Animalske biprodukter til særlige fodringsformål

Fødevarestyrelsen kan tillade fodring af nogle dyr med animalske biprodukter, som normalt ikke er tilladte som fodermidler

​​​​​​​​​ Animalske produkter som ikke anvendes til konsum kaldes for animalske biprodukter. De inddeles i tre kategorier, alt efter hvilken risiko de kan have for dyr, mennesker og miljø. Kategori 1-materiale har den højeste risiko mens kategori 3-materiale har den laveste. De animalske biprodukter skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i biproduktforordningen og gennemførelsesforordningen.

Såfremt det sker på forsvarlig vis, så der ikke er risiko for folke- og dyresundheden kan Fødevarestyrelsen tillade anvendelse af animalske biprodukter til særlige fodringsformål. Tilladelsen skal være givet inden man begynder sine aktiviteter.

 

På siden om registrering og godkendelse af animalske produkter, kan du finde linket til skema til ansøgning om anvendelse af animalske biprodukter til særlige fodringsformål

Tilladelsen gælder under følgende betingelser:

 • produkterne må ikke anvendes til andre formål end det tilladte
 • produkterne må kun anvendes på steder der har fået en tilladelse til den pågældende anvendelse
 • materialet kommer fra dyr der ikke er mistænkt for at være smittet med en sygdom der kan overføres til mennesker eller dyr
 • øvrige betingelser vil fremgå af tilladelsen

De særlige fodringsformål omfatter følgende:

 • Dyr i zoologiske anlæg
 • Cirkusdyr
 • Andre krybdyr og rovfugle (ikke dyr i zoo eller cirkus)
 • Pelsdyr
 • Vildtlevende dyr
 • Hunde fra anerkendte kenneler eller hundekobler
 • Hunde og katte i internater
 • Maddiker og orm til agn

Før kategori 2-materiale kan anvendes til fodring af pelsdyr, skal det tryksteriliseres, dvs. neddeles til en partikelstørrelse på max. 50 mm ​​og derefter varmebehandles ved mindst 133°C i mindst 20 min. ved et absolut tryk på 3 bar. Forarbejdningen skal ske på et godkendt forarbejdningsanlæg.

Derfor kan pelsdyrfodersamlecentraler ikke modtage uforarbejdet kategori 2-materiale, hvorimod uforarb​ejdet kategori 3-materiale gerne må sendes direkte til pelsdyrfodersamlecentraler. Se også link til Vejledning om godkendelse af samlecentraler nedenfor.

Mærkning og sporbarhed af animalske bip​​rodukter skal altid følge de generelle bestemmelser i forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen.

Eksempelvis skal kategori 2-materiale, der send​​es til zoologiske anlæg til foderbrug, mærkes med kategorien af materialet og "Til fodring af zoo-dyr".

Kategori 3-materiale, der sendes direkt​​e til samlecentraler, skal mærkes med "Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum" samt n​avn og adresse på samlecentralen, der skal modtage kategori 3-materialet.

Kategori 2-materiale, der skal sendes til forarbe​jdningsanlæg og dernæst anvendes som pelsdyrfoder, skal mærkes "Kategori 2-materiale" og "Til fodring af pelsdyr". ​