Kampagnen skal fokusere både på landmandens og slagteriets efterlevelse af lovgivningen om FVKO. Da kontrollen skal udføres i besætninger, på samlesteder og på slagterier, skal både veterinærenhederne og kødkontrolenhederne deltage i kampagnen. Ud over at kampagnen skal give Fødevarestyrelsen indblik i validiteten af de FVKO, der bliver afgivet af landmanden, og hvordan disse bliver modtaget og kontrolleret på slagteriet, giver kampagnen samtidig Fødevarestyrelsen mulighed for at yde vejledning til erhvervet og øge fokus på vigtigheden af FVKO såvel overfor erhvervet som overfor FVST kontrolpersonale.

Mere information følger

Mere information følger

April - december 2024

Slutrapport for kontrolkampagnen 'Kontrol af fødevarekædeoplysninger' følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834