Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

Der er særlige smittebeskyttende krav til produktion og anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold.

Gødningsstoffer, der indeholder animalske biprodukter eller afledte produkter kaldes "organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold" er forkortet til  "OGJ".

Animalske biprodukter og afledte produkter må anvendes til fremstilling af gødningsstoffer, når dette sker i overensstemmelse med kravene i forordningen om animalske biprodukter, gennemførelsesforordningen og OGJ-bekendtgørelsen. Dertil hører en vejledning om kravene til OGJ. Du kan finde et link til reglerne nederst på siden under "Lovstof - animalske biprodukter".

Bestemmelserne i forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen gælder for alle typer OGJ, uanset om de er omfattet af bekendtgørelsen eller ej.

Den enkelte medlemsstat i EU kan indføre supplerende bestemmelser for anvendelsen af OGJ, hvis de er begrundet af hensynet til folke- og dyresundheden, jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 32, stk. 1, sidste afsnit.

Fødevarestyrelsen har i OGJ-bekendtgørelsen fastsat supplerende bestemmelser for hvilke forarbejdningsmetoder, der må anvendes ved fremstillingen af OGJ. Dette har til formål at mindske risikoen for, at der kan ske spredning med alvorlige indberetningspligtige smitsomme sygdomme via OGJ. De supplerende bestemmelser skal være opfyldt, hvis produktet skal anvendes i Danmark. Det gælder også for produkter, der er importerede eller samhandlede. 

Formålet med vejledningen er at give en samlet oversigt over kravene til OGJ, som fremgår af forordningen om animalske biprodukter, gennemførelsesforordningen og OGJ-bekendtgørelsen.

Vejledningen omfatter ikke forordningernes generelle krav om bl.a. kategorisering, sporbarhed, omsætning og transport.

Du kan læse mere om forordningens generelle krav på Fødevarestyrelsens generelle side om animalske biprodukter.

Vejledningen omfatter ikke krav i anden lovgivning, og man skal derfor være opmærksom på, at der kan være yderligere krav vedrørende OGJ, som ikke er beskrevet der. Særligt kan nævnes, at der i TSE-forordningen er krav til lagring og transport af OGJ. Endvidere skal man være opmærksom på, at der i anden lovgivning kan være anden terminologi.

Du kan læse mere om anden lovgivning i relation til OGJ på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Du kan læse mere om anden lovgivning  i relation til OGJ på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Det er tilladt at anvende følgende materialer uforarbejdet på jordarealer:

  • husdyrgødning
  • indhold fra fordøjelseskanalen, der er adskilt fra fordøjelseskanalen
  • mælk, mælkebaserede produkter, kolostrum og kolostrumbaserede produkter

OGJ kravene gælder således ikke for ovenstående materialer.

Alle andre animalske biprodukter, der må bruges som OGJ, er underlagt krav om forarbejdning.

Som udgangspunkt kan alt kategori 2 materiale og kategori 3 materiale anvendes som OGJ, forudsat at det lever op til de respektive krav om forarbejdning.

Kategori 1 materiale kan ikke anvendes som OGJ, med undtagelse af kategori 1 glycerin. Her gælder en række helt specifikke vilkår og betingelser.

Hvis der opstår risiko for spredning af en alvorlig indberetningspligtig smitsom sygdom, vil der være særlige restriktioner for eller forbud mod at håndtere eller anvende OGJ.

Kravene for OGJ skal overholdes af alle led i kæden, herunder virksomheder, der fremstiller OGJ, lagre, transportører og brugere (landmænd), der anvender OGJ.

Virksomheder, der fremstiller OGJ omfatter:

  • anlæg til fremstilling af OGJ (OGJ-anlæg), der er registreret efter artikel 23 eller er godkendt efter artikel 24, litra f, i forordningen om animalske biprodukter
  • biogasanlæg, der er godkendt til afgasning af animalske biprodukter eller afledte produkter til biogas efter artikel 24, litra g, i forordningen om animalske biprodukter
  • komposteringsanlæg, der er godkendt til kompostering af animalske biprodukter eller afledte produkter efter artikel 24, litra g, i forordningen om animalske biprodukter

Landmænd, som anvender OGJ, skal være registreret via landbrugsindberetningen, hvis man har dyr på bedriften.

Gå til landbrugsindberetning.dk hvor du kan lade dig registrere, hvis du anvender OGJ

Alle, der anvender OGJ på landbrugsjord, skal føre optegnelser. Det gælder uanset om, der holdes opdrættede dyr på bedriften eller ej.

Det er ikke tilladt at høste foderplanter eller lade opdrættede dyr afgræsse arealer, hvorpå der er anvendt OGJ, før der er gået mindst 21 dage siden den seneste anvendelse af OGJ.

Disse restriktioner gælder dog ikke, hvis der kun er anvendt følgende typer animalske biprodukter på jordarealer:

  • husdyrgødning
  • mælk, mælkebaserede produkter, kolostrum og kolostrumbaserede produkter

Hvis der opstår risiko for spredning af en alvorlig indberetningspligtig smitsom sygdom, vil der være særlige restriktioner for eller forbud mod at håndtere eller anvende OGJ.