Køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer

Affaldsfødevarer, der stammer fra restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, f.eks. storkøkkener og husholdningskøkkener, er under visse betingelser omfattet af lovgivningen om animalske biprodukter

​​Definitionen af "køkken- og madaffald" er:

"Alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener".

Definitionen på køkken- og madaffald findes i gennemførelsesforordningens b​ilag I, nr. 22.​ 

Du kan finde et link til reglerne nederst på siden under "Lovstof - animalske biprodukter".

Der er følgende an​​vendelses- og bortskaffelsesmuligheder for køkken- og madaffald:

  • bortskaffelse med dagrenovation med efterfølgende forbrænding
  • anvendelse i biogasanlæg eller komposteringsanlæg
  • forarbejdning i forarbejdn​​ingsanlæg, hvor det efterfølgende f.eks. kan anvendes til fremstilling af biodiesel eller organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler (OGJ)

Det er forbudt at anve​nde køkken- og madaffald til foder. 

Køkken- og madaffald, der stam​​mer fra transportmidler i international fart, er kategoriseret som kategori 1-materiale og skal bortskaffes som sådan.

 Læs mere om bortskaffelse af kategori 1 materiale her.

For køkken- og madaffald, som ikke er omfattet af forordningen om animalske biprodukter, stilles der ikke krav om handelsdokumenter og fortegnelser efter forordningen. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomheder skal kunne dokumentere, hvad de gør med deres køkken- og madaffald.

I​​ forordningen om animalske biprodukter betragtes brugt madolie som køkken- og madaffald, og det er omfattet af forordningen som beskrevet ovenfor om køkken- og madaffald.

Direkte anvendelse af br​​ugt fritureolie som brændstof er ikke omfattet af forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen. Men vær opmærksom på, at fremstilling af biodiesel i henhold til gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel IV, afsnit 2 D,​ er omfattet af forordningens og gennemførelsesforordningens bestemmelser.

Miljølovgivningen

Brugt madolie er omfattet af miljølovgivningen; derfor skal man kontakte kommunen, inden man begynder fremstilling af brændstof.

Tidligere fødevarer er: fø​​devarer af animalsk oprindelse (eller med animalsk indhold) – bortset fra køkken- og madaffald – som ikke skal anvendes til konsum, enten af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer en risiko for mennesker og dyr. 

Tidligere fødevarer kategoriseres som kategori 3-m​​ateriale og kan anvendes som sådan. Indsamling og transport af tidligere fødevarer skal ske i henhold til bilag VIII i gennemførelsesforordningen.

 Læs mere om​ kategori 3-materiale her. 

De tidligere fødeva​​rer kan anvendes og bortskaffes i henhold til artikel 14 i forordningen om animalske biprodukter. 

Hvis de tidligere fødevarer via dagrenovationen sendes til forbr​​ænding på et godkendt forbrændingsanlæg, vil der ikke være krav om handelsdokumenter.