Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter

Forordningen om animalske biprodukter stiller krav om, at alle driftsledere skal registreres eller godkendes, hvis de anvender eller på anden måde håndterer animalske biprodukter og afledte produkter.

​Godkendelse

Der er krav om godkendelse af driftsledere, herunder virksomheder og anlæg, der forarbejder, håndterer eller opbevarer ABP, som udgør en betydelig risiko for folke- og dyresundheden, med specielt fokus på ABP, som kan udgøre en risiko for sikkerheden i foderkæden. 

Registrering

Der er krav om registrering af alle driftsledere, herunder virksomheder, anlæg og brugere, der forarbejder eller håndterer animalske biprodukter (ABP), som ikke anses for at udgøre en betydelig risiko for folke- og dyresundheden. Transportører og forhandlere af ABP eller afledte produkter skal også registreres.

Blanket til ansøgning om godkendelse og registrering

Du skal bruge ansøgningsblanketten til at søge om godkendelse og registrering af anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport m.v. af animalske biprodukter..

Blanket til ansøgning om registrering/godkendelse

Du kan også sende ansøgningen elektronisk til Fødevarestyrelsen.

Send ansøgningen elektronisk

Undtagelser fra kravet om registrering

Visse driftsledere, herunder virksomheder, anlæg og brugere, er undtaget fra kravet om registrering.

Fødevarevirksomheder er undtaget fra kravet om registrering, hvis deres eneste aktiviteter med ABP er: 

 • frembringelse af ABP i forbindelse med udførelse af aktiviteter, som de allerede er registreret eller autoriseret til efter forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne eller forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, samt oplagring af disse ABP indtil afsendelse.

I disse tilfælde skal fødevarevirksomheder stadig opfylde kravene i forordningerne om animalske biprodukter, og Fødevarestyrelsen skal udføre kontrol med at disse krav overholdes efter præambel 28 og artikel 26, stk. 1 i forordningen om animalske biprodukter.

Såfremt fødevarevirksomheder ønsker at udføre andre aktiviteter end egen frembringelse af ABP og oplagring disse indtil afsendelse, kræves der godkendelse eller registrering efter forordningen om animalske biprodukter. Som eksempel på dette kan nævnes:

 • Et slagteri der ønsker at fremstille minkfoder eller råt foder til selskabsdyr
 • Et mejeri der ønsker at fremstille fodermidler (bortset fra levering af ABP direkte til husdyrbrug til foder)

Læs mere om animalske biprodukter fra mejerier til foder på husdyrbrug

Driftsledere, herunder virksomheder og anlæg, der allerede er godkendt efter artikel 24 i forordningen om animalske biprodukter, er undtaget fra kravet om registrering.

Aktiviteter, der indebærer frembringelse af animalske biprodukter på stedet og udføres på bedrifter eller andre steder, hvor der holdes, opdrættes eller passes dyr, f.eks. hjemmeslagtning på en bedrift, er undtaget fra kravet om registrering.

Virksomheder og anlæg, der udfører en eller flere af følgende aktiviteter, skal godkendes af Fødevarestyrelsen efter artikel 24 i forordningen om animalske biprodukter:

 • Forarbejdning af animalske biprodukter ved forarbejdningsmetoderne omhandlet i gennemførelsesforordningen, bilag IV og fremstilling af fodermidler efter bilag X, kapitel I og II, afsnit 1 til 9.
 • Bortskaffelse eller nyttiggørelse af animalske biprodukter og afledte produkter som affald ved forbrænding eller medforbrænding, dog gælder dette ikke virksomheder eller anlæg med en tilladelse til drift efter affaldsforbrændingsdirektivet (2000/76)
 • Udnyttelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel til forbrænding
 • Fremstilling af foder til selskabsdyr
 • Fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler
 • Omdannelse af animalske biprodukter og afledte produkter til biogas eller kompost
 • Håndtering af animalske biprodukter – herved forstås: 
  • sortering, opskæring, nedkøling, frysning, saltning eller andre konserveringsprocesser,
  • fjernelse af huder og skind eller fjernelse af SRM, 
  • sigtning, hygiejnisering eller pasteurisering forud for omdannelse til biogas eller kompost på anden virksomhed eller anlæg, 
  • øvrig håndtering, som gennemføres grundet forpligtigelser i anden EU-veterinærlovgivning, fx inspektion efter slagtning eller udtagning af prøver.
 • Lagring af animalske biprodukter
 • Lagring af afledte produkter bestemt til:
  • Bortskaffelse ved deponering eller forbrænding eller bestemt til nyttiggørelse eller bortskaffelse ved medforbrænding
  • Anvendelse som brændsel til forbrænding
  • Anvendelse som foder, dog gælder dette ikke virksomheder eller anlæg, der er godkendt eller registreret efter Foderhygiejneforordningen (183/2005).
  • Anvendelse som organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, dog med undtagelse af lagring på et sted, hvor de skal bruges direkte

Driftsledere, herunder virksomheder og anlæg, der er undtaget fra kravet om godkendelse efter artikel 24 i forordningen om animalske biprodukter, skal registreres efter artikel 23.

Der er krav om registrering af følgende driftsledere, herunder virksomheder, anlæg og brugere:

 • Oliekemiske anlæg
 • Anlæg, der håndterer animalske biprodukter og afledte produkter til formål udenfor foderkæden
 • Samlecentraler
 • Anlæg, der iblander organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler en bestanddel
 • Brugere af animalske biprodukter og afledte produkter til specifikke formål (særlige fodringsformål, forskningsformål, uddannelsesformål eller til diagnostik eller udstillinger)
 • Andre registrerede driftsledere, herunder
  • Driftsledere, der omsætter mellemprodukter eller diverse afledte produkter til formål uden for foderkæden, og som ikke er omfattet af anden fællesskabslovgivning
  • Lagre, der oplagrer fodermidler og foderblandinger med indhold af animalsk oprindelse, og som er registreret/godkendt efter foderhygiejneforordningen (183/2005)
  • Fodervirksomheder, der fremstiller foderblandinger med indhold af animalsk oprindelse, og som er registreret/godkendt efter foderhygiejneforordningen (183/2005)
  • Transportører
  • Forhandlere
  • Andre registrerede operatører

Kravene er beskrevet i forordningen om animalske biprodukter artikel 23.

I forordningen om animalske biprodukter er der krav om, at transportører af animalske biprodukter skal være registreret af Fødevarestyrelsen. Transportører/transportfirmaer skal ansøge Fødevarestyrelsen om at blive registreret.

Vær opmærksom på, at du ikke skal registreres som transportør efter forordningen om animalske biprodukter, hvis du allerede er registreret i henhold til fødevarelovgivningen og kun transporterer animalske biprodukter, der er fremkommet i forbindelse med virksomhedens egen fødevareproduktion.

Læs mere herom nederst på siden.

Bestemmelserne i forordningen om animalske biprodukter skal altid overholdes, når du transporterer animalske biprodukter. Ansøgningen om transportørregistrering efter forordningen om animalske biprodukter, skal indeholde oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, samt hvilken kategori af animalske biprodukter der skal transporteres.

Derudover gælder de sædvanlige krav vedrørende transport, handelsdokumenter, fortegnelser m.v. 

Krav til transportørerne

De almindelige krav til opbevaring, mærkning, transport af animalske biprodukter og afledte produkter samt rengøring, desinfektion, handelsdokumenter og fortegnelser skal overholdes.

Registrerede transportører skal, medmindre transporten sker mellem virksomhedens egne lokaliteter, især:

 • kunne forelægge oplysninger til identifikation af deres køretøjer, som gør det muligt at kontrollere brugen af disse køretøjer til transport af animalske biprodukter eller afledte produkter,
 • rengøre og desinficere deres køretøjer i det omfang, det er relevant,
 • træffe alle fornødne foranstaltninger til at hindre kontaminering og spredning af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr.

Bestemmelserne fremgår af artikel 23 i forordningen om animalske biprodukter. Artikel 17 og 20 samt bilag VIII og kapitel IV i bilag IX i gennemførelsesforordningen.

Transportører skal ikke registreres, hvis:

 • der er tale om allerede godkendte biproduktvirksomheder, som selv transporterer animalske biprodukter og afledte produkter,
 • der er tale om fødevarevirksomheder, som allerede er autoriseret eller registreret i overensstemmelse med Forordning nr. 852/2004 eller 853/2004, og virksomheden kun transporterer animalske biprodukter, som er fremkommet i forbindelse med virksomhedens egen fødevareproduktion,
 • der er tale om transport af ABP mellem driftslederens egne lokaliteter inden for samme geografiske enhed, f.eks. ved transport mellem to bygninger på samme virksomhedsadresse.

Speditører skal ikke registreres

Speditører er defineret som virksomheder, der udelukkende faciliterer kontakt mellem virksomheder, der afsender eller modtager ABP. Speditører har ikke den faktiske kontrol med ABP og betragtes derfor ikke som driftsledere, men derimod som formidlere af kontakt, planlæggere eller logistikudbydere. Derfor kan speditører ikke blive registreret som ABP-transportører.

Konservatorer, der er autoriseret efter Bekendtgørelse nr. 843 af 27. juni 2016 med senere ændringer om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter, skal registreres af Fødevarestyrelsen til håndtering af animalske biprodukter og afledte produkter til formål uden for foderkæden.

Læs mere om registrering af konservatorer, og hvilke krav der skal opfyldes (pdf)

Danske driftsledere

Alle driftsledere, herunder virksomheder, anlæg og brugere, der er registreret eller godkendt efter forordningen om animalske biprodukter, skal offentliggøres. Listen over danske driftsledere er tilgængelig på nedenstående link.

NB: For søgning i listen, kan du bruge søgefeltet, som du får frem ved at taste Ctrl+F. Du kan også downloade filen og bruge søgefunktionen i Adobe-programmet.

Liste over godkendte og registrerede ABP-virksomheder, -anlæg og -driftsledere i Danmark 

Andre EU-medlemsstaters driftsledere

På EU-Kommissionens hjemmeside er der link til andre EU medlemsstaters lister. Her er link til EU Kommissionens hjemmeside.

Lister over registrerede og godkendte ABP-virksomheder, anlæg og driftsledere i andre EU-lande (ec.europa.eu)

Listen er udarbejdet i overensstemmelse med EU-Kommissionens retningslinjer "Technical specifications". Retningslinjerne findes kun på engelsk. Retningslinjerne er tilgængelige via dette link:

Gå til EU-Kommissionens Technical specifications (food.ec.europa.eu)

Driftsledere i Tredjelande

Lister over registrerede og godkendte ABP-virksomheder, anlæg og driftsledere uden for EU (ec.europa.eu)