For dyreejere

Reglerne om anvendelse af lægemidler til dyr består dels af forordning om veterinærlægemidler, dels af bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. (kaldet dyreejerbekendtgørelsen).

Du skal være opmærksom på, at bestemmelserne i forordningen om veterinærlægemidler er umiddelbart gældende, ​​og forordningens bestemmelser gengives derfor ikke i dyreejerbekendtgørelsen.

Dyreejerbekendtgørelsen indeholder supplerende nationale regler til forordningen og bestemmelser om forhold, som ikke er reguleret i forordningen.

Du skal derfor orientere dig i både forordningen og i dyreejerbekendtgørelsen for at kende reglerne på området. 

Find svar på hyppige spørgsmål i vejledning til veterinærlægemiddelforordningen og dyreejerbekendtgørelsen.pdf

Produktionsdyr og sundhedsrådgivning

Hvis du har produktionsdyr og har indgået aftale om sundhedsrådgivning, kan du læse mere om de supplerende regler, du er omfattet af.

Læs mere om sundhedsrådgivning

Du må kun behandle dine dyr med lægemidler, der har markedsføringstilladelse til anvendelse til dyr. Den eneste undtagelse er, hvis din dyrlæge har ordineret et lægemiddel efter den såkaldte kaskaderegel. Det betyder, at du ikke må behandle dyr med f.eks. desinfektionsmidler eller såkaldte ”tekniske varer” som f.eks. kemiske produkter som syrer.

Det er heller ikke lovligt at anvende såkaldt gødningsimmunisering. Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om gødningsimmunisering.

Veterinærlægemidler skal anvendes i overensstemmelse med betingelserne i markedsføringstilladelsen. Det fremgår af forordningens artikel 106, stk. 1.

Hvis du anvender håndkøbslægemidler, det vil sige lægemidler, der ikke er receptpligtige i Danmark, eller lægemidler, som du har erhvervet som ikke-receptpligtige i et andet EU-land, er det dit ansvar, at anvendelsen sker i overensstemmelse med markedsføringstilladelsen. Du finder informationerne om anvendelsen i indlægssedlen.

 Når dyrlægen ordinerer receptpligtige lægemidler, er det dyrlægens ansvar at sikre, at ordineringerne er i overensstemmelse med reglerne på området.  Du skal følge dyrlægens instruktioner.

 Hvis du har produktionsdyr, skal du

 • følge den anvisning, din dyrlæge har givet dig og
 • overholde den tilbageholdelsestid, der fremgår af anvisningen. 

 Ved tilbageholdelsestid forstås den tid, der skal gå, fra et lægemiddel er anvendt, til dyret eller produkter af dyret, f.eks. mælk, må leveres til konsum. 

Reglerne om anvendelse af antimikrobielle lægemidler fremgår af forordningens artikel 107. Ved antimikrobielle lægemidler forstås antibiotika samt lægemidler mod infektioner med virus, svampe og protozoer.

 Antimikrobielle lægemidler må ikke

 • anvendes rutinemæssigt eller for at kompensere for dårligt management eller dårlig hygiejne i dyreholdet eller
 • anvendes med henblik på at fremme dyrs vækst eller ydelse.

 Det er dit og din dyrlæges fælles ansvar, at anvendelsen af antimikrobielle lægemidler begrænses mest muligt.

 Som dyreejer skal du gøre alt, hvad der er muligt for at forholdene i din besætning er så optimale som muligt.  Hvis f.eks. hygiejnen i din besætning er så dårlig, at det medfører et behov for brug af antibiotika, har du pligt til at rette op på manglerne. 

Hvis du har produktionsdyr, dvs. fødevareproducerende dyr eller pelsdyr, og du eller dine ansatte vil have mulighed for at behandle dem med receptpligtige lægemidler, skal I have gennemført et medicinhåndteringskursus.

Der er særlige kursuskrav, hvis du eller dine ansatte vil foretage bedøvelse af pattegrise forud for kastration.

Der er desuden særlige kursuskrav, hvis I vil behandle køer for kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om kursus i anvendelse af lægemidler til dyr.​

 

Når du anvender lægemidler til fødevareproducerende dyr, skal du føre optegnelser som beskrevet i forordningens artikel 108, stk. 2.

Ved fødevareproducerende dyr forstås dyr, der avles, opdrættes, holdes, slagtes eller udtages med henblik på fødevareproduktion. Det indebærer, at hvis en dyreart anses for at være bestemt til fødevareproduktion, anses alle dyr af denne art for at være fødevareproducerende. Det gælder også individuelle dyr, der holdes med et andet formål. F.eks. anses kælegrise og hobbyfjerkræ for at være dyr bestemt til fødevareproduktion. Heste, der ikke er permanent udelukket fra konsum, er også fødevareproducerende dyr.

Du skal føre optegnelser over alle anvendte lægemidler, både receptpligtige og ikke-receptpligtige. Du skal opbevare optegnelserne og en kopi af dyrlægerecepten i 5 år.

 Optegnelserne skal omfatte:

 • ​Dato for første indgivelse af lægemidlet
 • Lægemidlets navn
 • Den indgivne mængde lægemiddel
 • Leverandør af lægemidlet
 • Dokumentation for erhvervelsen af lægemidlet
 • Identifikation af de behandlede dyr
 • Ordinerende dyrlæge
 • Tilbageholdelsestid
 • Behandlingens varighed

Du behøver ikke føre særskilte optegnelser, hvis oplysningerne allerede findes på anden vis i besætningen. F.eks. vil en faktura fra apoteket opfylde kravet om, at der skal føres optegnelser over leverandøren af lægemidlet. 

Den anvisning, du har fået fra din dyrlæge, kan udgøre dokumentation for lægemidlets navn, den indgivne mængde lægemiddel, behandlingens varighed og tilbageholdelsestiden. Du skal dog føre optegnelse over datoen for behandlingens indledning, og optegnelsen skal ske samme dag, som du starter behandlingen.

Du skal opbevare en kopi af dyrlægerecepten i de tilfælde, hvor der ikke er krav om, at dyrlægen udleverer en anvisning.  Det drejer sig om receptpligtige lægemidler, der er godkendt til forebyggende anvendelse, f.eks. vacciner eller lægemidler til patteforsegling. Hvis du har fået en anvisning af dyrlægen, vil anvisningen tjene som dokumentation for dyrlægerecepten.

Du skal være opmærksom på, at optegnelserne skal være tilgængelige i besætningen, hvis du får kontrolbesøg af myndighederne. 

Når du anvender lægemidler til pelsdyr, skal du føre optegnelser som beskrevet i dyreejerbekendtgørelsens § 14. Du skal kun føre optegnelser over anvendte receptpligtige lægemidler.

Optegnelserne skal omfatte de samme informationer, som gælder for fødevareproducerende dyr, med undtagelse af tilbageholdelsestid.

Du kan læse om, hvilke informationer der skal fremgå af optegnelser for fødevareproducerende dyr under afsnittet ”Optegnelser over anvendte lægemidler til fødevareproducerende dyr”.

Du skal registrere alle behandlinger med receptpligtige lægemidler i din kvægbesætning i DMS Dyreregistrering, hvis du har en af følgende sundhedsrådgivningsaftaler:​

 • Sundhedsrådgivning med samdrift: Besætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte eller kameler
 • Sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse
 • ​Sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse

Der er følgende betingelser for den el​​ektroniske indberetning af anvendte lægemidler:

 • Den, der er ansvarlig for behandlingen, skal registrere de medicinske behandlinger i DMS Dyreregistrering ved behandlingens indledning, det vil sige samme dag.
 • Besætningsdyrlægen skal registrere i DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.
 • De indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og kontrolmyndigheden i mindst 5 år.

Du kan læse mere om elektronisk indberetning i Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg.