Hjælp med at forebygge afrikansk svinepest

Her kan du læse, hvad der er gjort fra dansk side for at forhindre afrikansk svinepest i at komme til Danmark, samt de regler og retningslinjer der gælder i forbindelse med håndtering af vildsvin.

Danmark har taget forskellige tiltag mod afrikansk svinepest i form af bl.a. vildsvinehegn, intensiv jagt på danske vildsvin, særlig informati​​on til landmænd, jægere og turister samt EU-krav om rengøring og desinfektion af transportmidler efter aflæsning af grise.

Afrikansk svinepes​t er en smertefuld og dødelig sygdom for grise.

Udbrud af sygdommen vil være trussel for dansk landbrugs eksport. Derfor gør vi i Danmark alt​, hvad vi kan for at holde afrikansk svinepest ude af landet.​​​

I 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti ​​​en aftale om en række initiativer, der skal forhindre afrikansk svinepest i at nå Danmark.

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder følgende initiativer:

Indsats vedrørende udryddelse af vildsvin i den danske natur

 • Etablering af vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse
 • Ændring af vildtskadebekendtgørelsen ift. øget regulering af vildsvin
 • Øget overvågning i vildsvinepopulationen og gratis undersøgelser af nedskudte vildsvin i Danmark for husdyrsygdomme
 • Intensiveret indsats i Sønderjylland på statens arealer og på private arealer
 • Faglig opgradering af Schweiss Registret
 • Styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund
 • Jagtlejekontrakter

Veterinære indsatser mod afrikansk svinepest

 • Lovforslag om skærpelse af bødeniveauet ift. lovovertrædelser, som har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest og andre alvorlige husdyrsygdomme
 • Styrkelse af det veterinære beredskab
 • Opsætning af skilte på rastepladser
 • Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse og madaffald
 • Rådgivning til frilandsbesætning om smitterisiko fra madaffald

Læs hele den politiske aftale (pdf)

I henhold til artikel 27, stk. 1, jf. bilag VI i forordning 2020/687, må der ikke føres svin ind på bedrifter i områder, der er underlagt restriktioner som følge af udbrud af Afrikansk svinepest, m​​​edmindre der foreligger en tilladelse hertil fra det pågældende lands veterinære myndighed.  

I henho​​l​​d til artikel 27, stk. 1, jf. bilag VI i forordning 2020/687 må svin og sæd, embryoner eller æg fra svin ikke flyttes fra de inficerede områder med henblik på at indgå i samhandlen.

Det​ vil sige, at ovennævnte dyr og varer ikke kan importeres til Danmark, hvis de oprinder fra det inficerede område. 

​Foruden restriktionerne der fremgår af forordning 2020/687, kan er besætninger beliggende i områ​​der med udbrud af Afrikansk Svinepest i vildsvin, blive pålagt yderligere restriktioner for at undgå smittespredning i henhold til artikel 65 i forordning 2020/687.  

I ​ASF-virus er meget modstandsdygtigt, og kan overleve i op til 9 måneder i bl.a. vildsvinekadavere. Når der høstes hø, halm eller wrap i områder, hvor vildsvinepopulationen er inficeret med ASF, er der en risiko for, at der findes rester af døde inficerede vildsvin i hø-eller halm​​baller eller i wrap. Det kunne medføre en risiko for introduktion af sygdommen til svinebesætninger, hvor ståfoder anvendes.    

Læs mere om indførsel af foder samt hø og halm fra tredjelande her

Svin må ikke føres ind eller ud af de inficerede områd​​er, medmindre der foreligger en tilladelse fra det pågældende lands veterinære myndigheder. 

Transportmidler, der har transporteret svin til et andet land, ​​skal altid rengøres og desinficeres efter aflæ​sning af dyrene, hvilket fremgår af de fælles EU-regler. 

Erhv​ervet har derudover skærpet deres egne standarder for desinfektion af lastbiler ved returnering af transportmidler til Danmark. 

Læs mere på siden om rengøring af transportmidler

Gratis kursus: Undgå at få smitte ind i Danmark

SEGES, Landbrug & Fødevarer, har udarbejdet et gratis digitalt kursus om smittebeskyttelse til nye udenlandske medar​​bejdere i danske svinebesætninger. Kurset findes på dansk, engelsk, russisk og rumænsk. 

Link til kurset "Undgå at få smitte ind i Danmark" på SEGES hjemmeside

Som et led i handlingsplanen for at undgå at få afrikansk svinepest til Danmark, ønsker Fødevarestyrelsen at få kend​​​skab til udbredelsen af vildsvin i landet. Desuden ønsker Fødevarestyrelsen at teste døde og nedlagte vildsvin for svinepest.

Derfor har Fødevarestyrelsen introduceret appen VildsvineTip, hvor det er muligt at indberette fund af levende vildsvin samt spor efter disse. Det er også muligt at indberette fund af dø​​de eller nedlagte svin. Fund af levende vildsvin og spor vil blive videregivet til Naturstyrelsen med henblik på bortskydning af dyrene. Døde og nedlagte vildsvin vil blive testet for svinepest. De nedlagte vildsvin vil også blive undersøgt for trikiner på Fødevarestyrelsens regning.

Hent appen nu: Du kan hjælpe med til overvågningen af afrikansk svinepest ved at indmelde fund af vildsvin på appen VildsvineTip. Appen kan hentes i AppStore og på Google Play. Når du har indberette​​t fund af døde og nedlagte vildsvin, vil du i appen få besked om, hvorvidt dyret var smittet med afrikansk svinepest eller ej.

Hjemmeside med fund af vildsvin: I tilknytning til appen har Fødevarestyrelsen etableret hjemmesiden vildsvin.fvst.dk, hvor alle fund af ​levende, døde og ned​lagte vildsvin i hele Danmark kan ses. Du vil således kunne finde din egen og andres indberetninger på et kort. For døde og nedlagte vildsvin vil du også kunne se, om dyrene har været smittet med afrikansk svinepest eller ej.

Gå til vildsvin.fvst.dk

Fødevarestyrelsen udarbejder løbende informati​onsmateriale i forbindelse med indsatsen for at undgå introduktion af afrikansk svinepest til Danmark.

Materialet på denne side kan frit hente​s og benyttes.

PDF-udgave af skilt opsat på rastepladser med info om smitterisikoen via fødevarer

Info til besætninger på friland vedrørende risiko for smitte med afrikansk svinepest (pdf)

Flyer med info om afrikansk svinepest på flere sprog

EFSA (European Food Safety Authority) har udarbejdet en engelsk hjemmeside om afrikansk svinepest: 

Gå til den engelske hjemmeside "ASF awareness"
 
EFSA (European Food Safety Authority) har udarbejdet en engelsk film om afrikansk svinepest:

Gå til den engelske film om afrikansk svinepest "How to stay one step ahead"

OIE (Verdensorganisationen for Dyresundhed) har udarbejdet en engelsk film om afrikansk svinepest og rejser:

Gå til den engelske film om afrikansk svinepest og rejser: "Travel responsibly to avoid carrying ASF virus" (youtube.com)

Film til lufthavne – Undgå afrikansk svinepest​

 
​​


 
​​

Information til borgere

For at undgå indførsel og spredning af afrikansk svinepest er det ikke alle fødevarer, du må tage med hjem til Danmark.

Læs om reglerne for, hvad du som privat person må tage med hjem fra udlandet.