Brændingsanlæg til husdyrgødning

Brænding af husdyrgødning i brændingsanlæg er omfattet af både Fødevarestyrelsens dyresundhedsregler og Miljøstyrelsens miljøregler

Anlæggene skal opfylde en række krav om godkendes som brændingsanlæg.

Et anlæg til brænding af husdyrgødning skal godkendes efter forordningen om animalske biprodukter.

Læs mere om godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter her

Fødevarestyrelsen sørger for at videresende ansøgningen til kommunen, således at der kun skal indsendes én ansøgning. 

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for overholdelse af følgende krav i bilag III,  kap V, litra B, punkt 3, 4 og 5 i gennemførselsforordning:

Gødningen skal opbevares sikkert i et lukket lagerområde, som minimerer behovet for yderligere håndtering, og forhindrer, at gødningen kan komme i kontakt med dyrene på bedriften.

Brændingsanlæg på bedriften skal være forsynet med:

  • et automatisk brændselshåndteringssystem, som indfyrer brændslet direkte i forbrændingskammeret uden yderligere håndtering.
  • en støttebrænder, som skal benyttes i antændings- og udbrændingsfasen for at sikre, at forbrændingsgassernes temperatur kan øges jævnt, og at de i mindst 2 sekunder er 850 ⁰C eller i mindst 0,2 sekunder er 1.100 ⁰C jf. krav i gennemførselsforordning, bilag III, kapitel IV, afsnit 2, punkt 2. Kravet skal være opfyldt på ethvert tidspunkt under disse faser, og så længe der stadig er uforbrændt materiale i forbrændingskammeret. 

For så vidt angår emissionsgrænseværdier for anvendelse af anlægget henvises til Miljøstyrelsen.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside her

Det er Fødevarestyrelsens lokale veterinære enhed, som godkender anlæg til brænding af husdyrgødning, i samarbejde med kommunen i forhold til forordningens miljøregler.

Inden anlægget kan sættes i drift, skal der foreligge en betinget godkendelse. En betinget godkendelse kan gives, hvis Fødevarestyrelsens lokale veterinære enhed og kommunen ved et besøg på stedet kan konstatere, at alle krav til infrastruktur og udstyr til gennemførelse af de driftsmæssige procedurer er opfyldt. Godkendelsesproceduren omfatter to kontrolbesøg i løbet af de første seks måneder hvor anlægget er i drift, hvoraf det ene er uanmeldt.

På kontrolbesøgene vil Fødevarestyrelsen vurdere anlægget i forhold til de dyresundhedsmæssige regler, mens kommunen vil vurdere anlægget i forhold til miljøreglerne.

Der kan tidligst meddeles fuld godkendelse efter de to kontrolbesøg.

Når anlægget er godkendt og i drift vil Fødevarestyrelsen føre tilsyn med at anlægget overholder reglerne om dyresundhed, mens kommunen vil føre tilsyn med, at anlægget overholder forordningens miljøregler.

Driftslederen for anlægget skal underrette kommunen:

  • øjeblikkeligt i tilfælde af manglende overholdelse af emissionsgrænseværdierne
  • om planlagte ændringer af brændingsanlægget, som vil få indflydelse på emissionerne mindst en måned før ændringen
  • straks I tilfælde af svigt af filter, katalysator eller andet sekundært emissionsbegrænsende udstyr.

 Driftslederen for anlægget skal underrette Fødevarestyrelsen:

  • i tilfælde af manglende overholdelse af temperaturkravene