Lagre til oplagring og omlastning af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer

Der er dyresundhedsmæssige krav til lagre, der bruges til omlastning og oplagring af indsamlet køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer, inden det transporteres til biogasanlæg, komposteringsanlæg eller forbrændingsanlæg

For at mindske risiko for spredning af smitte fra køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til dyr og mennesker er der regler for indsamling, transport og lagring, inden det transporteres videre til biogasanlæg, i komposteringsanlæg eller til forbrænding.

Lagrene skal godkendes af Fødevarestyrelsen, og der er krav til indretning og drift, samt krav til transporten til og fra lageret. Kravene skal mindske risiko for spredning af smitte, og sikre, at der er fuld sporbarhed for produkterne.

Du skal være opmærksom på, at der kan være flere krav til lagrene, f.eks. miljøkrav, som varetages af kommunerne. Du henvises til Miljøstyrelsen eller de enkelte kommuner vedrørende miljøreglerne for omlastning af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation).

Læs mere om indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæg

Lagrene skal være godkendt efter artikel 24, punkt 1, litra i) i forordningen om animalske biprodukter.

Læs mere om godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter

Der er en række krav til indretning og drift af et lager, hvor der omlastes og/eller oplagres køkken- og madaffald og tidligere fødevarer, herunder at:   

  • Lageret skal på passende måde være adskilt fra andre virksomheder som f.eks. slagterier. Indretning af lagrene skal sikre, at hvis lageret bruges til andet end køkken- og madaffald og tidligere fødevarer, som er kategori 3 materiale, skal kategorierne holdes indbyrdes adskilt.
  • Lagre, der anvendes til flere kategorier af animalske biprodukter skal være godkendt dertil, og det skal til enhver tid sikres, at kategorierne holdes indbyrdes adskilt. Vær opmærksom på at køkken- og madaffald fra international fart er kategori 1 materiale, og må kun omlastes og oplagres på lagre, der er godkendt til kategori 1 materiale.
  • Lageret skal have et overdækket område til modtagelse og afsendelse af produkter, medmindre produkterne ledes bort via installationer, der hindrer spredning af risici for folke- og dyresundheden, f.eks. gennem lukkede rør til flydende produkter.
  • Ved anvendelse af særlige hygiejne foranstaltninger og fysisk indretning af lagrene – kan direkte omlastning foregå udendørs - med direkte aflæsning til lækagesikret container. Dette kræver at virksomheden har specifikke hygiejne procedurer/egenkontrol og bemanding, der sikrer at evt. spild i forbindelse med omlastningen straks samles op, og at modtagecontainer straks lukkes til alle sider, inklusiv opadtil, efter hver omlastning.
  • Lageret skal være således indrettet, at det er let at rengøre og desinficere. Gulvene skal være indrettet så væsker let kan bortledes.
  • Lageret skal have passende ordninger til beskyttelse mod skadedyr.
  • Lageret skal have passende faciliteter til rengøring og desinficering af de containere eller beholdere, som produkterne modtages i, og af de transportmidler, de transporteres i.  

Der henvises til art. 19, samt bilag IX, kap II, afsnit 1 i gennemførselsforordning for de helt præcise formuleringer.  Se under "Lovstof " nederst på siden. 

  • Under hele oplagringen skal produkterne behandles og oplagres adskilt fra andre varer og på en sådan måde, at spredning af sygdomme hindres.
  • Animalske biprodukter skal oplagres hensigtsmæssigt under passende temperaturforhold, indtil de afsendes igen. 

Der henvises til art. 19, samt bilag IX, kap II, afsnit 2 i gennemførselsforordning for de helt præcise formuleringer.  Se under "Lovstof " nederst på siden.

Læs mere om, hvad der menes med køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer, der indsamles til biogasanlæg.  

Indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæg

Håndteringsanlæg, der modtager animalsk materiale. De kaldes også forbehandlingsanlæg.

Biogasanlæg, der modtager animalsk materiale.
Læs mere om biogasanlæg

Komposteringsanlæg, der modtager animalsk materiale.
Læs mere om komposteringsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg, der modtager animalsk materiale til forbrænding eller medforbrænding.