Grænseværdier for brug af antibiotika

Grænseværdierne for antibiotikaforbrug bidrager til at sætte fokus på et lavt og ansvarligt brug af antibiotika i kvæg- og grisebesætninger.

Hensigten med grænseværdierne for antibiotikaforbrug i kvæg- og grisebesætninger er at give den enkelte landmand et værktøj, der kan bidrage til, at landmanden – i samarbejde med besætningsdyrlægen – kan sætte fokus på dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Derudover er hensigten at sætte fokus på målet om at sænke antibiotikaforbruget i danske besætninger. Grænseværdierne for antibiotikaforbrug i grisebesætninger anvendes også i Gult kort-ordningen.

Du kan læse mere om Gult kort-ordningen her

Grænseværdier for kvæg- og gris​​​​​ebesætninger:​

Antibiotikaforbrug​
Køer, samt tyre, kvier og stude over 24 mdr.
Kalve under 12 mdr. og ungdyr mellem 12 og 24 mdr.
Pattegrise, søer, gylte og orner 
Fravænnede smågrise op til 30 kg 
Slagtesvin og polte 
Antibiotikaforbrug i ADD1 pr. 100 dyr pr. dag til og med maj 2013 2,1​ 1,2​ 5,2​ 28​ 8​
Antibiotikaforbrug i ADD1 pr. 100 dyr pr. dag fra og med juni 2013 til og med oktober 2014 2,1 1,2  5 25 
Antibiotikaforbrug i ADD1, 2 pr. 100 dyr pr. dag fra og med november 2014 ​2,1 ​1,2 ​4,3 ​22,9 ​5,9

Antibiotikaforbrug til svin i vægtede3 ADD’er1, 2 pr. 100 dyr pr. dag fra 31. marts 2017

​2,1 ​1,2 ​4,1 ​21,8 ​5,6

Antibiotikaforbrug til svin i vægtede3 ADD’er1, 2 pr. 100 dyr pr. dag fra 31. december 2017

​2,1 ​1,2 ​3,8 ​20,2 ​5,2
Antibiotikaforbrug til svin i vægtede3 ADD’er1, 2 pr. 100 dyr pr. dag fra 31. marts 2019 2,1 ​1,2 ​3,2 ​17,2 ​4,4
 
1) ADD er daglig dosis til et dyr ifølge medicindatabasen VetStat
2) ADD efter nye principper 
3) Vægtning efter princip indført pr. 30. juni 2016.

I 2010 og det meste af 2011 kunne et markant fald i antibiotikaforbruget til grise observeres. På den baggrund besluttede Fødevarestyrelsen at fastholde 2011-grænseværdierne for antibiotikaforbrug til grise i 2012. Fra slutningen af 2011 blev der observeret en stigning i forbruget af antibiotika til grise. Grænseværdierne blev derfor justeret i september 2012 for at imødegå denne stigning. Eftersom stigningen fortsatte blev grænseværdierne igen ændret pr. 28. februar 2014.

I 2015 blev handlingsplanen for husdyr MRSA vedtaget. Et af målene i handlingsplanen var at reducere antibiotikaforbruget til grise med 15 pct. fra 2015 til 2018 (målt i forhold til forbruget i 2014). I 2015 faldt forbruget ca. 5 pct. i forhold til 2014, mens det i starten af 2016 så ud til at stagnere. Derfor blev grænseværdierne justeret pr. 30. juni 2016 samtidig med implementeringen af ny model for Gult kort, hvor grænseværdierne fastsættes i vægtede ADD værdier pr. 100 dyr pr. dag. Udpegningen i Gult kort ordningen baseret på ændringerne i grænseværdierne pr. 30. juni 2016 skete første gang i maj 2017 på baggrund af det gennemsnitlige antibiotikaforbrug i perioden juli 2016 til marts 2017.

Fra 2014 til 2016 faldt forbruget af antibiotika til grise med 9,1 pct. På baggrund af MRSA-handlingsplanens målsætning om en reduktion i antibiotikaforbruget til grise på 15 pct. fra 2015 til 2018 blev grænseværdierne derfor igen justeret pr. 31. marts 2017. Primo 2018 kunne det konstateres, at den seneste justering ikke var tilstrækkelig til at realisere målet. Derfor blev grænseværdierne justeret yderligere pr. 30 juni 2018 med effekt fra d. 31 marts 2019. Udpegningen i Gult kort-ordningen baseret på de nye grænseværdier skete første gang i maj 2019 på baggrund af det gennemsnitlige antibiotikaforbrug i perioden juli 2018 til marts 2019.

Din besætnings antibiotikaforbrug kan du se på VetStat. Besætningens antibiotikaforbrug kan ses under ”Opgørelser og udtræk” ved at vælge boksen ”Antibiotikaopgørelser”. Her kan man også se besætningens forbrug i relation til både grænseværdier og landsgennemsnittet. Læs mere om VetStat og adgang til VetStat her.

Her vises et eksempel på et skærmbillede, som fremkommer, når besætningsejeren gennem VetStat følger sit antibiotikaforbrug. Ovenfor vises et eksempel på det skærmbillede, som fremkommer, når besætningsejeren gennem VetStat følger sit antibiotikaforbrug.