Lagervirksomhed med foder i Grønland

Ønsker du at oplagre/opbevare foder, som skal indgå i produkter til eksport, skal din virksomhed registreres hos Fødevarestyrelsen og følge supplerende regler. Du har som fodervirksomhed ansvar for at bidrage til, at fodersikkerheden er i orden. Foder skal opbevares hensigtsmæssigt for at beskytte foderet mod forveksling og mod forringelse efter modtagelse.

Fodersikkerhed og sporbarhed

Oplagrer din virksomhed foder, har du ansvar for, at fodersikkerheden ikke bringes i fare. Du har også ansvar for, at foderets kvalitet ikke forringes i din varetægt. Derfor skal dine oplagringsfaciliteter og udstyr være velegnede og holdes tilstrækkeligt rent.

Du bør også have en procedure til at bekæmpe skadedyr, så foderet ikke bliver forurenet med afføring fra skadedyr som mus og fugle.

Du skal også sikre sporbarhed af produkterne. Sporbarhed sikrer en målrettet tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af et fejlbehæftet foder. Du skal som minimum skal kunne redegøre for:

 • Hvilken virksomhed du har modtaget et parti foder fra.
 • Hvornår modtog du partiet.
 • Hvem har du leveret et parti foder til og hvornår.

Registrering

Hvis du ønsker at oplagre foder til eksport, skal du registreres hos Fødevarestyrelsen.

Læs om registrering af fodervirksomhed

Foderhygiejne

For at sikre god foderhygiejne skal du etablere og vedligeholde et system af procedurer og programmer for at styre alle dine aktiviteter og sikre, at reglerne for foderhygiejne bliver overholdt.

Læs mere foderhygiejne i Grønland

I Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder, bilag II, er der oplistet en række krav til virksomhedens udstyr, opbevaring, personale, registreringer for sporbarhed mm. Du skal opfylde kravene i forhold til din aktivitet, og du skal kunne dokumentere dette i nødvendigt omfang.

Du skal sikre, at omgivelser i umiddelbar nærhed af bygninger, hvor der håndteres foder, bliver holdt rene. Anlægget bør have en holdbar belægning, og regnvand skal kunne drænes væk. Der skal være tilstrækkelige afløbsforhold og med en udformning, som ikke påvirker sikkerheden og kvaliteten af hverken udstyr eller foder. 

Faciliteter til opbevaring og håndtering af foder skal være velegnede til formålet og tage hensyn til fodersikkerhed og foderkvalitet. Grundplan, udformning samt indretning af bygninger og lokaler skal passe til dine aktiviteter, så det ikke giver problemer for hygiejne eller håndtering af foder.  

Vinduer, døre, porte, ventilationsåbninger og andre åbninger i bygninger skal kunne lukkes tæt eller afskærmes, så skadedyr bliver holdt ude. 

Faciliteter og udstyr skal være dimensioneret og udformet på en måde, hvor det ikke påvirker foderet i en uheldig retning, og så du kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt. Lofter og overhængende dele af det faste inventar skal være konstrueret, så det ikke samler snavs eller danner kondens. Beholdere og emballage til opbevaring af foder skal være egnede til formålet.

Belysning

Dine faciliteter skal have tilstrækkelig naturlig og/eller kunstig belysning. 

En tilstrækkelig belysning bidrager til: 

 • Sikker identifikation af foder og kontrol/kvalitetstjek af foder.
 • Personalet kan vurdere stand og renhed af anlæg samt udstyr.
 • Personalet kan udføre øvrige opgaver efter de fastlagte procedurer.

Procedurer for vedligehold

Du bør indføre procedurer for vedligehold, som dækker både planlagt og akut vedligeholdelse af indendørs og udendørs forhold. 

Du skal regelmæssigt kontrollere dine faciliteter og vedligeholde dem for at sikre gode opbevaringsforhold. F.eks. skal tag og tagkonstruktioner vedligeholdes for utætheder, så foderet ikke bliver vådt pga. regn eller fygesne, og så skadedyr bliver holdt ude. 

Eksempler på akut behov for vedligehold:

 • Reparation af tag efter stormvejr.
 • Lukning af huller i bygninger efter angreb af skadedyr, som har gnavet sig ind i bygningen. 

Foder skal opbevares på et sted, hvor kun personer med virksomhedens tilladelse har adgang. Ud over virksomhedens egne medarbejdere kan det f.eks. være virksomhedens gæster, kunder, eksterne chauffører eller håndværkere.

Du bør tage stilling til, hvilke typer rengøring der er brug for:

 • Tør rengøring, f.eks. fejning og børstning.
 • Vådrengøring med varmt/koldt vand.
 • Vådrengøring med brug af ét eller flere rengøringsmidler.
 • Rengøring suppleret med desinfektion

Ofte kan der være brug for flere rengøringsprocedurer, f.eks. til forskelligt udstyr og forskellige steder i virksomheden.

Du skal bl.a. tage stilling til:

 • behovet for at afrime, så der ikke er risiko for kontaminering af foderet.
 • hvornår og hvor hyppigt der skal gøres rent, f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt.
 • behovet for skriftlige rengøringsprocedurer, så det er nemt at få overblik over, hvornår og hvordan forskellige rengøringsmetoder skal anvendes.

Nogle virksomheder bruger rengøringsprocedurer som led i deres system til at adskille foder, f.eks. ved håndtering af forskellige typer foder eller forskellige partier af samme type foder. 

Rengøringsprocedurer kan også være del af virksomhedens system til at reducere risiko for overslæb. Sådanne procedurer for rengøring kan dog ikke erstatte procedurer for tom-melding/tømning af udstyr eller anlæg.

Rengøring af lagerfaciliteter er vigtig, når du oplagrer foder. Rengøringsplanen er en del af dit system til at sikre foderhygiejnen. Formålet med rengøring og renholdelse af lagerfaciliteter er bl.a. at undgå forurening af foderet. 

Du skal gøre rent så ofte, at hygiejnen er forsvarlig på de steder, hvor virksomheden oplagrer foder. Du skal også have procedurer for at sikre, at eventuelle udendørsarealer bliver holdt tilstrækkelig rene.

Hvis du ikke gør tilstrækkelig rent, kan foderet blive kontamineret af andet foder, blive forurenet af mikroorganismer f.eks. salmonella, mug og skimmelsvampe, eller blive indirekte forurenet pga. ophobet affald, almindeligt fordærv eller skadedyr.

Procedurer for rengøring og renholdelse skal baseres på en risikoanalyse af de fysiske forhold, processer og produkter. Det kan også være relevant at inddrage elementer som håndtering af emballeret foder kontra løsvarer, samt eventuel håndtering af andre produkter end foder, f.eks. kemiske produkter, fødevarer eller andet.