Røgaroma

Røgaromaer anvendes for at give fødevarer en smag af røg eller for at supplere smagen af en anden aroma

Røgaromaer fremstilles af kondenseret røg ved forbrænding af træ. Røgaromaens kvalitet afhænger af, hvilken træsort der​​​ anvendes, hvilken metode der anvendes til at frembringe røg, træets vandindhold, samt temperaturen og iltkoncentrationen under røgfremstillingen.

Røgaromaer anvendes til gendannelse af rø​g til røgning af fødevarer, eller de tilføres fødevarer ved fx​ spray, pensling eller påsmøring. Røgaroma kan også tilsættes som ingrediens i fødevarer som fx snacks, BBQ saucer, supper mv.

Røgede fødevarer giver generelt anled​​ning til en vis sundhedsmæssig bekymring, navnlig med hensyn til eventuel forekomst af polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH). Da røgaromaer fremstilles af røg​​, der fraktioneres og renses, kan forekomsten af PAH'er være mindre for produkter, der er røget med røgaroma sammenlignet med traditionel røgning. 

Godkendelse af en røgaroma i EU forudsætter blandt andet, at røgaromaen ikke indebærer risici for menneskers sundhed ved den tiltænkte anvendelse.

Røgaromaer er reguleret ved forordning 2065/2003 om røgaromaer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer.​

Ifølge røgaromaforordningen er der u​​​darbejdet en fællesskabsliste over godkendte røgaromaer (primærprodukterne) i forordning 1321/2013 om EU-listen over godkendte røgaromaprimærprodukter til anvendelse uden videre forarbejdning i eller på fødevarer og/eller til fremstilling af afledte røgaromaer.

Røgaromaer bliver kun godkendt til anvendelse i eller ​på fødevare​​r, hvis det er tilstrækkelig godtgjort, at

  • det ikke indebærer​ risici for​​ menneskers sundhed

  • det ikke vildleder forbrugerne

Muligheden for anvendels​e af røgaromaer i flere typer fødevareprodukter, i forhold til traditionel røgning, tages i betragtning i forbindelse med sikkerhedsvurderingen. Der kan til hver godkendelse knyttes særlige anvendelsesbetingelser.​​​

Kommissionens hjemmeside om røgaroma

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA’s) hjemmeside om røgaroma 

Røgaromaer må kun tilsættes de typer af fødevarer, hvori de er tilladte og i de tilladte mængder. Begrænsningerne fremgår af forordning 1321/2013 om EU-listen over godkendte røgaromaprimærprodukter til anvendelse uden videre forarbejdning i eller på fødevarer og/eller til fremstilling af afledte røgaromaer.

Fødevarekategorierne i EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer er blevet opdateret i forordning 601/2014 om ændring af Bilag II til forordning 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategorierne for kød samt anvendelse af visse fødevaretilsætningsstoffer i tilberedt kød. Forordning 1321/2013 er endnu ikke blevet opdateret med de ændrede kategorier. Derfor kan nedenstående skema bruges som retningslinje.

Oversigt over erstatning af gamle fødevarekategorier i forordning (EU) 1321/2013

  • 8.1.2 Tilberedt kød som defineret i forordning 853/2004 erstattes af 8.2 Tilberedt kød som defineret i forordning 853/2004.
  • 8.2. Forarbejdet kød​ erstattes med 8.3 Kødprodukter​.

Ifølge forordning 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne skal røgaromaer mærkes på én af f​​ølgende måder i ingredienslisten:

  • ​Røgaroma​​
  • Røgaroma fremstillet af X – fx “Røgaroma fremstillet af bøg”

Kun hvis en fødevare er blevet behan​​dlet med en metode, som kan sidestilles med traditionel røgning, men hvor der i stedet for frisk røg er anvendt en gendannet røg fra et røgkondensat eller en røga​​roma, må produktet markedsføres som røget. Det gælder fx ved metoder som ”atomisation”.

Ved brugen af denne metode kan en virksomhed fx skrive ”Røget laks” eller ”Røget pølse” uden på pakken af​​ deres produkt. Produktet skal dog stadig have udtrykket ”røgaroma” eller ”røgaroma fremstillet af X” i ingredienslisten. Er fødevaren tilført røgsmag ved fx spray, pensling eller påsmøring, må produktet ikke markedsføres som røget.