Transportør af foder i Grønland

Hvis du vil transportere foder, som skal indgå i produkter til eksport, skal du registreres hos Fødevarestyrelsen og følge supplerende regler. Transport er både transport med skib og med køretøjer.

Fodersikkerhed og sporbarhed

Som transportør har du ansvar for, at fodersikkerheden ikke bringes i fare. Du har også ansvar for, at foderets kvalitet ikke forringes i din varetægt. Derfor bør du sikre, at dit transportudstyr er velegnet og holdes tilstrækkeligt rent.

Du skal bidrage til at sikre sporbarhed af det foder, du transporterer. Sporbarhed skal sikre en målrettet tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af et fejlbehæftet foder. Du skal som minimum kunne redegøre for:

  • Hvilken virksomhed du har modtaget et parti foder fra.
  • Hvornår du modtog partiet.
  • Hvem du har leveret et parti foder til og hvornår.

Registrering og ansvar

Hvis du ønsker at transportere foder til eksport, skal du registreres hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere registrering

Hvis du hyrer andre virksomheder til at transportere foder til eksport for dig, skal underleverandøren også være registreret hos Fødevarestyrelsen. Dermed bidrager du til at sikre, at foder, der eksporteres fra Grønland, har været håndteret hygiejnisk forsvarligt.

Læs mere om krav ved brug af grønlandske leverandører på siden Foderhygiejne i Grønland

Foderhygiejne

For at sikre god foderhygiejne skal du som registreret fodervirksomhed etablere og vedligeholde et system af procedurer og programmer for at styre alle dine aktiviteter og sikre, at reglerne for foderhygiejne bliver overholdt. 

Læs mere om foderhygiejne i Grønland

I Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder, bilag II, er der en række krav til virksomhedens udstyr, transport, personale, registreringer for sporbarhed mm. Du skal opfylde kravene i forhold til din aktivitet, og du skal kunne dokumentere dette i nødvendigt omfang.

Rengøringsplanen er en del af dit system til at sikre foderhygiejnen. Formålet med rengøring og renholdelse af transportudstyr er bl.a. at undgå forurening af og overslæb til foderet. 

Hvis du ikke gør tilstrækkeligt rent, kan foderet blive kontamineret af andet foder, mikroorganismer som salmonella, mug og skimmelsvampe, andre urenheder eller uønskede stoffer.

Du skal have et rengøringsprogram og kunne redegøre for, at du følger det. Det vil sige, at du skal kunne redegøre for, at dit transportmiddel bliver gjort rent i nødvendigt omfang, f.eks. imellem transport af forskellige løsvare-fodertyper.

Risikoanalyse

Dine procedurer for rengøring og renholdelse af transportudstyr skal baseres på en risikoanalyse af de fysiske forhold, processer og produkter. Det kan også være relevant at inddrage elementer som håndtering af emballeret foder kontra løsvarer samt eventuel håndtering af andre produkter end foder, f.eks. kemiske produkter eller affald.

Du bør tage stilling til hvilke typer rengøring, der er brug for:

  • Tør rengøring, f.eks. fejning og børstning.
  • Vådrengøring med varmt/koldt vand.
  • Vådrengøring med brug af ét eller flere rengøringsmidler.
  • Rengøring suppleret med desinfektion.

Transportudstyr bør som hovedregel gøres grundigt rent mellem transporter af løsvarefoder for at undgå kontaminering eller krydsforurening. Hvis et transportmiddel, en tank eller en container har været brugt til andet end foder, f.eks. affald eller kemiske produkter, skal der gøres rent og eventuelt desinficeres inden transport af foder.

Eksempler hvor der kan være behov for forskellige rengøringsprocedurer:

  • Transportmidler, tanke, containere og andet udstyr som er dedikerede til bestemt foder, kontra ikke dedikerede transportmidler og udstyr, som bruges til forskellige produkter.
  • Transportmidlets indvendige og udvendige flader.
  • Udstyr som bruges med transportmidlet: f.eks. pumpe, blæse-/sugeudstyr, studser og slanger m.m.

Du skal tage stilling til, om der er behov for skriftlige rengøringsprocedurer, så dine medarbejdere nemt kan få et overblik over, hvornår og hvordan forskellige rengøringsmetoder skal tages i brug.