Gelatine til foder

Fremstilling af gelatine til foder skal ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det, eller på en fødevarevirksomhed, der er autoriseret til at forarbejde gelatine

Denne side dækker kun reglerne om animalske biprodukter og foderforbuddet. Der kan være andre gældende regler.

Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for gelatine til foder i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 5.

Råvarer

Gelatine skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra a-l i forordningen om animalske biprodukter (1069/2009). 

Mærkningskrav

Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med gelatine være mærket med følgende tydelige og letlæselige tekst: "Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".
Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om, at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.​
 

Hvilke dyr må fodres med gelatine?

Gelatine fra ikke-drøvtyggere må fodres til alle dyrearter. Gelatine fra drøvtyggere må fodres til alle ikke-drøvtyggere.

 • Gelatine skal være:
  ​fremstillet i overensstemmelse med afsnit XIV i bilag III til Forordning (EF) nr. 853/2004 (Fødevareforordningen for animalske fødevarer), eller
 • fremstillet ved en proces,
  • der sikrer, at kategori 3-materiale underkastes en syre- eller alkalibehandling, efterfulgt af en eller flere skylninger;
  • derefter skal pH-værdien justeres;
  • gelatinen skal u​dvindes ved en eller flere p​å hinanden følgende opvarmninger, efterfulgt af rensning ved filtrering og sterilisering.

Efter at have undergået processerne kan gelatinen tørres og, hvis det er relevant, pulveriseres eller formes i plader.

Brug af andre konserveringsmidler end svovldioxid og hydrogenperoxid er forbudt. 

Andre krav

Gelatine skal indpakkes, emballeres, opbevares og transporteres under tilfredsstillende hygiejneforhold. Især gælder det, at:

 • der skal være et lokale eller et til formålet forbeholdt sted til opbevaring af indpakningsmateriale og emballage,
 • indpakning og emballering skal foregå i et lokale eller på et sted, som er afsat til formålet.