Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?

Fødevarestyrelsen har pr. 1. november 2021 indført obligatorisk krav om indhegning og overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab på grund af fugleinfluenza i vilde fugle. Desuden forbydes samlinger af fjerkræ og fugle som f.eks. dyrskuer.

​​​​3 råd 1: Hold dine høns under dække 2: Skift fodtøj inden du går ind i hønsegården 3: Giv foder under tag


Fugleinfluenza er en alvorlig,​ smitsom husdyrsygdom, som bekæmpes for at hindre smittespredning til tamfugle- og fjerkræhold samt pattedyr som fx grise. Visse typer af fugleinfluenzavirus kan desuden give alvorlig sygdom hos mennesker og giver derfor anledning til særlig bevågenhed og håndtering fra myndighedernes side.

Når der er fund af højpatogen fugleinfluenza blandt de vilde fugle i Danmark eller i landene omkring Østersøen, så kan Fødevarestyrelsen indføre midlertidige regler, der skal forebygge smitte fra vildfugle  til tamfugle og fjerkræ.  

Pr. 1. november 2021 har Fødevarestyrelsen indført obligatoriske krav om indelukning og overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab samt forbud mod samlinger af fjerkræ og fugle. 

Se bekendtgørelsen om krav om overdækning og forbud mod samlinger af fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Fjerkræ og fugle skal beskyttes mod kontakt til vilde fugle

Alle fugle og fjerkræ skal være indhegnet. Det betyder, at hvis du har høns eller andet fjerkræ til at gå frit på din grund, så skal de lukkes ind i en indhegning uden mulighed for at slippe ud.

Hvis din indhegning er større end 40 m2, så skal den desuden overdækkes med net eller mågetråd for at forhindre vilde fugle i at få adgang. Du kan også vælge at lukke fjerkræet helt ind eller etablere fast tag over hønsegården, hvilket er de sikreste metoder, hvis du vil undgå, at dit fjerkræ kommer i kontakt med vilde fugle.

Hvis din indhegning er 40 m2 eller mindre, så er der ingen obligatoriske krav til overdækning, men Fødevarestyrelsen anbefaler alligevel, at man sikre sig med en form for overdækning.

Træer og større tætte buske kan erstatte kravet om overdækning for det areal af indhegningen, som trækronen og busken dækker. Det øvrige areal i indhegningen er fortsat omfattet af kravet om overdækning.

Forbud mod samlinger af fjerkræ og fugle

For at hindre spredning af smitte med fugleinfluenza er samlinger af fjerkræ og andre fugle i fangenskab med henblik på udstilling, dyrskuer, konkurrencer, herunder tilførsel til markeder eller lignende, forbudt pr. 1. november 2021.

Hvad er mågetråd?
Mågetråd er en betegnelse, der bruges om farvet polyestertråd/nylontråd med en diameter på 1,5-2 mm.  Denne trådtype bruges også over dambrug for at holde bl.a. måger og fiskehejre ude. Trådene udspændes i parallelle baner over hønsegården med maks. 20 centimeters mellemrum.

Lovpligtige krav – som altid gælder, også for hobbyfjerkræ
 • Fodring og vanding af fjerkræ skal ske under fast tag for at forhindre tiltrækning af vilde fugle.
 • Ænder og gæs skal holdes fysisk adskilt fra andet fjerkræ.
 • Overfladevand og regnvand må ikke bruges til vanding af fjerkræ.
 • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet. 

Ekstra smitteforanstaltninger – en god ide!
 • Skift som minimum fodtøj inden indgang til hønsegården.
 • Reducer udearealet.
 • Begræns adgangen til udearealet.
 • Daglig oprydning i hønsegården, herunder fjernelse af affald, nedfaldsfrugt, dødt fjerkræ, æg mm.
 • Dagligt tjek af hegn og overdækning.
 • Arealet rundt om hønsegården gøres mest muligt uattraktivt for vilde fugle fx bør græsarealer klippes kort og nedfaldsfrugt mm. fjernes.
 • Der kan evt. benyttes skræmmemidler som fx blinkende/roterende lys og højttalere med skræmmelyde, dog under iagttagelse af evt. regler på området. Der kan desuden ophænges blafrende bånd på trådoverdækningen.

Undtagelsesmuligheder for ænder og gæs 

Ande- og gåsebesætninger, herunder gråandehold, er undtaget fra kravet om indelukning/overdækning, når udearealet ikke overstiger 4,5 m²/and eller 15 m²/gås, og der etableres andre former for forebyggende foranstaltninger til beskyttelse mod vildfugle. Disse foranstaltninger skal til enhver tid sikre, at vildfugle ikke lander i indhegningen.

Der skal være tale om aktive lovlige skræmmemidler, fx brug af mekaniske fugleskræmsler, blinkende/roterende lys, lydkanoner, jagtregulering, skræmmeskud mv. Midlerne skal benyttes med passende intervaller, der sikrer, at vilde fugle kontinuerligt skræmmes bort. 

Det er ejers ansvar, at midlerne er virksomme og lovlige. 


Ændret 2. november 2021