Råd til fødevare- og fodervirksomheder ved strømafbrydelse

Den globale energisituation giver øget risiko for strømmangel​​.​ Energistyrelsen har informer​​et om, at en eventuel strømafbrydelse kun vil vare to timer, og det forventes at blive varslet i enten Øst- eller Vestdanmark dagen før.​​​​

Læs om energisituationen hos Energistyrelsen (ens.dk)

Råd til virksomheden

Energistyr​​elsen opfordrer danske virksomheder til:

 • at skabe overblik over virksomhedens afhængighed af energi
 • at kortlægge virksomhedens kritiske funktioner og processers afhængighed af energi
 • at få et overblik over, hvilke konsekvenser det kan få, hvis virksomheden ikke kan opretholde sine processer mv. som følge af et eventuelt afbrud af energi. ​​

​Spørgsmål til inspiration ved virksomhedens gennemgang af kritiske processers afhængighed af el

 • ​​Hvilke kritiske funktioner og processer er der i virksomheden?

 • Hvilke af disse kritiske funktioner og processer er afhængige af el?

 • Hvad er konsekvenserne, hvis virksomheden bliver ramt af et kontrolleret strømafbrud? I to timer? ​I længere tid f.eks. i forbindelse med tekniske fejl i el-nettet?

 • Er der en beredskabsplan klar i en situation, hvor der er et strømafbrud?

 • I hvor lang tid kan virksomheden klare sig uden strømforsyning?

 • Har virksomheden en back-up strømforsyning klar?

 • I hvor lang tid kan denne alternative strømforsyning opretholde de kritiske funktioner og processer?​​

Hvis enkelte energidistributionsselskaber bliver nødsaget til at lukke for strømmen i kortere perioder, vil det mest sandsynligt​​ være et kontrolleret afbrud op til to timer ad gangen i afgrænsede områder.

Det er til enhver tid virksomhedens ansvar at sikre forsvarlig opbev​aring af fødevarer på køl og frost. Det gælder også ved et eventuelt strømsvigt eller ved nedlukning for elforsyningen. Virksomheden skal som altid som led i deres egenkontrol foretage en vurdering af eventuelle temperaturbelastede fødevarer og tage stilling til, hvad der skal ske med varerne, hvis der bliver målt en for høj temperatur i køleskabet eller fryseren.

Fødevarestyrelsen opfordrer foder- og fødevarevirksomheder til at følge med i myndighedernes information om energiforsyning, herunder om mulige planlagte strømafbrydelser. På den baggrund kan virksomhederne tage forholdsregler for at begrænse konsekvensen af eventuelle afbrydelser så godt som muligt.

Fødevarelovgivningens krav til fødevaresikkerhed gælder også ved en strømafbrydelse. Fødevarestyrelsen giver ingen dispensationer mm. i forhold til lovgivningen/den faglige vurdering af temperaturbelastede fødevarer ved en strømafbrydelse.​

For en række af de varer, som eksempelvis supermarkeder, købmænd, restauranter og caféer opbevarer på køl eller frys, er der krav om at opbevare fødevarerne ved en given temperatur. Det kan være lovkrav eller krav fra producenterne. Udgangspunktet er, at virksomhederne skal sørge for at overholde disse temperaturer, da det har betydning for fødevarens holdbarhed.

Virksomhederne skal selv vurdere, om en strømafbrydelse på f.eks. to timer har betydning for netop deres fødevarer. Der kan være forskel på betydningen af en strømafbrydelse for eksempelvis yoghurt og ost og for mere følsomme varer som fersk fisk samt placeringen af varerne i køle- og frysefaciliteterne.

Formentlig vil der i de fleste tilfælde ikke ske noget ved en kortere strømafbrydelse på et par timer. Virksomhederne skal dog være opmærksomme på at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at en evt. temperaturstigning bliver så lille som mulig. F.eks. ved at lukke køle- og frysemontrerne eller lægge kulde-/termotæpper over for at holde på kulden.

Hvis kølekæden for en fødevare har været brudt over en længere periode, bør fødevaren normalt kasseres, med mindre virksomheden kan redegøre for, at fødevaren stadig er sikker og egnet til konsum.

Ved kølenedbrud skal virksomheden vurdere den konkrete fødevare, herunder om varen kan være belastet af temperaturstigningen i en sådan grad, at den er blevet sundhedsskadelig eller uegnet til konsum. Virksomheden kan f.eks. måle temperaturen i varen med et indstikstermometer for at tjekke, om den tilsigtede temperatur er overskredet sammenholdt med, hvor lang tid fødevaren har været udenfor køl.

I sådanne tilfælde skal virksomheden dokumentere deres afvigelser og korrigerende handling i egenkontrolprogrammet.​

​Det er fødevarevirksomhedens ansvar, at den fødevare, de sælger eller donerer, ikke er sundhedsskadelig og er egnet til konsum, uanset om de afsættes til madspildsorganisationer, andre fødevarevirksomheder eller til den endelige forbruger. Det gælder også efter et kølenedbrud.

​Markedsføring af fødevarer beror på virksomhedens vurdering

Der kan ikke fastsættes en specifik grænse for, hvornår det ikke længere er lovligt at markedsføre de mange forskellige typer af kølekrævende fødevarer efter et kølenedbrud. Det vil altid bero ​​på den konkrete vurdering, som virksomheden har foretaget, om varerne fortsat kan markedsføres, men reglerne siger overordnet:

 • at "der om nødvendigt er temperaturregulerede håndterings- og opbevaringsforhold af tilstrækkelig kapacitet til, at fødevarerne kan holdes ved en passende temperatur, og indrettet således, at temperaturen kan overvåges og om nødvendigt registreres"
 • at "fødevarer, som kan fremme reproduktion af patogene mikroorganismer eller dannelse af toksiner, må ikke opbevares ved temperaturer, der kan medføre sundhedsfare"
 • at "kølekæden må ikke afbrydes."

Regler for donation er ikke ændret ved kølenedbrud​

Ved et​ kølenedb​rud gælder de samme krav for fødevarer til donation som ved levering af fødevarer i andre sammenhænge. Virksomheden skal vurdere, om fødevaren fortsat er egnet til konsum og få dette dokumenteret i deres egenkontrolprogram.​

Fødevarestyrelse​​n anbefaler ikke, at temperaturen på køl og frys generelt hæves/sættes op. Det kan nemlig gå ud over fødevaresikkerheden, da der f.eks. kan ske vækst af skadelige bakterier, som ofte vil vokse ved højere temperaturer. Derudover er der for flere fødevarekategorier fastsat lovkrav til opbevaringstemperatur, som virksomheden skal overholde. Fødevareproducenten kan også have angivet en bestemt temperatur, som fødevaren skal opbevares ved, for at fødevaren er sikker og ikke bliver fordærvet i holdbarhedsperioden.

For fødevarer, hvor der ikke er fastsat en bestemt opbevarings- eller produkttemperatur, kan fødevarevirksomheden selv beslutte, hvilken temperatur varen skal opbevares ved på køl, frost eller helt udenfor køl. Her er det fødevarevirksomhedens ansvar at sikre, at den pågældende fødevare bliver opbevaret ved en temperatur, der ikke gør fødevaren sundhedsskadelig eller uegnet til konsum i hele holdbarhedsperioden.​​