Vand til primærproduktion

Der er krav til kvaliteten af det vand, man bruger i primærproduktion af fødevarer, f.eks. til grøntsager og mælkeproduktion.

I primærproduktionen kan man i mange tilfælde bruge vand af kvaliteten "rent vand". Det er kun sjældent at det er nødvendig at bruge drikkevand.

Drikkevand er vand, som opfylder kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. 

Rent vand er defineret som vand, der ikke kan skade den producerede fødevare. Vandet behøver ikke have samme høje kvalitet som drikkevand, men det må ikke indeholde skadelige stoffer, som kan forurene fødevaren. Kravene til kvaliteten af rent vand kan være forskellige, alt efter hvilken type produktion vandet skal bruges til. Der kan også være forskelle på kravene til vandingsvand og vaskevand i den samme grøntsagsproduktion.

Når en primærproducent bruger rent vand, skal producenten regelmæssigt tage prøver af vandet og få det analyseret for relevante parametre, f.eks. for mikroorganismer og metaller. Det skal hjælpe til at sikre og kontrollere, at vandet opfylder kravene til rent vand og kan bruges uden risiko.

I de situationer, hvor der er krav om at bruge drikkevand, skal vandet leve op til kravene i drikkevandsbekendtgørelsen, også når vandet kommer fra primærproducentens egen boring.

Mere om krav til vandkvalitet

Når man dyrker og håndterer fødevarer, er det vigtigt, at det vand, man benytter i produktionen (f.eks. til vanding, transport mv.), har kvalitet af drikkevand eller opfylder kravene til at være rent vand.
 
Hvis du kan bruge rent vand, skal du foretage en konkret vurdering af hvilken kvalitet af "rent vand", det er nødvendigt at bruge i din produktion.

Vurderingen skal blandt andet tage hensyn til følgende:

  • vandkilde, opbevaring og distribution af vandet
  • vandingsmetode, f.eks. vandkanon, drypvanding eller jordspyd
  • afgrødetypen, og den behandling som afgrøden efterfølgende får, f.eks. kogning
  • om vandet til f.eks. sprøjtning eller gødskning
  • om eventuelle kar, slanger og rør også anvendes til opbevaring/transport/distribution af drikkevand
  • om vandet bruges til vask af f.eks. høstudstyr, emballage eller overflader
  • om vandet bruges til transport af afgrøder eller vask af afgrøder

Ofte vil vurderingen af vandkvalitet vise, at man skal bruge vand, som har samme mikrobiologiske kvalitet som drikkevand.
 
Når primærproducenten bruger rent vand, skal producenten selv regelmæssigt tage prøver af vandet og få det undersøgt for relevante parametre. På denne måde kan det dokumenters, at vandet opfylder kravene til at være rent vand, og dermed kan anvendes i produktionen uden risiko for fødevaresikkerheden.
 
I de situationer, hvor primærproducenten skal bruge drikkevand, skal vandet altid undersøges i henhold til kravene drikkevandsbekendtgørelsen.  Dette gælder også, når man henter drikkevandet i egen boring.

I EU-vejledningen om produktion af frisk frugt og grønt kan man læse mere om kvalitetskrav til vand i primærproduktionen. Se bilag II. Vejledningen hedder "Meddelelse fra Kommissionen Vejledning om imødegåelse af mikrobiologiske risici i friske frugter og grøntsager i primærproduktionen gennem god hygiejne", den ligger på ligger på EUR-Lex.

Gå til EU’s Vejledning om friske frugter og grøntsager

Vand til vask af malkeanlæg skal være rent vand eller drikkevand.

Hvis man vil bruge rent vand, skal man sikre sig, at vandet har den rette kvalitet. Oftest vil den mikrobiologiske kvalitet af vandet skulle svare til drikkevand. 

Der kan dog være andre krav i branchekoder, eksempelvis i "Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger" eller "Arlagå​​rden"​.

Vand til vanding af dyr og vand til akvakultur skal være af passende kvalitet. Der er ikke specifikke krav til vandets kvalitet, men det må ikke indeholde stoffer, der kan forurene dyrene eller de animalske produkter (kød, mælk, æg, etc.). Vandet må heller ikke være af så dårlig kvalitet, at dyrene ikke vil drikke af det. 

Du kan læse mere om krav til brug af vand i fødevarevirksomheder efter primærproduktionen i Hygiejnevejledningens kapitel 10: Vand i fødevarevirksomheder.

Gå til Hygiejnevejledningen

Oversigt over risikovurderinger af vand

Der er udført en række konkrete risikovurderinger af vand, som ikke lever op til kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Disse risikovurderinger beskriver en konkret brug af vandet, hvilket kemisk stof, der overskrider grænseværdien, og hvor stor overskridelsen er. 

Risikovurderingerne kan være en hjælp for andre primærproducenter i lignende situationer, f.eks. hvis en primærproducent vil vande grise med vand, der har en lille overskridelse på mængden af arsen, eller vil bruge vandet til at vaske et malkeanlæg. Så kan man se i oversigten om denne vandkvalitet tidligere er vurderet, og vandkvaliteten kan bruges til det ønskede formål. Oversigt er senest opdateret  19. juli 2022.

Se oversigten over risikovurderinger for udvalgte stoffer i rent vand (pdf)