Hjemmeslagtning til egen husholdning

Ved hjemmeslagtning forestår landmanden selv slagtningen eller får hjælp til at slagte fra et mobilt slagteanlæg, ofte slagtebusser, der kommer ud på bedriften.

Hjemmeslagtede dyr er al​ene til brug i landmandens/ejerens egen husholdning og kan derfor ikke sælges eller deles med andre.

Læs mere her i Hygiejnevejledningen, afsnit 47. Hjemmeslagtning

Bortskaffelse af slagteaffald ved hjemmeslagtning

Alle kreaturer ældre end 72 måneder, som slagtes til konsum, skal testes for BSE. For at forhindre smitte med kogalskab (BSE) i at spredes, er det vigtigt, at specificeret risikomateriale (SRM) fjernes fra de slagtede dyr og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Biproduktforordningen.

Øvrige dele af dyret, som ikke ønskes anvendt i egen husholdning, skal ligeledes bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Biproduktforordningen.