Komposteringsanlæg

Komposteringsanlæg er et anlæg, hvor animalske biprodukter og/eller afledte produkter helt eller delvist udgør det materiale, der underkastes nedbrydning under aerobe betingelser.

Animalske biprodukter og/eller afledte produkter kan omdannes alene eller sammen med andet organisk materiale til kompost. Regler her på siden drejer sig kun om de animalske dele af komposten og har ikke krav til de vegetabilske dele.

Komposten kan bringes ud på landbrugsjord, eller anvendes som kompost til haver og lignende.

Der er særlige krav til kompost, som indeholder visse animalske biprodukter. Det betegnes som "organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ)".

Reglerne for anvendelse af animalske biprodukter og /eller afledte produkter i komposteringsanlæg er beskrevet i forordningen om animalske biprodukter i artikel 13, 14 og 24, gennemførelsesforordningens artikel 10 og bilag V, bekendtgørelsen og vejledningen om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold.

Fødevarestyrelsen skal godkende alle komposteringsanlæg. Virksomheden skal udfylde et ansøgningsskema og indsende det til Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen godkender komposteringsanlæg efter reglerne beskrevet i forordningen om animalske biprodukters artikel 24, stk. 1, g).

Komposteringsanlæg kan være selvstændige virksomheder eller en del af en virksomhed med flere aktiviteter. Det kan f.eks. være et supermarked, som komposterer tidligere fødevarer med animalsk indhold eller køkken- og madaffald, og som sælger eller forærer komposten til kunder eller andre.

Der er en række krav til godkendelse og drift af et komposteringsanlæg, som Fødevarestyrelsen godkender og fører tilsyn med, bl.a. krav til:

 • selve komposteringsanlægget, fx afgrænsning og overvågning af tid og temperatur
 • afstand til dyrehold
 • håndtering af tilført materiale og produceret kompost
 • rengøringsprocedurer

Hjemmekompostering hos private samt kompostering af køkken- og madaffald i små samfund kan foregå uden godkendelse som komposteringsanlæg.

Læs mere om dette og betingelserne herfor på vores side om kompostering af køkken- og madaffald.

Komposteringsanlæg skal være udstyret med en lukket komposteringsreaktor eller et lukket område, som ikke kan omgås for de animalske biprodukter eller afledte produkter, der tilføres anlægget.

Komposteringsanlægget skal være forsynet med:

 • udstyr til overvågning af temperatur og tid
 • registreringsanordninger til - evt. løbende - registrering af måleresultaterne fra den i litra a) omhandlede overvågning
 • en passende sikring mod utilstrækkelig opvarmning

Det er muligt at bruge andre komposteringssystemer end lukket komposteringsreaktor eller et lukket område, som ikke kan omgås for de animalske biprodukter eller afledte produkter, under forudsætning af, at de:

 • styres, så alt materiale i systemet opfylder de krævede parametre for tid og temperatur, som er en mindst 70 grader i mindst 60 min, herunder evt. løbende overvågning af parametrene, eller
 • kun omdanner materiale, der er nævnt i bilag 2, tabel 6 i vejledningen, og
 • opfylder alle andre relevante krav i forordningerne om animalske biprodukter

Hvis komposteringsanlægget er placeret på eller ved siden af et sted, hvor der holdes opdrættede dyr, og anlægget ikke kun anvender husdyrgødning, mælk eller kolostrum fra de pågældende dyr, skal komposteringsanlægget være placeret i en vis afstand fra det område, hvor dyrene holdes.

Denne afstand skal fastlægges, så det sikres, at der ikke er nogen uacceptabel risiko for overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, fra komposteringsanlægget.

Under alle omstændigheder skal der være fuldstændig fysisk adskillelse mellem komposteringsanlægget og dyrene og deres foder og strøelse, om fornødent med hegn.

Der er en række hygiejnekrav til komposteringsanlæg:

 • Animalske biprodukter skal omdannes hurtigst muligt efter ankomsten til komposteringsanlægget. De skal opbevares hensigtsmæssigt, indtil de behandles.
 • Containere, beholdere og køretøjer, der er anvendt til transport af ubehandlet materiale, skal rengøres og desinficeres i et dertil indrettet område. Dette område skal være beliggende eller indrettet på en sådan måde, at risikoen for kontaminering af behandlede produkter hindres.
 • Der skal systematisk træffes forholdsregler mod fugle, gnavere, insekter og andre skadedyr.
 • Der skal i den forbindelse anvendes et dokumenteret skadedyrsbekæmpelsesprogram.
 • Der skal være fastlagt dokumenterede rengøringsprocedurer for alle dele af driftsstedet. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr og fornødne rengøringsmidler til rådighed for rengøring.
 • Hygiejnekontrollen skal omfatte regelmæssige inspektioner af miljø og udstyr. Inspektionsplaner og -resultater skal dokumenteres.
 • Anlæg og udstyr skal holdes i god stand, og måleudstyret kalibreres med regelmæssige mellemrum.
 • Kompost skal håndteres og oplagres i komposteringsanlægget på en sådan måde, at rekontaminering hindres.

Animalske biprodukter og afledte produkter kan anvendes i komposteringsanlæg i overensstemmelse med bilag V i gennemførelsesforordningen.

Der skelnes mellem komposteringsanlæg, der behandler materialet ved hygiejnisering, samt komposteringsanlæg, der anvender anden behandling end hygiejnisering.

Den behandling animalske biprodukter og afledte produkter underkastes i et komposteringsanlæg er afgørende for:

 • Hvilke materialer der må anvendes i komposteringsanlægget
 • Hvordan kompost må omsættes
  • Som forarbejdet eller uforarbejdet
  • Omsætning i EU eller kun national omsætning

Sammenhængen mellem kravene og mulighederne er opsummeret i tabel 2 i vejledningen om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold.

Hygiejnisering, også kaldet standardomdannelsesparametre, af animalske biprodukter i komposteringsanlæg,er findeling af materialet til en partikelstørrelse på maksimalt 12 mm og efterfølgende behandling ved minimum 70 grader i mindst 60 minutter.

Reglerne for hygiejnisering af animalske biprodukter i komposteringsanlæg fremgår af bilag V, Kapitel III, afsnit 1 i gennemførelsesforordningen.

Komposteringsanlægget kan anvende alle typer af kategori 3 materiale, samt en række andre materialer.

Hvilke typer af materialer, der kan anvendes i komposteringsanlæg fremgår af bilag 2, tabel 6 i vejledningen om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold.

Hygiejnisering af materialet kan ske før eller efter kompostering på et komposteringsanlæg, så længe det sker inden udbringning på landbrugsjord, oplagring eller steder med dyrehold.

Driftsledere skal sikre at den færdige kompost lever op til de mikrobiologiske krav, inden den bringes i omsætning.

De mikrobiologiske krav fremgår af gennemførelsesforordningens bilag V, kapitel III, afsnit 3, samt bekendtgørelsen om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold § 6. Her kan du læse mere om nul-tolerance for indhold af salmonella samt krav til det maksimalt tilladte indhold af enterobakterier.

Når kompost testes, og overholder de mikrobiologiske krav for salmonella og enterobakterier, er det en indikation for at behandlingen har været tilstrækkelig til at sygdomsfremkaldende vira og bakterier er inaktiveret.

Man skal være opmærksom på at sikre at den færdige komposten ikke krydskontamineres af ubehandlet materiale eller andet.

I tilfælde, hvor komposten ikke lever op til de mikrobiologiske krav, skal komposten hygiejniseres ved 70 grader i 60 minutter. Herefter testes komposten på ny, og skal leve op til kravene inden den omsættes.

Komposteringsanlæg, som ikke hygiejniserer, er begrænset i hvilke typer af materiale, der kan anvendes.

Nogle af materialerne skal have undergået anden specifik behandling, f.eks. tryksterilisering eller hygiejnisering, inden det tilføres til komposteringsanlægget.

Hvilke typer af materialer, der kan anvendes i komposteringsanlæg fremgår af bilag 2, tabel 7, i vejledningen om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold.

Komposten fra komposteringsanlæg, der behandler materialet ved anden behandling end hygiejnisering, behøver ikke at opfylde de mikrobiologiske krav, som beskrevet oven for.

Hvert enkelt komposteringsanlæg skal have eget laboratorium eller benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal være udstyret til at kunne foretage de fornødne analyser og skal være godkendt af den kompetente myndighed.

Om komposten skal betragtes som organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ), afhænger af, hvad der komposteres.

Kompost skal betragtes som OGJ, såfremt d er komposteres andre animalske biprodukter end nedenstående:

 • husdyrgødning og guano
 • indhold fra fordøjelseskanalen
 • mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk samt kolostrum og kolostrumprodukter

Landbrugere, der anvender OGJ, skal registrere sig hertil via Landbrugsindberetning.dk, såfremt der er dyrehold på bedriften. Der skal også føres optegnelser over udbringningen på landbrugsjord.

Du kan læse mere om dette under på vores side om "Orga​niske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold".

Transportmidler og containere, der har været brugt til transport af husdyrgødning og andet ubehandlet materiale til et komposteringsanlæg, skal rengøres og desinficeres i et dertil indrettet område.

Dette område skal være beliggende og indrettet således, at risikoen for kontaminering af kompost hindres, jf. bilag V, kapitel II, pkt. 2 i forordningen om animalske biprodukter.

Fra landmand til komposteringsanlæg

Ved transport af husdyrgødning fra landmand til komposteringsanlæg skal emballage/container/køretøj være angivet med: "kategori 2-materiale" og "husdyrgødning"

Fra komposteringsanlæg til landmand

Ved transport af kompost fra komposteringsanlæg til landmand skal emballage/container/køretøj være angivet med: "Kategori 2-materiale", samt en af følgende betegnelser, der afhænger af hvilke produkter, der er tilført komposteringsanlægget, og hvordan det er behandlet:

 • Husdyrgødning. Dette gælder, når komposteringsanlægget kun er tilført husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og kolostrum, og materialet ikke er hygiejniseret.
 • Forarbejdet husdyrgødning. Dette gælder, når komposteringsanlægget kun er tilført husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og kolostrum, og materialet er hygiejniseret.
 • Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler – ingen græsning for opdrættede dyr eller anvendelse af afgrøder som foder i mindst 21 dage efter anvendelsen. Dette gælder, når der er tilført andre typer kategori 3 - materiale (hygiejniseret, i komposteringsanlægget eller inden det når til komposteringsanlægget) og/eller kategori 2 materiale (tryksteriliseret). Der kan samtidigt være tilført husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og/eller kolostrum.