Kursus i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr

Der er krav om, at du har gennemført et kursus, hvis du selv vil indgive receptpligtige lægemidler til produktionsdyr. Der er også krav, der skal være opfyldt, hvis du ønsker at udbyde eller afholde kursus i indgivelse af lægemidler til dyr.

Hvis du selv vil indgive receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, skal du have gennemført et godkendt kursus i håndtering af veterinære lægemidler, det såkaldte medicinhåndteringskursus.

Ved produktionsdyr forstås dyr bestemt til fødevareproduktion og pelsdyr. Der er ikke krav om kursus, hvis du ønsker at efterbehandle dit kæledyr med lægemidler.

Selvom du har en uddannelse som f.eks. læge, sygeplejerske, veterinærsygeplejerske eller dyrepasser, skal du gennemføre et medicinhåndteringskursus, hvis du ønsker at behandle produktionsdyr med receptpligtige lægemidler.​

Der er også krav om særligt kursus, hvis du vil:

 • behandle køer for kælvningsfeber og/eller tilbageholdt efterbyrd med infektion.
 • lokalbedøve smågrise forud for kastration.

​Hvis du er dyreejer og har ansatte, som behandler dine dyr med receptpligtige lægemidler, skal du sikre dig, at dine ansatte har gennemført det relevante kursus.

Fødevarestyrelsen udbyder ikke kurser. Kurser kan udbydes af dyrlæger, landbrugsskoler eller andre, men underviseren skal være dyrlæge.

Hvis du ønsker at oprette eller afholde et kursus, kan du læse mere om, hvilke krav der stilles nedenfor under "Oprettelse eller afholdelse af kurser i anvendelse af lægemidler til dyr".​

Dyreejere og deres ansatte, som selv vil behandle produktionsdyr med receptpligtige lægemidler, skal have gennemført et godkendt kursus i håndtering af veterinære lægemidler, det såkaldte medicinhåndteringskursus.

Formålet med medicinhåndteringskurset er

 • at give kursusdeltagerne teoretisk og praktisk viden om forsvarlig anvendelse af medicin til produktionsdyr.
 • at give kursusdeltagerne grundlæggende kendskab til lovgivningen.

Ved produktionsdyr forstås dyrearter, der almindeligvis holdes med henblik på produktion af fødevarer, og dyr, der almindeligvis holdes med henblik på produktion af pels (pelsdyr).

Læs, hvilke dyrearter der anses for at være produktionsdyr i vejledning til veterinærlægemiddelforordningen og dyreejerbekendtgørelsen (pdf)

Du er ikke omfattet af krav om medicinhåndteringskursus, hvis

 • ​du før 1. februar 2007 har haft mere end seks måneders sammenhængende praktisk erfaring med produktionsdyr fra fuldtidsbeskæftigelse i en besætning, herunder erfaring med at give lægemidler til dyr.
 • ​du har hest, og din hest er udelukket fra konsum.

Pr. 1 juli 2023 er du også undtaget fra krav om medicinhåndteringskursus, hvis du holder produktionsdyr, som ikke holdes med henblik på produktion af fødevarer til anvendelse uden for egen husholdning eller til produktion af pels, og hvor dyreholdet ikke overskrider flg. antal dyr:

 • højst fem voksne kaniner
 • højst fem stk. fjerkræ
 • højst to kælegrise
 • højst to får
 • højst to geder
 • højst to bistader med honningbier
 • højst fem pelsdyr
 • højst to andre produktionsdyr.

NB. Undtagelsen gælder ikke for personer, der holder kvæg, heste og grise, undtagen kælegrise.

Dispensation fra krav om medicinhåndteringskursus

Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation fra kravet om​ medicinhåndteringskursus. Du kan kun få dispensation, hvis du kan dokumentere at have erhvervet kvalifikationer, der svarer til indholdet af kursus.

Hvis du kan dokumentere, at du har teoretisk og praktisk viden om forsvarlig anvendelse af medicin til produktionsdyr samt grundlæggende kendskab til lovgivningen, kan du sende din dispensationsansøgning vedlagt dokumentation til Fødevarestyrelsen. 

Gå til vores kontaktinformationer

Det er som udgangspunkt kun dyrlægestuderende, som kan opnå dispensation alene på baggrund af deres uddannelse. Det vil sige, at selvom du har en uddannelse som f.eks. læge, sygeplejerske, veterinærsygeplejerske, dyrepasser, skal du gennemføre et medicinhåndteringskursus, hvis du ønsker at behandle produktionsdyr med lægemidler.​

Der er krav om kursus, hvis du er besætningsejer eller er ansat i en kvægbesætning, og selv vil behandle køer, der lider af kælvningsfeber, med kalk i blodåren eller behandle køer, der lider af tilbageholdt efterbyrd med infektion, med antibiotika i børen.

Kursus skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Formålet med kurset er at give kursusdeltagerne teoretisk og praktisk viden om korrekt behandling af køer, som lider af kælvningsfeber og/eller tilbageholdt efterbyrd med infektion.

Kursus er kun relevant for besætningsejere og ansatte i kvægbesætninger, hvor der er indgået sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul to, da muligheden for at indlede behandling af køer kun gælder for disse besætninger.

Hvis du før 1. januar 2019 har gennemført et kursus og har modtaget autorisation til behandling af køer, der lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion, skal du ikke have et nyt kursus. ​

Hvis du er ejer af eller er ansat i en besætning med grise og selv vil lokalbedøve pattegrise forud for kastration, skal du have gennemført et kursus.

Kursus skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Formålet med kurset er at give kursusdeltagerne teoretisk og praktisk viden om korrekt anvendelse af lokalbedøvelse forud for kastration af pattegrise.​

Fødevarestyrelsen udbyder ikke kurser. Der er ikke krav om, hvem der kan udbyde kurser, men de følgende fire krav skal være opfyldt, hvis du ønsker at afholde kursus:

 1. Godkendelse. Du skal sikre, at kursusmaterialet er godkendt af Fødevarestyrelsen.
 2. Opdatering. Du skal sikre, at kursusmaterialet er opdateret i henhold til gældende lovgivning.
 3. Krav til underviser. Underviseren skal være dyrlæge.
 4. Underretning. Senest tre uger før afholdelse af kurset skal du skriftligt underrette Fødevarestyrelsen om kursussted og tidspunkt med reference til det godkendte kursusmateriale.

Læs mere om specifikke krav til indholdet af kurserne

Læs retningslinjer for medicinhåndteringskurser (pdf)

Læs retningslinjer for kurser i behandling af køer som lider af kælvingsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion (pdf)

Læs retningslinjer for kurser i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration (pdf)

Når kursusmaterialet er godkendt, kan det også anvendes af andre dyrlæger, hvis du ønsker det. Ansøgning om godkendelse af kursusmateriale eller underretning om afholdelse af kursus sendes til Fødevarestyrelsen.​

Gå til vores kontaktinformationer