OGJ-slutpunkter

For visse organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler (OGJ) er der fastsat slutpunkter.
Disse er defineret i den delegerede forordning (EU) 2023/1605.

Når et OGJ når et slutpunkt, er det ikke længere underlagt kravene i forordningen om animalske biprodukter. Dog gælder dette kun, hvis det bruges som materiale i EU-gødningsprodukter i overensstemmelse med gødningsforordningen. Det betyder, at produktet nu hører under Landbrugsstyrelsens regler og kontrol.

Besøg Landbrugsstyrelsens hjemmeside for mere information

Nogle animalske biprodukter må maksimalt udgøre 5 % volumen af det samlede EU-gødningsprodukt. Hvis denne procentdel overskrides, findes der specifikke krav, som indebærer bl.a. begrænsninger i pakningsstørrelse samt en nødvendighed af at inkludere en anden komponent i mindst 10 % volumen af det samlede EU-gødningsprodukt.

Overholder et produkt ikke den delegerede forordnings krav, forbliver det inden for ABP-kæden og skal imødekomme dennes krav for at kunne markedsføres, f.eks. som et OGJ.

ABP-anlæg, der producerer materialer i overensstemmelse med slutpunktsstatus og bruger disse i EU-gødningsprodukter, skal godkendes som OGJ-anlæg af Fødevarestyrelsen. Dette gælder selv hvis anlægget allerede er godkendt som en anden type ABP-anlæg.

Brug vores blanket til at ansøge om at blive OGJ-anlæg (kryds af i feltet for tekniske anlæg)

Kravene til at opnå slutpunktsstatus for visse typer af OGJ vil betyde, at ikke alle biogasanlæg og komposteringsanlæg kan få godkendelse. Alle materialer skal som minimum undergå varmebehandling gennem hygiejnisering, og alternative metoder accepteres ikke.