Egenkontrol for animalske biprodukter

Driftsledere i virksomheder, der har at gøre med animalske biprodukter, skal udføre egenkontrol for at sikre overholdelsen af forordningen om animalske biprodukters krav.

Driftsledere skal sikre, at animalske biprodukter eller afledte produkter, som mistænkes for eller konstateres ikke at overholde bes​​temmelserne i forordningen om animalske biprodukter, ikke fjernes fra virksomheden, undtagen hvis de bortskaffes.

Aktiviteter, der medfører krav om egenkontrol baseret på HACCP-principperne: 

 • forarbejdning af animalske biprodukter
 • omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost
 • håndtering og opbevaring af mere end én kategori af animalske biprodukter eller afledte produkter på samme virksomhed eller anlæg
 • fremstilling af foder til selskabsdyr

HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og er et system, der bygger på risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter ved produktion af forskellige produkter. Det gælder som oftest fødevarer, men systemet kan også anvendes i mange andre sammenhænge.

Ifølge forordningen om animalske biprodukter artikel 29 skal den, der er ansvarlig for virksomheder, der udfører ovenstående aktiviteter, indføre et egenkontrolprogram efter HACCP-principperne, så det sikres, at virksomheden opfylder forordningens krav.

 • at identificere farer, som skal forebygges, fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau
 • at identificere de kritiske kontrolpunkter på det eller de produktionstrin, hvor det er vigtigt at have produktionen under kontrol for at forebygge eller fjerne en fare eller reducere den til et acceptabelt niveau
 • at fastsætte kritiske grænser på kritiske kontrolpunkter, som adskiller acceptable forhold fra uacceptable forhold med henblik på at forebygge, fjerne eller reducere identificerede farer
 • at fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer for kritiske kontrolpunkter
 • at foretage korrigerende foranstaltninger, hvor det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol
 • at fastlægge procedurer for at verificere, at de foranstaltninger, der er beskrevet i punkt 1-5, er komplette og fungerer effektivt. Verifikationsprocedurer skal gennemføres med regelmæssige mellemrum.
 • at udfærdige dokumenter og føre registre, der svarer til virksomhedens art og størrelse, for at dokumentere, at foranstaltningerne i punkt 1-6 gennemføres effektivt.

Hvis der sker ændringer af et produkt, en proces eller ethvert andet trin i produktionen, forarbejdningen, opbevaringen eller distributionen, skal virksomheden tage sine procedurer op til revision og foretage de nødvendige ændringer.