tang

Dyrkning, høst eller salg af tang og mikroalger

Det kaldes primærproduktion, hvis din virksomhed vil indsamle tang i naturen, dyrke tang i danske farvande, eller dyrke tang og mikroalger i tanke og rør, er det primærproduktion.

Virksomheden skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Hvis en virksomhed vil sælge tangen, skal virksomheden sikre, at tangen er sikker at spise for forbrugerne.

Til professionelle der indsamler tang

En virksomhed skal registreres, hvis den vil indsamle, dyrke, høste, rense eller tørre tang eller mikroalger. Virksomheden registreres som primærproducent i Fødevarestyrelsen. Det gælder også for erhvervsfiskere, som får tang med som bifangst. Dyrkning af tang kan være i havet (på liner eller i havbunden) eller på land. Tang kan også indsamles i naturen. Virksomheden skal også overholde reglerne for hygiejne, kemiske forureninger vildledning og fødevarekontaktmaterialer.

Registreringsblanket til opstart

Uanset om man vil registreres som primærproducent til at indsamle tang i naturen eller dyrke tang eller mikroalger, skal man i den digitale registreringsblanket vælge mellem:

 • "Virksomhedens kunder er først og fremmest den almindelige forbruger (detailvirksomhed, visse primærproducenter)" og aktiviteten: "Biavler, salg af fødevarer indsamlet i naturen, f.eks. svampe, bær, ramsløg, birkesaft, tang, og lignende",
 • "Virksomhedens kunder er først og fremmest andre fødevarevirksomheder (engrosvirksomhed, visse primærproducenter)" og aktiviteten: "Indsamling i naturen, f.eks. svampe, bær, ramsløg, birkesaft, tang, og lignende"

Disse aktiviteter hører til primærproduktion:

 • Rensning af tang
 • Tørring af tang uden særlige foranstaltninger
 • Tørring af tang ved hjælp af affugtere eller ovne
 • Pakning af tang i poser med almindelig atmosfærisk luft
 • Salg af tang til forbrugere, også via internettet
 • Salg af tang til fødevarevirksomheder
 • Fiskere kan levere tang (bifangst) til virksomheder via en fiskeauktion eller direkte til engrosvirksomheder og forbrugere, hvis de bliver registrerede til primærproduktion hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere om reglerne for registrering i Autorisationsvejledningens kapitel 9

Hvis en virksomhed vil forarbejde tang eller mikroalger før salg, skal virksomheden registreres til denne aktivitet. Det gælder uanset, om virksomheden har tangen fra egen primærproduktion, eller om den har indkøbt tang fra en anden virksomhed. Virksomheden registreres hos Fødevarestyrelsen til aktiviteter efter primærproduktionen. Forarbejdning kan f.eks. være formaling, syltning marinere eller pakning af tangen i modificeret atmosfære).

Tang og mikroalger skal overholde de generelle regler om blandt andet kemiske forureninger, hygiejne og fødevarekontaktmaterialer, og der er særlige krav til økologisk tang. 

Tang skal dyrkes og indsamles i rent vand. Anlæg og evt. vandindtag skal placeres, så der ikke er risiko for forurening fra f.eks. spildevand eller industrihavne.

Tang må ikke være sundhedsskadelig eller uegnet til menneskeføde, når det sælges som en fødevare. Derfor skal virksomheden vurdere de relevante risici (udføre en risikoanalyse) af tangen, f.eks. indholdet af jod, uorganisk asen og naturlige giftstoffer. Virksomheden skal bruge risikoanalysen til at træffe nødvendige foranstaltninger for sikkerheden – eventuelt med hjælp fra konsulenter eller videnskabelige institutioner.

Virksomheden bør f.eks. vurdere:

 • Er tangen høstet/dyrket i rent vand (mikrobiologi og kemi)?
 • Er det en tangart, der er egnet til konsum?
 • Er der uorganisk arsen, jod, cadmium, kainsyre og eventuelle andre uhensigtsmæssige stoffer i tangen?

I nogle tilfælde skal virksomheden være opmærksom på, at der kan være tale om nye fødevarer (Novel Food), som kræver en sikkerhedsvurdering og godkendelse i EU inden markedsføring. Det kan være aktuelt, hvis det er tangarter eller mikroalger, som man ikke har tradition for at spise i Nordeuropa.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der kan være andre myndigheder, der skal kontaktes, hvis man ønsker at indsamle eller dyrke tang i havet, f.eks. Kystdirektoratet og Fiskeristyrelsen.​

Der er særlige krav til salg af økologisk tang. De særlige krav gælder både for tang fra økologisk akvakultur og for fritvoksende tang, der er indsamlet under særlige forhold.

Når en virksomhed dyrker tang i akvakultur eller indsamler vildtvoksende tang, og tangen skal markedsføres som økologisk, skal virksomhedens aktivitet anmeldes til og økologikontrolleres af Fødevarestyrelsens Team Akvakultur i Vejle.

Læs mere om de særlige krav til økologisk tang i EU's økologiforordninger

En arbejdsgruppe finansieret af Nordisk Ministerråd og med deltagelse af repræsentanter fra Sverige, Norge, Island, Færøerne og Danmark har i perioden 2020-2022 udarbejdet en rapport om fødevaresikkerhed ved brug af tang som fødevare. Formålet med rapporten var at danne baggrund for vejledningsmateriale i den respektive lande samt eventuelt som grundlag for regeludvikling i EU.

Læs rapporten "A Nordic approach to food safety risk management of seaweed for use as food: Current status and basis for future work" (diva-portal.org)

Læs FAO-rapporten "Report of the expert meeting on food safety for seaweed – Current status and future perspectives" (fao.org)