Fusariumtoksiner

Korn og kornprodukter

Fusariumtoksiner er en gruppe af toksiner (giftstoffer), som dannes af skimmelsvampe af gruppen fusarium. Fusariumtoksiner (deoxynivalenol/DON, zearalenon, fumonisiner, T-2+HT-2) findes i korn og kornprodukter.

Der for forskellige toksiner (deoxynivalenon (DON), zearalenon, fumonisiner og t-2 samt HT-2). De sundhedsmæssige effekter varierer mellem de enkelte toksiner, og forekomsten varierer også i forskellige kornsorter:

 • DON (deoxynivalenol) er generelt toksisk samt immuno toksisk og hæmatotoksisk. DON findes især i hvede (særligt durumhvede), havre og majs.
 • Zearalenon: er hormonforstyrrende og findes primært i majs.
 • T-2 og HT-2 er generelt toksisk, hæmatotoksisk og immuno toksisk og findes primært i havre.
 • Fumonisiner er cytotoksisk med lever og nyrer som vigtigste organer. Fumonisiner findes primært i majs.

De vækstforhold, som er optimale for at forhindre dannelsen af ét fusarium toksin er ikke nødvendigvis optimale for at forhindre dannelse af andre fusariumtoksiner.  Fusariumtoksiner er karakteriseret ved, at de dannes mens afgrøden (kornet) stadig vokser på marken. Klimaet har stor betydning især under kornets blomstring, men også forfrugt/tidligere afgrøder, sædskifte, pløjning og kornsorter har stor betydning. Inden for samme mark kan der være stor variation i forekomsten af fusariumtoksiner.

Det ser ud til, at der gennem årene sker ændringer i forhold til, hvilke toksiner der findes i de forskellige typer af korn. Som eksempel kan nævnes, at DON oprindeligt blev betragtet som et problem i hvede, men nu også ses i høje koncentrationer i havre.

Fusariumtoksiner indgår i Fødevarestyrelsens overvågning af kemiske forureninger.

Læs mere om fusariumtoksiner EU's hjemmeside (eng)

De sundhedsskadelige effekter varierer mellem de enkelte fusariumtoksiner.

 • DON: 3- og 15-acetyl DON kan ses i betydelige mængder (10 – 20 %) samme med DON. Generel toksicitet samt immunotoxicitet er de kritiske effekter af DON.
 • Nivalenol: Generel toksicitet, immuno toksicitet og hæmato toksicitet er de kritiske effekter.
 • Zearalenon: Er hormonforstyrrende (non-steroidt østrogent).
 • Fumonisiner: Er cytotoksiske. De vigtigste målorganer er lever og nyre.
 • T-2 og HT-2: Generel toksicitet, hæmato toksicitet og immuno toksicitet er de kritiske effekter.

Der er vurderet tolerable daglige indtag for hver fusariumtoksin.

 • DON: Et midlertidigt tolerabelt dagligt indtag (tTDI) på 1 mikrogram/kg kropsvægt/dag.
 • Nivalenol: Et midlertidigt tolerabelt dagligt indtag (tTDI) på 0-0,7 mikrogram/kg kropsvægt/dag.
 • Zearalenon: Et midlertidigt tolerabelt indtag (tTDI) på 0,2 mikrogram/kg kropsvægt/dag
 • Fumonisiner: Et gruppe tolerabelt dagligt indtag (TDI) for summen af fumonisin B1, B2 og B3 alene eller i kombination på 2 mikrogram/kg kropsvægt/dag.
 • T-2 og HT-2: Et midlertidigt tolerabelt indtag (tTDI) for summen af T-2 og HT-2 på 0,06 mikrogram toksin/kg kropsvægt/dag.

Grænseværdier findes i Kontaminantforordningen  og ændringer hertil.

Tilgå kontaminantforordningen på vores lovstofside

For T-2+HT-2 findes vejledende EU-grænseværdier i Kommissionens henstilling 2013/165.

Find henstilling om forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter på lovstofsiden

Zearalenon kan findes i foder. I kvæg og svin bliver zearalenon omdannet primært til zearalenol (alfa-form i svin og beta-form i kvæg). Zearalenone kan også omdannes til zeranol og taleranol. I kontrollen af lægemiddelrester findes stofferne af og til i urin fra kvæg, svin og heste uden mistanke om ulovlig behandling af dyret. Fund af zearalenon (og alpha-zearalenol) i urin fra svin afspejler, at foderet har været kontamineret med zearalenon. Indhold er typisk under 5 mikrogram/liter urin.

 Ved højere indhold af zearalenon har FVST på baggrund af vurdering fra DTU Fødevarestituttet besluttet, at anvende en aktionsgrænse på 100

mikrogram/l for summen af zearalenon + zearalenonmetabolitter. Ved fund højere end 100 mikrogram/l vil være en indikation for, at foderet har indeholdt høje koncentrationer af mykotoksinet zearalenon. Ved fund under 100 mikrogram/l gøres ikke yderligere, da indholdet i kød vil være meget lavt.

Code of practice udarbejdet af EU kommissionen findes i Kommissionens henstilling 2006/583. 

Kommisionens henstilling om forebyggelse og reduktion af fusariumtoksiner i korn og kornprodukter

De vækstforhold som er optimale for at forhindre dannelsen af ét fusarium toksin er ikke nødvendigvis optimale for at forhindre dannelsen af andre fusarium toksiner. Der mangler mere viden om dette.

Codex har udarbejdet en code of practice til reduktion og forebyggelse af mykotoksiner (herunder fusariumtoksiner) i korn (CAC/RCP 51-2003).

Code of Practice for the Prevention and Reduction of Mycotoxin Contamination in Cereals

Om muligt bør der forud for såning fjernes rester af tidligere afgrøde ved pløjning eller fysisk fjernelse af resterne. Dette kan reducere bl.a. dannelsen af DON.

Anvend tilgængelige test-kits til at vurdere, om jorden har behov for gødning eller pH justering for at undgå stress af afgrøden – specielt under spiring.

Sædskifte er generelt en effektiv metode til at reducere risikoen for forurening. Overvej derfor afgrøde rotation og undgå at plante samme afgrøde to år i træk

Hvede eller majs som forfrugt til hvede giver højere risiko for DON. Afgrøder som kartofler, andre grøntsager, kløver og alfalfa reducerer forekomsten af fusarium.

Der er stor variation i risikoen for dannelse af fusarium toksiner imellem forskellige sorter. Vælg derfor sorter som er mindre modtagelige for skimmelvækst.

Høje temperaturer eller tørke ved såning og spiring af kornet bør undgås.

Undgå at så for tæt.

Begræns insekt skader og skimmel vækst.

Undgå mekanisk beskadigelse af planterne under væksten.

Hvis der vandes bør det tilstræbes, at vandet fordeles jævnt og at alle planter har tilstrækkeligt med vand.

Vanding under blomstring og modning af kornet bør undgås, specielt for hvede, byg og rug.

Høst så vidt muligt korn med lavt vandindhold og fuld modenhed.

Udskydelse af høst for korn som allerede er inficeret med fusarium svampe forøger mykotoksindannelsen væsentligt.

Beholdere til opbevaring og transport af korn skal være rene, tørre og fri for insekter og synlig svampevækst.

Undgå mekanisk beskadigelse af kornet.

Undgå kontakt mellem korn og jord under høsten.

Undgå spredning af svampe sporer til jorden fra inficerede plantedele.

Under høsten bør vandindholdet i kornet bestemmes flere steder fra hver container af korn, da vandindholdet kan variere meget inden for samme mark.

Bestem vandindholdet af høsten umiddelbart efter høsten.

Sørg for hurtig tørring af kornet til anbefalet vandindhold for den pågældende kornsort straks efter høsten.

For at reducere variationen i vandindhold i en høst/et parti kan kornet flyttes til en anden beholder eller silo efter tørring.

Kornet bør beskadiges mindst muligt under tørring.

For majs gælder det, at tidsrummet fra høst til tørring skal reduceres mest muligt.

Vandindholdet bør være lavere end det indhold, der giver anledning til svampevækst – typisk under 14 %. Dette svarer til en vandaktivitet på under 0,65.

For reduktion af ochratoksin A gælder det, at kornet helst skal høstes når vand aktiviteten er under 0,70. Hvis dette ikke er muligt skal kornet tørres til en vand aktivitet under 0,70 (mindre end 14 % vandindhold i små kerner) så hurtig som muligt. Anvend gerne varm luft til tørring. Ved begrænset tørrings kapacitet kan det accepteres at tørre til under 16 %, men så kun opbevare kornet i under 10 dage og ved en temperatur på under 20 grader.

Frisk høstet korn bør sorteres/renses for at fjerne beskadigede kerner og fremmedlegemer.

Sørg for at opbevaringsfaciliteterne er tilstrækkeligt tørre og beskytter mod regn og vand samt fugle og gnavere.

Ved opbevaring i sække skal sækkene være rene, tørre og stablet på paller. Alternativt skal der være et vandtæt lag mellem sække og gulv.

Mål temperaturen i det lagrede korn med bestemte tids intervaller. En temperatur forøgelse på 2-3 grader kan være tegn på mikrobiologisk vækst eller insektforekomst. Frasorter eventuelle inficerede dele af partiet. Reducer temperaturen i det resterende korn og sørg for beluftning.

Om muligt luftes kernerne ved luftcirkulation gennem opbevaringsarealet.

Undgå at stakke frisk høstet korn i mere end et par timer forud for tørring.

Soltørring ved høj fugtighed kan resultere i svampevækst.

Beluft kornet ved tilstrækkelig luftcirkulation.

Sørg for et minimum af temperatur variation (temperaturudsving).

Indholdet er højst i de ydre skaldele, hvorfor koncentrationen vil være højere i klid end i mel. 

Prøver udtages efter forordning Prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner og ændringer hertil

Henstilling 2013/165 opfordrer medlemslandene til indsamling af data for T-2 og HT-2 i fødevarer. Indeholder desuden vejledende grænseværdier for summen af T-2 og HT-2:

Læs henstilling 2013/165 om forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter