Animalske produkter til brug i undervisning og forskning

Fødevarestyrelsen kan tillade, at f.eks. forsknings- eller undervisningsinstitutioner bruger visse animalske produkter til forskning mm. På denne side kan du læse om reglerne.

Animalske produkter, som ikke bliver brugt til konsum, kaldes for ”animalske biprodukter”. Fødevarestyrelsen kan tillade, at institutioner, virksomheder mm. bruger animalske biprodukter til f.eks. undervisning, forskning, konservering, kunstneriske aktiviteter eller diagnosticering.

Man må bruge følgende animalske biprodukter uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen:

  • Indkøbte fødevarer. Animalske fødevarer fra dyr, som er godkendt til konsum, anses ikke for at udgøre en risiko. Man skal dog sørge for almindelig køkkenhygiejne, når man håndterer produkterne.
  • Dødfundne dyr. Det er tilladt at dissekere dødfundne dyr, hvis man ikke mistænker dyret for at have en infektion. Det er ikke tilladt at forarbejde eller bevare det dødfundne dyr.

 

Fødevarestyrelsen kan tillade, at man bruger animalske biprodukter til specifikke formål, hvis det sker på forsvarlig vis, så der ikke er risiko for folke- og dyresundheden. Der gælder forskellige betingelser alt efter hvilket formål der er tale om.

Animalske biprodukter kan inddeles i tre kategorier, alt efter hvilken risiko de udgør for dyr, mennesker og miljø. Kategori 1-materiale har den højeste risiko, mens kategori 3-materiale har den laveste. Tilladelsen kan dække både kategori 1-, 2- eller 3-materiale, og tilladelsen skal være givet inden, man kan påbegynde sine aktiviteter.

Tilladelsen gælder for ét år af gangen og under følgende betingelser:

  • Produkterne må ikke bruges til andre formål end det tilladte,
  • produkterne må kun bruges på steder, der har fået tilladelse til brug,
  • produkterne skal bortskaffes sikkert, f.eks. ved forbrænding, og
  • øvrige betingelser vil fremgå af tilladelsen.

Her finder du skema til ansøgning om anv​endelse og indførsel af animalske biprodukter til forskning mv.

Fødevarestyrelsen kan efter en konkret vurdering tillade, at f.eks. en virksomhed eller forskningsinstitution indfører animalske prøver fra andre EU-lande samt fra tredjelande. Man skal have tilladelsen, inden man kan indføre prøver. Prøverne må ikke mistænkes for eller være konstateret smittet med smitsomme dyresygdomme.  

I ansøgningen skal man oplyse bl.a.:

  • typen af prøver fra animalske produkter, der ønskes indført eller anvendt, og
  • hvilke lande prøverne vil blive indført fra og dokumentere dette

De generelle betingelser for indførsel af prøver til forskning og diagnostik står i bekendtgørelse nr. 611/2023 og i forordningerne om animalske biprodukter (1069/2009 og 142/2011). Se under Lovstof herunder.

​​​Hvis man ønsker at indføre prøver til analyse for alvorligt smitsomme sygdomme (liste 1 i Bekendtgørelse om smitsomme dyresygdomme), kræver det accept fra de veterinære myndigheder i oprindelseslandet. Kontakten til veterinærmyndighederne i oprindelseslandet skal etableres via Fødevarestyrelsen. 

Betingelserne for den konkrete indførsel vil fremgå af tilladelsen.