Frass

Frass er en blanding af strøelse, insektekskrementer, foderrester, insektæg, dele af døde insekter og døde insekter

Frass er i gennemførselsforordningen bilag I, nr. 61 defineret som "en blanding af ekskrementer fra opdrættede insekter, fodersubstrat, dele af opdrættede insekter, døde æg og med et indhold af døde insekter på højst 5 % i mængde og højst 3 % i vægt".

Der er tale om frass, der genereres under normal produktionsforhold uden tegn på øget dødelighed. ​

Frass er omfattet af både Fødevarestyrelsens og Miljøstyrelsens regler.

Bortskaffelse og anvendelse

Frass er et kategori 2-materiale. Kategori 2-materiale skal bortskaffes eller anvendes i overensstemmelse med forordningen om animalsk​e biprodukter artikel 13.

Der gælder dog særlige regler for anvendelse af frass som gødning, se afsnittet nedenfor. 

Frass må anvendes som gødning, når visse betingelser er opfyldt:

  • Frass skal komme fra et anlæg, der er godkendt eller registreret efter biproduktforordningen som enten et anlæg til afledte produkter bestemt til anvendelse uden for foderkæden, eller fra biogas eller komposteringsanlæg eller fra et anlæg til fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler
  • Frass skal være varmebehandlet ved mindst 70 grader i 60 minutter og skal være blevet underkastet en behandling til reduktion af spore- og toksindannelse, når sådanne sporer eller toksiner er identificeret som en relevant fare
  • Frass skal leve op til nogle specifikke mikrobiologiske normer, for at det må udbringes på landbrugsjord. Man tester for Enterococcaceae/ E. coli​​ og salmonella

​​Frass skal leve op til nogle specifikke mikrobiologiske normer, for at det må udbringes på landbrugsjord. Man tester for enterococcaceae/ E. coli​​​ og salmonella. 

Prøver til undersøgelse for E. coli eller enterococcaceae skal udtages under eller umiddelbart efter forarbejdningen på fremstillingsanlægget.


Prøverne skal overholde følgende normer:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 i 1 g

eller

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 i 1 g

og 

prøver til undersøgelse for salmonella skal udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra fremstillingsanlægget.

Prøverne skal overholde følgende normer:

Salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

hvor:

n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges
m =  tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m
M = maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover, og
c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

Forarbejdet frass og produkter af forarbejdet af frass, der ikke opfylder ovenstående ​normer, skal betragtes som uforarbejdet.​

Frass skal oplagres således, at forurening med uønsket stoffer eller smittestoffer og optagelse af vand minimeres efter forarbejdningen. Derfor skal oplagring ske i siloer eller i lagerbygninger, der er konstrueret til dette formål, eller lukket emballage som f.eks. plastsække eller storsække.

Ved omsætning og under transport skal frass ledsages af et handelsdokument. 

Læs mere om sporbarhed under generelt om animalske biprodukter

Forordningen om animalske biprodukter stiller krav om, at alle driftsledere, der anvender eller på anden måde håndterer animalske biprodukter og afledte produkter, skal registreres eller godkendes.

Læs mere om godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter