Indsamling/afhentning og transport af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæg

Køkken- og madaffald fra private husholdninger, restauranter, storkøkkener og kantiner samt tidligere fødevarer fra fødevarevirksomheder rummer et potentiale i relation til produktion af grøn energi. Et potentiale som flere og flere aktører på markedet ønsker at udnytte

Her på siden er samlet informat​ion om de regler, som Fødevarestyrelsen administrerer vedrørende​ indsamling/afhentning samt transport af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæg.

Informationen er til transportører, lagre, håndteringsanlæg og biogasanlæg og er en beskrivelse af, hvornår forordningen om animalske biprodukter finder anvendelse, herunder hvornår der er krav om godkendelse og handelsdokument for henholdsvis køkken-og madaffald samt tidligere fødevarer.

Bemærk, at dette kun gælder indsamling/afhentning af køkken-og madaffald samt tidligere fødevarer til anvendelse i biogas. Det gælder ikke andre animalske biprodukter, herunder animalske biprodukter, som stammer fra fremstillingsprocessen af fødevarer, f.eks. fra en opskæringsvirksomhed.

For at sikre virksomhederne de mest fleksible muligheder på de områder, hvor der er krav om sporbarhed/handelsdokumenter, har Fødevarestyrelsen i relation til nationale transporter udviklet muligheden for at anvende alternative sporbarhedssystemer i stedet for handelsdokumenter i papirform. 

Læs mere her om alternative sporbarhedssystemer​.

Folder om indsamling af køkken- og madaffald og tidligere fødevarer til biogasanlæg (pdf)

Køkken- og madaffald

Køkken- og madaffald er defineret som: "Alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, catering​virksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener".​

Køkken- og madaffald er kategori 3-materiale efter reglerne om animalske biprodukter, når det

  • er indsamlet fra husholdninger, restauranter, cateringvirksomheder, storkøkkener, kantiner,
  • ikke stammer fra international fart fra skibs- og flytrafik fra lande uden for EU, samt
  • ikke indeholder døde dyr.

Det er kun kategori 3-køkken- og madaffald, der kan anvendes i biogasanlæg, og denne side omfatter kun kategori-3-køkken- og ma​​daffald og ikke andre kategorier af køkken- og madaffald.

Virksomhederne skal kunne dokumentere, at der er tale om kategori 3-køkken- og madaffald. Dette kan gøres ved hjælp af en beskrivelse af indsamlingen, som sikrer, at det indsamlede køkken- og madaffald dels ikke indeholder døde dyr, og dels ikke stammer fra international fart fra skibs- og flytrafik fra lande uden for EU.

Tidligere fødevarer

Tidligere fødevarer er defineret som: "Animalske produkter eller fødevarer indeholdende animalske produkter, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden". Det vil sige færdigt forarbejdede fødevarer, der alligevel ikke anvendes til konsum. Tidligere fødevarer indsamles fra fødevarevirksomheder, f.eks. supermarkeder, detail og en gros fødevarevirksomheder.

Tidligere fødevarer med animalsk indhold er som udgangspunkt kategori 3 materiale, medmindre de indeholder stoffer eller er fordærvet i en sådan grad , at de kan udgøre en sundhedsrisiko.

Herunder er der en oversigt over de forskellige regler for indsamling og transport af køkken- og madaffald samt afsendelse og transport af tidligere fødevarer. 

Indsamling af køkken- og madaffald  

Hvor indsamle​s det?

Køkken- og madaffald indsamles fra private husholdninger, cateringvirksomheder, restauranter, storkøkkener og kantiner.

F.eks. er delikatesseafdelinger i et supermarked et køkken, og rester herfra er køkken- og madaffald. 

Registrering

Fødevarevirksomheder og private skal ikke være registreret som virksomheder for animalske biprodukter.

Handelsdokumenter, rengøring og mærkning

Der er ikke krav om handelsdokumenter efter reglerne om animalske biprodukter i forbindelse med selve indsamlingen og transport fra private husholdninger, cateringvirksomheder, restauranter og storkøkkener til et lager, håndteringsanlæg eller biogasanlæg. 

Der er ikke krav om rengøring og mærkning efter reglerne om animalske biprodukter.

Afhentning af tidligere fødevarer

Hvor afhentes det?

Tidligere fødevarer afhentes fra detail og engros fødevarevirksomheder.

Registrering

Fødevarevirksomheder og private skal ikke være registreret som virksomheder for animalske biprodukter.

Handelsdokumenter, rengøring og mærkning

Der er krav om handelsdokumenter efter reglerne om animalske biprodukter i forbindelse med selve afsendelsen og transport fra fødevarevirksomheder.

Der er krav om rengøring af genbrugscontainere.  

Der er krav om mærkning af produkterne. 

Sammenblanding af køkken- og madaffald og tidligere fødevarer 

Når køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer fra en fødevarevirksomhed blandes sammen, betragtes det hele som køkken- og madaffald, da køkken- og madaffald har færrest anvendelsesmuligheder.

Eksempel: Et supermarked med en delikatesseafdeling afsender både køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer, men hvis det blandes i forbindelse med afhentning, betragtes hele blandingen som køkken- og madaffald. 

Registrering

Fødevarevirksomheder og private skal ikke være registreret som virksomheder for animalske biprodukter.

Handelsdokumenter, rengøring og mærkning

Der er ikke krav om handelsdokumenter efter reglerne om animalske biprodukter i forbindelse med selve indsamlingen og transport fra private husholdninger, cateringvirksomheder, restauranter og storkøkkener til et lager, håndteringsanlæg eller biogasanlæg. 

Der er ikke krav om rengøring og mærkning efter reglerne om animalske biprodukter. 

Køkken- og madaffald

Transportører, som indsamler og transporterer køkken- og madaffald fra private husholdninger, cateringvirksomheder, restauranter, storkøkkener og kantiner, og transporterer det til et lager, håndteringsanlæg eller biogasanlæg.

Registrering af transportør

Køkken- og madaffald indsamles enten af en indsamler eller en transportør, som skal være registreret efter miljølovgivningen i Affaldsregistret.

Affaldsregistret er et offentligt tilgængeligt register over genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder, transportører, forhandlere og mæglere på affaldsområdet samt visse kommunale behandlingsanlæg.

Handelsdokumenter, rengøring og mærkning

Der er ikke krav om handelsdokumenter efter reglerne om animalske biprodukter i forbindelse med selve indsamlingen og transporten fra private husholdninger, cateringvirksomheder, restauranter og storkøkkener til et lager, håndteringsanlæg eller biogasanlæg.

Der er ikke krav om rengøring og mærkning efter reglerne om animalske biprodukter.

Disse to forhold er en undtagelse i reglerne om animalske biprodukter, når indsamlingen sker efter reglerne om affald.​

Tidligere fødevarer

Transportører, der afhenter tidligere fødevarer fra detail- og engros fødevarevirksomheder, og transporterer det til f.eks. et lager, håndteringsanlæg eller biogasanlæg. 

Registrering af transportør

Tidligere fødevarer skal afhentes og transporteres af en transportør eller virksomhed, som er registreret/godkendt efter reglerne om animalske biprodukter.

Transportører der afhenter tidligere fødevarer skal også være registreret efter miljølovgivningen i Affaldsregistret.  

Læs mere om reglerne om affald på Miljøstyrelsens hjemmeside

Handelsdokumenter, rengøring og mærkning

Der er krav om handelsdokumenter efter reglerne om animalske biprodukter i forbindelse med selve afhentning og transporten fra fødevarevirksomheder.

Der er krav om rengøring af genbrugscontainere efter reglerne om animalske biprodukter.

Der er krav om mærkning efter reglerne om animalske biprodukter. 

Lagre er virksomheder, der modtager, opbevarer og afsender køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer. Fra lagret transporteres det til en virksomhed, der er godkendt eller registreret efter reglerne om animalske biprodukter, fx et håndteringsanlæg, biogasanlæg eller forarbejdningsanlæg.​​

Godkendelse

Lagre skal være godkendt efter reglerne om animalske biprodukter.

Køkken- og madaffald

Handelsdokumenter og optegnelser

Lageret skal føre fortegnelser over modtaget og afsendt køkken- og affald efter reglerne om animalske biprodukter.

Når lageret modtager  køkken- og madaffald, som er indsamlet efter reglerne om affald, skal forsendelserne ikke ledsages af handelsdokumenter. Det er efter en undtagelse i reglerne om animalske biprodukter.

Når lageret modtager køkken- og madaffald fra et andet anlæg registreret eller godkendt efter reglerne om animalske biprodukter, er der krav om, at køkken- og madaffald skal være ledsaget af et handelsdokument.

Ved afsendelse af køkken- og madaffald fra lageret gælder reglerne om animalske biprodukter, og der er krav om handelsdokumenter.

​Rengøring

Transportmidler og​​ beholdere der kommer ind på lagret skal rengøres mv. efter reglerne om animalske biprodukter.

Mærkning

Der er ikke krav om mærkning af emballage, køretøj eller container efter reglerne om animalske biprodukter ved modtagelse af køkken- og madaffald fra private husholdninger, restauranter, cateringvirksomheder, kantiner eller storkøkkener.

Ved afsendelse af køkken- og madaffald fra lagret er der krav om mærkning af emballage, køretøj eller container efter reglerne om animalske biprodukter.

Der vil altid være krav om mærkning af emballage, køretøj eller container ved transport mellem to virksomheder, der er godkendt eller registreret efter reglerne om animalske biprodukter fx et lager og et håndteringsanlæg.

Tidligere fødevarer​​

Handelsdokumenter, fortegnelser, rengøring og mærkning

Lageret skal føre fortegnelser over modtaget og afsendt tidlige​re fødevarer efter reglerne om animalske biprodukter.

Ved modtagelse og afsendelse af tidligere fødevarer til et lager er der er krav om, at tidligere fødevarer ledsages af et handelsdokument.

Transportmidler og beholdere, der kommer ind på lagret, skal rengøres mv. efter reglerne om animalske biprodukter.

Der er krav om mærkning emballage, køretøj eller container ved modtagelse og afsendelse af tidligere fødevarer fra lageret.

​Et håndteringsanlæg er en virksomhed som modtager køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer. Her fjernes emballage fra køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer, inden det sendes til biogasanlæg.

Et håndteringsanlæg kaldes også et forbehandlingsanlæg efter miljøreglerne.

Godkendelse

Håndteringsanlæg skal være godkendt efter reglerne om animalske biprodukter.​

Køkken- og madaffald

Handelsdokumenter og fortegnelser

Håndteringsanlægget skal føre fortegnelser over modtaget og afsendt køkken- og affald efter reglerne om animalske biprodukter.

Når håndteringsanlægget modtager  køkken- og madaffald, som er indsamlet efter reglerne om affald, skal forsendelserne ikke ledsages af handelsdokumenter. Det er efter en undtagelse i reglerne om animalske biprodukter.

Når håndteringsanlægget modtager køkken- og madaffald fra et andet anlæg registreret eller godkendt efter reglerne om animalske biprodukter, er der krav om, at køkken- og madaffald skal være ledsaget af et handelsdokument.

Ved afsendelse af køkken- og madaffald fra håndteringsanlægget gælder reglerne om animalske biprodukter, og der er krav om handelsdokumenter.

Rengøring​

Transportmidler og beholdere, der kommer ind på  håndteringsanlægget, skal rengøres mv. efter reglerne om animalske biprodukter.

Mærkning

Der er ikke krav om mærkning af emballage, køretøj eller container efter reglerne om animalske biprodukter ved modtagelse af køkken- og madaffald fra private husholdninger, restauranter, cateringvirksomheder eller storkøkkener.

Ved afsendelse af køkken- og madaffald fra håndteringsanlægget er der krav om mærkning af emballage, køretøj eller container efter reglerne om animalske biprodukter.

Der vil altid være krav om mærkning af emballage, køretøj eller container ved transport mellem to virksomheder, der er godkendt eller registreret efter reglerne om animalske biprodukter, f.eks. et lager og et håndteringsanlæg.

Tidligere fødevarer​

Handelsdokumenter, fortegnelser, rengøring og mærkning

Håndteringsanlægget skal føre fortegnelser over modtagne og afsendte tidligere fødevarer efter reglerne om animalske biprodukter.

Ved modtagelse og afsendelse af tidligere fødevarer på et håndteringsanlæg er der krav om, at varerne ledsages af et handelsdokument.

Transportmidler og beholdere, der kommer ind på håndteringsanlægget, skal rengøres mv. efter reglerne om animalske biprodukter.

Der er krav om mærkning af emballage, køretøj eller container ved modtagelse og afsendelse af tidligere fødevarer fra et håndteringsanlæg.

Et biogasanlæg kan modtage køkken- og​ madaffald og tidligere fødevarer, som omdannes til biogas i biogasanlægget. Restproduktet, den afgassede biomasse, transporteres til landmænd til anvendelse som gødning og er omfattet af reglerne om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler.

Godkendelse​​

Biogasanlæg skal være godkendt efter reglerne om animalske biprodukter. ​Biogasanlæg kan kun modtage køkken- og madaffald, når de har en godkendt hygiejniseringsmetode.

Køkken- og madaffald​

Handelsdokumenter og fortegnelser

Biogasanlægget skal føre fortegnelser over modtaget og afsendt køkken- og madaffald efter reglerne om animalske biprodukter.

Når biogasanlægget modtager køkken- og madaffald, som er indsamlet efter reglerne om affald, skal forsendelserne ikke ledsages af handelsdokumenter. Det er efter en undtagelse i reglerne om animalske biprodukter.

Når biogasanlægget modtager køkken- og madaffald fra et andet anlæg, som er registreret eller godkendt efter reglerne om animalske biprodukter, er der krav om, at affaldet skal være ledsaget af et handelsdokument.

Rengøring

Transportmidler og beholdere, der kommer ind på biogasanlægget, skal rengøres m.v. efter reglerne om animalsk​e biprodukter.

Mærkning

Der er ikke krav om mærkning af emballage, køretøj eller container efter reglerne om animalske biprodukter ved modtagelse af køkken- og madaffald fra private husholdninger, restauranter, catering virksomheder eller storkøkkener.

Ved afsendelse af afgasset​ biomasse fra biogasanlægget er der krav om mærkning af emballage, køretøj eller container efter reglerne om animalske biprodukter.

Der vil altid være krav om mærkning af emballage, køretøj eller container ved transport mellem to virksomheder, der er godkendt eller registreret efter reglerne om animalske biprodukter, fx et lager og et håndteringsanlæg.

Tidligere fødevarer

Handelsdokumenter og fortegnelser

Biogasanlægget skal føre fortegnelser over modtaget og afsendt tidligere fødevarer efter reglerne om animalske biprodukter.

 Ved modtagelse af tidligere fødevarer på biogasanlægget er der er krav om, at disse ledsages af et handelsdokument.​

Læs mere om biog​asanlæg​