Brug af tidligere fødevarer og restprodukter i dyrefoder

Det er muligt at bruge visse tidligere fødevarer og restprodukter som foder til dyr

Med begrebet "tidligere fødevarer", refereres der til materialer, der oprindeligt blev produceret til humant konsum, men som af en eller anden grund ikke er blevet konsumeret. Dette kan inkludere overskydende produktion, produkter, der er kasseret pga. fejl med mærkning eller emballage, eller produkter, der er tæt på eller har overskredet deres holdbarhedsdato. De kan også omfatte overskydende fødevarer fra detailhandelen, såsom frugt og grønt fra supermarkeder og brød fra bagerier.

Med begrebet "restprodukter", refereres der til de materialer, der bliver til overs efter forarbejdning af råvarer i industrielle processer. Restprodukter kan være skræl, stængler, knogler og lignende, som ikke er beregnet til humant konsum, men stadig er sikre og næringsrige for dyr.

Både for tidligere fødevarer og restprodukter gælder det, at det er nøje reguleret, hvordan de kan og må bruges i dyrefoder. Reglerne tager højde for både dyrs og menneskers sundhed.

Sundhed og sikkerhed ved brug af tidligere fødevarer og restprodukter i dyrefoder

Dyrefoder må ikke udgøre nogen fare for hverken dyr og mennesker eller være skadeligt for miljøet. Derfor skal alle former for dyrefoder, herunder også tidligere fødevarer og restprodukter, overholde foderlovgivningen.

Begrænsninger for dyr, der producerer fødevarer

Når det kommer til dyr, der producerer fødevarer - som f.eks. slagtedyr, æglæggere og dyr, der malkes - er der visse begrænsninger, der skal tages hensyn til. Disse begrænsninger gælder uanset om dyrene er del af en stor landbrugsproduktion, en lille fritidsbesætning eller bare holdes privat som kæledyr.

Begrænsningerne omhandler blandt andet brugen af tidligere fødevarer og restprodukter. Reglerne er lavet for at sikre, at den mad, der ender hos forbrugeren, er sikker. Reglerne specificerer, hvilke tidligere fødevarer og restprodukter der kan bruges som foder til de forskellige dyrearter. Disse regler tager også højde for, hvordan de pågældende produkter er blevet håndteret, og om de har været i kontakt med andre produkter, der ikke er tilladt at anvende som dyrefoder.

Restprodukter fr​a fødevarevirksomheder, der kan leveres og bruges som foder, er:

 • ​vegetabilske restprodukter fra fødevarevirksomheder i engrosleddet, fx skræller, hele stykker frugt/grønsager og blandinger heraf, samt produkter fra fremstilling af øl, spiritus (fx mask) og morgenmadsprodukter (fx cornflakes og havregryn)
 • frugt- og grønt-restprodukter fra andre fødevarevirksomheder, fx
  • ​​grøntforretninger
  • ​restauranter, som håndte​rer grøntsager i et særligt lokale adskilt fra køkkenet

De vegetabilske restprodukter skal gennem hele fødevareproduktionsprocessen være holdt adskilt fra animalske produkter for at kunne leveres til foder.​​​

Her kan du kan læse mere om betingelserne for levering af restprodukter, herunder frugt- og grøntrester, til foderbrug fra virksomheder med køk​ken eller køkkenaktivitet.

 

Frugt og grøntsager f​ra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven, f.eks. græsafklip og smågrene, må godt gives til dyrene.​​​

Det er tilladt at​ fodre opdrættede dyr med visse typer af tidligere fødevarer.​​

Hvad menes der med tidligere fødevarer?

En fødev​​arevirksomhed kan beslutte, at en salgbar færdigforarbejdet fødevare ikke skal markedsføres som en fødevare. Ved tidligere fødevarer menes d​erfor fødevarer, som ikke længere er bestemt til at skulle indtages af mennesker. Tidligere fødevarer kan være vegetabilske, animalske eller begge dele. Der er tidligere fødevarer, der ikke må anvendes direkte som foder. De er beskrevet længere nede i dette afsnit

Tidligere fødevarer er i forordningen om animalske biprodukter beskrevet som: "Animalske produkter eller fødevarer indeholdende animalske produkter, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden".​​​

Vær opmærksom på, at tidligere fødevarer ikke er det samme som køkken- og madaffald.

Fødevarer indsamlet fra restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og h​usholdningskøkkener, er ikke tidligere fødevarer, men er i forordningen om animalske biprodukter defineret som køkken- og madaffald, og det må ikke bruges til foder. Dette kan du kan læse mere om køkken- og madaffald under afsnittet om "Køkken- og madaffald".

Læs mere om andre anvendelsesmuligheder for køkken- og madaffald​​​

Hvilke tidligere fø​devarer kan bruges direkte som foder? 

Ved brug direkte som foder menes, at den tidligere fødevare kan benyttes uden foregående forarbej​​dning på et forar​​​bejdningsanlæg, som er godkendt efter forordningen om animalske biprodukter.

Der er forskellige krav til tidligere fødevarer, som leveres direkte til opdrættede dyr, fordi der bl.a. skelnes mellem, hvad den en​kelte dyreart bruges til. Er der eksempelvis tale om fødevareproducerende dyr (fx kvæg, grise og høns), eller pelsdyr (fx mink) og selskabsdyr (fx hund og kat).

Visse typer af tidligere fødevarer må bruges til foder til fødevareproducerende dyr, hvis de har været opbevaret adskilt fra fødevarer, der ikke må bruges som foder, fx kød og fisk.​

Eksempler på tidligere fødevar​er, som kan leveres og bruges direkte som foder

 • Tidligere fødevarer, der er sammensatte fødevarer, og som indeholder én eller flere af de følgende animalske ingredienser: mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, æg, ægprodukter, honning, fedt, kollagen eller gelatine fra ikke-drøvtyggere (fx grise). Produkterne skal være færdigt forarbejdede som fødevarer, og dette kunne eksempelvis være brød, kager, kiks, chips m.m.
 • Tidligere fødevarer, der indeholder kollagen og/eller gelatine fra ikke-drøvtyggere (fx grise) kan anvendes som foder. Dette kunne eksempelvis være vingummi og marmelade. 
 • Tidligere fødevarer, der ikke indeholder animalske ingredienser, fx frugt og grønt. Der er ikke krav om, at disse fødevarer skal være forarbejdede. Se også afsnittet om vegetabilske restprodukter ovenfor.

Her kan du læse mere om betingelserne for levering af restprodukter, herunder tidligere fødevarer, til foderbru​​g fra bagerier og virksomheder med køkken, og fra virksomheder med eller uden køkkenaktivitet.

 

Ingredienser i færdigforarbejdede tidligere fødevarer - anvendelse som foder, kun kager, brød, slik, chips og lign. Tidligere fødevarer skal være fremstillet efter lovgivningen om fødevarehygiejne i EU. Tidligere fødevarer er færdigforarbejdede fødevarer, som ikke længere er bestemt til konsum, og som kun indeholder animalsk materiale af nedenstående slags. Det er kun tilladt at levere tidligere fødevarer som fx kager (gælder ikke kager, der indeholder flødeskum eksempelvis lagkager og flødekager), brød, slik, chips og lign. 1. Produkter der indeholder: mælk, herunder mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk. Er tilladt til opdrættede dyr undtagen pelsdyr, selskabsdyr og pelsdyr. 2. Produkter der indeholder: æg, herunder ægprodukter. Er tilladt til opdrættede dyr undtagen pelsdyr, selskabsdyr og pelsdyr. 3. Produkter der indeholder: honning. Er tilladt til opdrættede dyr undtagen pelsdyr, selskabsdyr og pelsdyr. 4. Produkter der indeholder: afsmeltet fedt. Er tilladt til opdrættede dyr undtagen pelsdyr, selskabsdyr og pelsdyr. 5. Produkter der indeholder: Gelatine/kollagen fra andre dyr end drøvtyggere. Er tilladt til opdrættede dyr undtagen pelsdyr, selskabsdyr og pelsdyr. 6. Produkter der indeholder: Gelatine/kollagen fra drøvtyggere. Er ikke tilladt til opdrættede dyr undtagen pelsdyr. Er tilladt til selskabsdyr og pelsdyr. 7. Køkken- og madaffald (eksempelvis smurte sandwichs), herunder produkter der indeholder eller er afledt af køkken- og madaffald. Er ikke tilladt til opdrættede dyr undtagen pelsdyr og selskabsdyr. Er tilladt til pelsdyr (kun under særlige betingelser).

Tidligere fødevar​er, ​som ikke må bruges direkte som foder

Tidligere fødevarer med andet animalsk indhold end de nævnte ovenfor må som udgangspunkt i​​kke leveres direkte som foder. Eksempler på tidligere fødevarer, som ikke må leveres og bruges direkte som foder:​​​

 • Tidligere fødevarer, der kun indeholder tilladte animalske ingredienser, men som ikke har været holdt korrekt adskilt fra fødevaretyper, der ikke må bruges som foder
 • Tidligere fødevarer, der indeholder kød og/eller fisk. Dette kunne eksempelvis være pizzasnegle med skinke på, pølsehorn, forårsruller der indeholder kødprodukter, focacciaboller m.m.
 • Rå æg, samt visse andre typer restprodukter med ikke-forarbejdet animalsk indhold, f.eks. kagedej der indeholder æg og/eller mælkeprodukt
 • Flødeskumskager og lagkager, da disse indeholder animalske ingredienser, der ikke kan betragtes som en færdigforarbejdet del af bagværket
 • Færdigproducerede mejeriprodukter, som drikkemælk, yoghurt, fløde og ost

Pasteuriseringskravene til færdigproducerede mejeriprodukter som drikkemælk, yoghurt, fløde og ost er ikke tilstrækkelige til at slå f.eks. mund- og klovsygevirus ihjel. Der er derfor særlige ​krav til ekstra forarbejdning af mælkeprodukter, før disse må anvendes som foder. Dette er et eksempel på, at der kan være skrappere krav til foder end til fødevarer.​

Betingelser for at benytt​​e tidligere fø​devarer, som ikke må bruges direkte som foder

Der gælder særlige regler, når man ønsker at benytte de ovennævnte tidligere fødevarer til foder. Dette kan kun tillades, hvis disse tidligere fødevarer f.eks. leveres til et forarbejdningsanlæg ell​​er petfoodanlæg, som er godkendt efter forordningen om animalske biprodukter, hvor produkterne kan indgå i den pågældende virksomheds foderproduktion.

Her kan du l​​​æse generelt om animalske biprodukter

Her kan du læse generelt om animals​​k foder af animalsk oprindelse

Det er forbudt at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indehold​er eller er afledt af kø​kken- og madaffald. Eneste undtagelse er køkken- og madaffald som foder til pelsdyr.​

Hvad menes der med køkken- og ​​madaffald? 

"Køkken- og madaffald" er defineret som "alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøk​kener og husholdningskøkkener". Dette betyder, at fødevarer, der ikke bruges til konsum, fra både restaurantkøkkener og privates køkkener er k​økken- og madaffald.​

Hvorfor er det forbudt at fodre opdr​​ætte​​de dyr med køkken- og madaffald?

Der er stor risiko for, at køkken- og madaffald kan overføre alvorlige smitsomme husdyrsygdomme til dyr. I hele EU er der derfor totalforbud mod at fodre opdrættede dyr med køkken- og ma​​daffald. Opdrætted​e dyr er f.eks. kvæg, heste, grise, herunder kælegrise, og fjerkræ, herunder hobbyhøns. Eneste undtagelse er pelsdyr, som i Danmark gerne må fodres med køkken- og madaffald på visse betingelser.

Fodring med inficeret køkken- og madaffald har været årsag til udbrud af f.eks. svinepest og mund- og klovesyge i udlandet. Inficerede fødevarer, som ikke er farlige for mennesker, kan udgøre en stor trussel mod dyrene. Udbrud af fx svinepest vil medføre, at de smittede grise bliver alvorligt syge, og mange vil dø af sygdommen. Dertil vil det have alvorlige eksportmæssige konsekvenser for Danmark med meget omfattende eksporttab.

Andre sygdomme, som f.eks. Salmonella- og Campylobacterinfektioner, der giver sygdomme hos både dyr og mennesker, kan også overføres via fodring med kø​kken- og madaffald og smitte videre fra dyr til mennesker via æg, kød fra smittede dyr og kontakt med smittede dyr.

Når forbuddet ikke skelner mellem vegetabilske og animalske dele, skyldes det risikoen for, at smitstoffer kan være fordelt i alt affaldet. Der kan f.eks. være inficeret kødsaft på kartoffelskrællerne, også uden at man kan se det.​

Affald fra fødevarevirksomheder skal håndteres i overensstemmelse med hygiejne​​bestemmelse​​r i fødevarelovgivningen og animalsk affald skal bortskaffes eller anvendes efter reglerne om animalske biprodukter. De kasserede restprodukter, der skal leveres til andre formål, f.eks. fremstilling af biogas, skal også håndteres efter reglerne om animalske biprodukter.

Læs mere om håndtering af affald i fødevarevirksomheder I hygiejnevejledningens kapitel 17

Her kan du læse mere om håndtering af animalske biprodukter i fødevarevirksomheder

Markedsføringsforordninge​​​n for foder

Af forordningen om markedsføring og anvendelse af foder nr. 767/2009 fremgår det af artikel 6, stk. 1, og bilag III, at det bl.a. er forbudt at anvende "fast byaffald, som fx husholdnin​​gsaffald, til foder". Det​ fremgår endvidere, at udtrykket "fast byaffald" ikke omfatter køkken- og madaffald, som er omfattet af (defineret i) forordningen om animalske biprodukters regler. Det betyder, at det er forbudt at anvende husholdningsaffald fra køkkener til fodring.​

Du kan finde markedsføringsforordningen i afsnittet "Lovstof" 

Forordningerne om animals​ke biprodukter

Tidliger​​​e føde​varer

Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 10 f, beskriver tidligere fød​​evarer.​


Anvendelse af tidligere fødevarer fremgår af forordningen om animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag X, k​ap II, afsnit 10.

Du kan finde Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen i afsnittet "Lovstof"

Køkken​- og mada​​ffald

Forordningen om ​animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag I, nr. 22, definerer køkken- og madaffald.

Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 11, stk. 1, litra b, forbyder at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indeholder eller er afledt af køkken- og madaffald. 

Du kan finde Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen i afsnittet "Lovstof"

Registrering

Ønsker du at levere tidligere fødevarer til foderbrug, skal du registrere til denne aktivitet.

Gå til siden registrering og godkendelse af fodervirksomheder