Forarbejdet animalsk protein til foder

Fremstilling af forarbejdet protein til foder skal ske på et godkendt forarbejdningsanlæg. Her kan du læse om regler for animalske biprodukter og foderforbuddet.

Forarbejdet animalsk protein er defineret som animalsk protein, der udelukkende kommer fra kategori 3-materiale, og som er forarbejdet efter kravene i Forordning nr. 142/2011, bilag X, kapitel II, afsnit 1, så det er egnet til direkte anvendelse som fodermiddel. Fiskemel og blodmel er også forarbejdet animalsk protein.

Ud over de generelle krav til animalsk foder ​​er der specifikke betingelser for forarbejdet animalsk protein til foder.

Læs mere om de generelle krav til animalsk foder

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 1. 

Forarbejdet animalsk protein skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra a-m i forordningen om animalske biprodukter (1069/2009).

Forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter til fremstilling af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr må kun komme fra følgende insektarter:

 • sort soldaterflue (Hermetia illucens) og stueflue (Musca domestica).
 • melskrubbe (Tenebrio molitor) og hønseribille (Alphitobius diaperinus).
 • husfårekylling (Acheta domesticus), stribet fårekylling (Gryllodes sigillatus) og steppefårekylling (Gryllus assimilis).
 • silkeorm (Bombyx mori).

Forarbejdet animalsk protein af pattedyr skal være​​ blevet forarbejdet ved forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering), jf. bilag IV kapitel III i Gennemførelsesforordningen (142/2011).

Dog gælder følgende:

 • Svineblod eller svineblodsfraktioner til fremstilling af blodmel kan i stedet være blevet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III, idet der, hvis forarbejdningsmetode 7 er anvendt, skal være anvendt varmebehandling med opvarmning til 80 °C overalt i produktet.
 • Forarbejdet animalsk protein af pattedyr
  • ​kan være blevet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III (142/2011), forudsat at det efterfølgende bortskaffes eller anvendes som brændsel til brænding
  • kan, hvis det udelukkende er bestemt til anvendelse i foder til selskabsdyr, være blevet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III (142/2011), forudsat at det:
   • transporteres i containere, der er forbeholdt til dette formål, og som ikke anvendes til transport af animalske biprodukter eller foderstoffer til opdrættede dyr
   • sendes direkte fra et forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 3-materiale, til anlægget til fremstilling af foder til selskabsdyr eller til et godkendt oplagringsanlæg, hvorfra det sendes direkte til et anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr.

Forarbejdet animalsk protein af andre dyr end pattedyr, bortset fra fiskemel, skal være blevet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III (142/2011).

Fiskemel skal forarbejdes efter en af de i bilag IV, kapitel III (142/2011), omhandlede forarbejdningsmetoder eller en anden metode, der sikrer, at produktet overholder de mikrobiologiske normer for afledte produkter, der er fastsat i kapitel I i bilag X (142/2011).

 • Forarbejdet animalsk protein skal pakkes og oplagres i nye eller steriliserede sække eller oplagres i bulkbeholdere/siloer, der er konstrueret til dette formål, eller i lagerbygninger.
 • Der skal træffes passende foranstaltninger for at minimere kondensering i beholdere/siloer, transportsystemer og elevatorer.
 • Produkter i transportsystemer, elevatorer og beholdere/siloer skal beskyttes mod tilfældig kontaminering.
 • Udstyr til håndtering af forarbejdet animalsk protein skal holdes rent og tørt og være forsynet med hensigtsmæssige kontrolpunkter, så det kan kontrolleres, at udstyret er rent.
 • Alle lagerfaciliteter skal tømmes og rengøres regelmæssigt, i det omfang det er nødvendigt for at hindre kontaminering.
 • Forarbejdet animalsk protein skal opbevares tørt.
 • Lækager og kondensering i lagerområdet skal hindres.

Blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere skal mærkes med teksten: »Blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere — må ikke anvendes i foder til drøvtyggere«. Teksten skal være klart angivet på det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

På etiketten til blodprodukter afledt af andre dyr end drøvtyggere skal teksten »Indeholder blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere — må ikke gives til drøvtyggere« være klart angivet.

Forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel og bortset fra forarbejdet animalsk protein fra opdrættede insekter, fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr skal mærkes med teksten: »Forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke anvendes i foder til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«. Følgende tekst skal være klart angivet på etiketten til foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit: »Indeholder forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke gives til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.

Etiketten til forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, svin eller fjerkræ skal være klart mærket med teksten: »Forarbejdet animalsk protein afledt af [indsæt relevante opdrættede dyr, som det forarbejdede animalske protein er afledt af, opført i første kolonne i tabel 1] — må ikke anvendes i foder til opdrættede dyr, bortset fra [indsæt tilsvarende opdrættede dyr, som må fodres med det forarbejdede animalske protein, opført i anden kolonne af tabel 1]«.

Følgende tekst skal være klart angivet på etiketten til foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein afledt af insekter, svin eller fjerkræ: »Indeholder forarbejdet animalsk protein afledt af [indsæt relevante opdrættede dyr, som det forarbejdede animalske protein er afledt af, opført i første kolonne i tabel 1] — må ikke gives til opdrættede dyr, bortset fra [indsæt tilsvarende de opdrættede dyr, som må fodres med det forarbejdede animalske protein, opført i anden kolonne af tabel 1]«.

Tabel 1

Opdrættede dyr, af hvilke det forarbejdede animalske protein er afledt Opdrættede dyr, til hvilke det forarbejdede animalske protein må gives som foder
Opdrættede insekter ​Akvakulturdyr, pelsdyr, grise, fjerkræ
Gris Akvakulturdyr, pelsdyr, fjerkræ​
Fjerkræ Akvakulturdyr, pelsdyr, grise
Opdrættede insekter og gris ​Akvakulturdyr, pelsdyr, fjerkræ
Opdrættede insekter og fjerkræ ​Akvakulturdyr, pelsdyr, grise
Gris og fjerkræ ​Akvakulturdyr, pelsdyr
Opdrættede insekter, gris og fjerkræ ​Akvakulturdyr, pelsdyr

Oversigt over fodring af dyr af animalsk oprindelse

Som det ses af matrixen, kan forarbejdet animalsk protein og blodprodukter af drøvtyggere fodres til selskabsdyr og pelsdyr.

Forarbejdet animalsk protein af ikke-drøvtyggere – dog ikke af gris, fjerkræ, insekter eller fisk – kan gives til selskabsdyr, pelsdyr og akvakulturdyr.

Fiskemel kan gives til alle ikke-drøvtyggere, med undtagelse af unge drøvtyggere, som må få fiskemel i mælkeerstatninger.

Forarbejdet animalsk protein af insekter kan gives til grise, fjerkræ, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr.

Forarbejdet protein af grise kan gives til fjerkræ, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr.

Forarbejdet protein af fjerkræ kan gives til grise, akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr.

Blodprodukter af ikke-drøvtyggere kan gives til alle ikke-drøvtyggere.

Æg, ægprodukter, mælk og mejeriprodukter kan gives til alle dyr.