Tricalciumphosphat til foder

Fremstilling af tricalciumphosphat til foder må kun ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det.
Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet.

Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for tricalciumphosphat til foder. 

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 7

Tricalciumphosphat skal være fremstillet af kategori 3-materiale, som beskrevet i artikel 10, litra a-l i biproduktforordningen (1069/2009).

Tricalciumphosphat skal fremstilles ved en proces, der består af 4 faser:  

  1. Først skal det sikres, at alt kategori 3-knoglemateriale knuses fint, affedtes med varmt vand (knogleflager skal være under 14 mm)
  2. konstant dampkogning ved 145o C i 30 min ved 4 bar
  3. proteinboullion separeres fra hydroxyapatit (tricalciumphosphat) ved centrifugering
  4. granulering af tricalciumpho​sphat efter tørring ved 200o C i en fluid bed-tørrer.

Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med ​tricalciumphosphat være mærket med  følgende tydelige og letlæselige tekst:

"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".

Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om,​ at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.​

Desuden skal tricalciumphosphat være mærket i overensstemmelse med TSE-​reglerne

Tricalciumphosphat må fodres til ikke-drøvtyggere, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr.