Dicalciumphosphat til foder

Fremstilling af dicalciumphosphat til foder må kun ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det.
Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet.

​​​Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for dicalciumphosphat til foder.

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 6.

Dicalciumphosphat skal være fremstillet af kategori 3-materiale, som beskrevet i artikel 10, litra a-l i biproduktforordningen (1069/2009).

Dicalciumphosphat​ skal fremstilles ved en proces, der består af tre faser:  

  1. Først skal det sikres, at alt kategori 3-knoglemateriale knuses fint, affedtes med varmt vand og behandles med fortyndet saltsyre (med en minimumskoncentration på 4% og en pH-værdi på under 1,5) i mindst 2 dage.
  2. Derefter tilsættes kalk til den fremkomne phosphatopløsning, så der ved en pH-værdi på 4-7 udfældes dicalciumphosphat.
  3. Til sids​t lufttørres det udfældede dicalciumphosphat ved en starttemperatur på 65-325oC og en sluttemperatur på mellem 30oC og 65oC

Dicalciumphosphat af affedtede kn​ogler skal være afledt af knogler som omhandlet i artikel 10, litra a.

Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med dicalciumphosphat være mærket med  følgende tydelige og letlæselige tekst:

"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".

Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om, at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.​

Desuden skal dicalciumphosphat være mærket i overensstemmelse med TSE-reglerne.

Dicalciumphosphat må fo​dres til ikke-drøvtyggere, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr.