Kollagen til foder

Fremstilling af kollagen til foder skal ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det, eller på en fødevarevirksomhed, der er autoriseret til at forarbejde kollagen.
Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet.

​​​​​​​​​Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for kollagen til foder. 
Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 8.

Kollagen skal være fremstillet af kategori 3-materiale, som beskrevet i artikel 10, litra a-l forordningen om animalske biprodukter (1069/2009). 

Kollagen skal være:

  • fremstillet i overensstemmelse med kravene vedrørende kollagen i afsnit XV i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 (fødevareforordningen for animalske fødevarer), eller
  • fremstillet ved en proces, der sikrer, at uforarbejdet kategori 3-materiale undergår en behandling, der omfatter vask og justering af pH med syre eller alkali, efterfulgt af en eller flere skylninger, filtrering og ekstrudering. Efter at have undergået denne behandling kan kollagenet tørres.


Der må kun anvendes konserveringsmidler der er tilladt i EU-lovgivningen.

Kollagen skal indpakkes, emballeres, opbevares og transporteres under tilfredsstillende hygiejneforhold. Især gælder det, at:​

  • der skal være et lokale eller et til formålet forbeholdt sted til opbevaring af indpakningsmateriale og emballage
  • indpakning og emballering skal foreg​​å i et lokale eller på et sted, som er afsat til formålet​​

Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med kollagen være mærket med  følgende tydelige og letlæselige tekst:

"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".
Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.​​

Kollagen fra ikke-drøvtyggere må fodres til alle dyrearter.

Kollagen fra drøvtyggere må fodres til alle ikke-drøvtyggere.