Sådan sikrer du, at spirer, frø og animalske fødevarer kan spores

Når du handler med spirer og animalske fødevarer, gælder en række skærpede krav til sporbarheden end ved andre fødevarer.

Du skal som virksomhed kunne dokumentere:

 • hvorfra fødevaren stammer (leverandøren)
 • hvortil fødevaren er sendt
 • hvem fødevaren sendes videre til
 • identifikation af varen og tidspunkt for levering.

Der gælder skærpede sporbarhedskrav for animalske produkter. Hvis du som fødevarevirksomhed skal levere animalske fødevarer, skal du sikre dig, at følgende oplysninger fremgår af den medfølgende sporbarhedsdokumentation, når varer leveres til en anden fødevarevirksomhed.

Alle oplysningerne oplistet nedenfor skal fremgå af sporbarhedsdokumentationen. Oplysningerne skal i nødvendigt omfang ajourføres dagligt og skal som minimum opbevares, indtil det med rimelighed kan antages, at fødevaren er blevet forbrugt.

Følgende oplysninger skal dokumenteres

 • En nøjagtig beskrivelse af varen (skal kunne tjene til identifikation af den pågældende vare)
 • Fødevarens omfang eller mængde
 • Navn og adresse på den fødevarevirksomhed, som har leveret fødevaren
 • Navn og adresse på afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er den samme som den fødevarevirksomhed, som har leveret fødevaren
 • Navn og adresse på den fødevarevirksomhed, som fødevaren er leveret til
 • Navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som den fødevarevirksomhed, som fødevaren er leveret til
 • En reference, der identificerer partiet, batchen eller sendingen
 • Afsendelsesdato

Det er op til den enkelte fødevarevirksomhed, der leverer animalske fødevarer, i hvilket format oplysningerne foreligger. Det er dog afgørende, at dokumentationen er tilgængelig på leveringstidspunktet i den virksomhed, der har modtaget varerne.

Sådan laver du en beskrivelse af varen

Du skal for at kunne lave en nøjagtig beskrivelse af varen blandt andet oplyse mængden af varer samt antallet af varer og totalmængden både i stykantal og vægt. Derudover kan beskrivelse også være navnet på udskæringen, varetype, tilstandsform, opbevaringsforhold, størrelse af enkeltpakninger, antal pakninger i evt. yderemballage.

I forhold til referencen skal den være entydig, hvilket betyder, at der skal være en tydelig forbindelse mellem den registrerede reference og de fysiske varer. Det er virksomheden selv, der bestemmer opbygning af referencen.

Sådan beskriver du navn og adresse

Oplysninger om navn og adresse på den fødevarevirksomhed, som leverer fødevaren og den virksomhed som varen er leveret til, skal fremgå af sporbarhedsdokumentationen. Hvis varen produceres og/eller leveres fra en anden fødevarevirksomhed (produktionssted), end den virksomhed som formidler varen, skal der være oplysninger om begge virksomheder udover oplysningerne om den virksomhed, som varen er leveret til (købt af).

Sådan dokumenterer du oplysningerne

Der er ikke krav til formatet af oplysningerne, så længe dokumentationen indeholder de nødvendige sporbarhedsoplysninger. Sporbarhedsdokumentationen skal være tilgængelige i virksomheden og skal kunne fremvises, når Fødevarestyrelsen anmoder om det.

Der gælder skærpede sporbarhedskrav for spirer og frø.

Krav til sporbarhedsdokumentation

Fødevarevirksomhedsledere skal i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled sikre, at følgende sporbarhedsoplysninger vedrørende batchs af frø beregnet til produktion af spirer eller batchs af spirer kan dokumenteres.

Det drejer sig om følgende oplysninger:

 • En nøjagtig beskrivelse af frøene eller spirerne, herunder plantens taksonomiske navn/det latinske videnskabelige navn.
 • Omfanget eller mængden af de leverede frø eller spirer
 • Navn og adresse på den fødevarevirksomhed, der har afsendt frøene eller spirerne
 • Navn og adresse på afsenderen (ejeren), hvis det er en anden end den fødevarevirksomhed, der har afsendt frøene eller spirerne
 • Navn og adresse på den fødevarevirksomhed, hvortil frøene eller spirerne er afsendt
 • Navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis det er en anden end den fødevarevirksomhed, som frøene eller spirerne er afsendt til
 • En reference, der identificerer batchen, hvis det er relevant
 • Afsendelsesdatoen

Du skal også sikre, at de oplysninger der er nødvendige for at overholde disse bestemmelser, videregives til den fødevarevirksomhed, som frøene eller spirerne leveres til.

Sporbarhedsoplysningerne skal være til stede hos fødevarevirksomheden på tidspunktet for leveringen af frøene eller spirerne.

For at opfylde forordningens formål med at sikre en entydig identifikation af planten, er det afgørende, at den danske betegnelse er tilstrækkeligt dækkende til, at det er muligt for forbrugeren at vide, hvad de køber.

Der er ikke krav til, hvilket format sporbarhedsoplysningerne skal registreres i, men det forudsættes, at oplysningerne skal være lette at genfinde både for den virksomhed, der producerer, tilvirker eller distribuerer, men også for den fødevarevirksomhed, som har fået frøene eller spirerne leveret. Sporbarhedsdokumentation skal være tilgængelig, så dokumentationen kan fremvises, Fødevarestyrelsen anmoder om det.