Bromerede flammehæmmere

Bromerede flammehæmmere er forbindelser, som en lang række forbrugerprodukter tilsættes for at hindre eller begrænse antændelsen af brandbare materialer i tilfælde af brand. Efter bortskaffelse af produkterne har stofferne i tidens løb forurenet miljøet og fødekæden. 

Mange bromerede flammehæmmere er persistente, bioakkumulerende og toksiske for både mennesker og miljøet. Derfor anbefaler EU's fødevaresikkerhedsagentur (EFSA)  at medlemslandene overvåger forekomsten af bromerede flammehæmmere i fødevarer.

EFSA har vurderet, at for den almindelige befolkning er fødevarer den vigtigste kilde til optagelse af bromerede flammehæmmere. Det drejer sig især om optag via animalsk og vegetabilsk fedt og mejeriprodukter. 

Fødevarestyrelsen kontrollerer bromerede flammehæmmere i stikprøver af forskellige animalske fødevarer.