Gårdslagtning

Gårdslagtninger kan foretages på gården af et autoriseret slagteri, som forud for slagtningen er blevet godkendt hertil af Fødevarestyrelsen. Gårdslagtning indebærer, at dyrene bliver bedøvet og afbløder på gården under slagteriets autorisation. Efter afblødningen bliver slagtekroppen transporteret til den stationære del af slagteriet til den videre slagtemæssige behandling.

Dyrene skal synes af en embedsdyrlæge

Embedsdyrlægerne er udpeget af Fødevarestyrelsen. Inden slagtningen skal dyret/dyrene s​​ynes af en embedsdyrlæge, hvilket kan foregå på to måder:

  • enten tager slagteriet kontakt til en embedsdyrlæge
  • eller landmanden kontakter en vagtembedsdyrlæge

Slagteriets ansvar

Slagteriet har ansvar for at bedøve, afbløde og transportere slagtekroppen til den stationære del af slagteriet og for, at både dyrevelfærd og hygiejne er i orden.

Gårdslagtning er omfattet af Fødevarestyrelsens kontrol.​

Certifikat for gårdslagtning - leveres levende til slagteri

Her kan du se, hvordan det officielle certifikat fra Fødevarestyrelsen ser ud. Det er udelukkende certifikater som disse, der skal anvendes ved slagtning på bedriften. Certifikatet kan kun anvendes af embedsdyrlæger. Certifikatet her er kun til illustration. Embedsdyrlæger, der er ansat af Fødevarestyrelsen, har adgang til de originale certifikater. 

Certifikat for gårdslagtning - leveres levende til slagteri (pdf)

Autorisation af slagteri til gårdslagtning

Slagteriet skal ansøge om at få udvidet sin autorisation til at omfatte en mobil enhed, som giver mulighed for at slagte, dvs. bedøve og afbløde, slagtedyr på gården og transportere slagtekroppene til den stationære del af slagteriet, hvor den videre slagtemæssige behandling skal foregå.

Tilføjelse af en mobil enhed til et stationært slagteri anses for en væsentlig ændring af autorisationen, hvorfor der vil blive udstedt en ny autorisation. Slagterier, som vil påbegynde sådan aktivitet, skal ansøge om autorisation hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere om autorisation og registrering

Autorisationen kan først udstedes, efter at Fødevarestyrelsen har været på kontrolbesøg i virksomheden.

Slagteriets procedurer ved gårdslagtning

Slagteriet skal sikre sig,

  • at der på gården er mulighed for, at embedsdyrlægen kan foretage inspektion af de relevante dyr forud for slagtning, og
  • at der på gården er mulighed for hygiejnisk håndtering af dyrene i forbindelse med slagtning, ved at der på gården er et område med passende underlag. Det skal være et område med en tør og ren overflade, som f.eks. kan være i form af et fast underlag eller i form af strøelse af passende tykkelse. Området kan være indendørs eller udendørs. Udendørs område kan f.eks. være ved stalden eller på marken.

Slagteriet skal etablere og beskrive procedurer for aktiviteterne i forbindelse med gårdslagtning. Slagteriet skal i det mindste have procedurer for embedsdyrlægens inspektion af dyr forud for slagtning, slagteriets bedøvelse og afblødning af dyrene, opsamling af blod ved afblødning og korrekt anvendelse eller bortskaffelse af blodet, rengøring af den mobile enhed før gården forlades, transport af slagtekrop til den stationære del af slagteriet og tidsramme for aktiviteter.

Landmanden og slagteriet kan aftale de nærmere praktiske detaljer om udførelse, økonomi m.v.

Kontrol af identifikation af dyr før gårdslagtning

Slagteriet skal altid inden bedøvelse og afblødning af slagtedyr på gården sikre identifikation af dyrene og skal have modtaget fødevarekædeoplysninger.

Afgivelse og behandling af fødevarekædeoplysninger følger reglerne og skal foreligge før embedsdyrlægen foretager inspektion af slagtedyrene før slagtning.

Læs mere om fødevarekædeoplysninger i vejledning om fødevarekædeoplysninger på Retsinformation

Ved slagtning af slagtedyr i den stationære del af slagterier, sørger slagteriet for identifikation af dyrene, når de ankommer til slagteriet og før embedsdyrlægens inspektion af dyrene før slagtning. Når dyret ved gårdslagtning bliver inspiceret af embedsdyrlægen før slagtning på gården, vil slagteriet typisk ankomme til gården og identificere dyret efter embedsdyrlægens inspektion. Slagteriet skal derfor fastsætte procedurer for at sikre, at de dyr, som præsenteres til slagtning, er de samme dyr, som embedsdyrlægen inspicerede.

Levering af dyr til slagteri efter gårdslagtning

Det skal fremgå klart af slagteriets procedurer, hvornår et dyr er leveret til slagteriet. Som hovedregel må slagtedyret ikke forlade ”slagteriets område”. Dyret må f.eks. ikke føres fra slagteriet tilbage i besætningen.

Kontrolforordningen giver mulighed for, at embedsdyrlægen kan foretage inspektion af slagtedyr før slagtning på gården. Dyrene kan således blive på gården efter embedsdyrlægens inspektion, hvis slagteriet som led i sine procedurer har en aftale med landmanden om at kunne identificere slagtedyrene og sikre dem mod smitte fra andre dyr eller personer.

Hvis slagteriet ikke har overtaget slagtedyrene fra landmanden før embedsdyrlægen inspicerer dyrene før slagtning, skal slagteriet som led i sine procedurer have beskrevet, hvordan landmanden sikrer sig, at der ikke tilstøder dyrene noget i tiden mellem embedsdyrlægens inspektion og slagteriets overtagelse af dyrene.

Hvis landmanden lader de dyr, som skal slagtes, gå sammen med andre dyr, som ikke skal slagtes, frem til slagtetidspunktet, kan landmanden aftale med slagteriet, at embedsdyrlægen inspicerer alle de dyr, der går sammen, f.eks. i en separat fold. Landmanden kan efterfølgende udpege for slagteriet, hvilke dyr der skal leveres til slagtning på slagtetidspunktet. Udpegning kan f.eks. ske ved, at landmanden har opmærket dyrene, eller ved at landmanden rent praktisk udpeger dyrene efterhånden som slagteriet tager dem.

Embedsdyrlægens kontrol af dyr før bedøvelse og afblødning

Ved gårdslagtning skal slagteriet sikre, at landmanden har forhold, så embedsdyrlægen kan foretage inspektion af slagtedyrene før slagtningen under egnede hygiejniske forhold, herunder tilstrækkelig belysning, og så dyrenes velfærd bliver tilgodeset. Det kan f.eks. være et særligt aflukke, et opsamlingssted eller en ventefold eller dyrenes vante aflukke eller fold.

Slagteriet og landmanden skal tage stilling til identifikation af dyr, der ikke i forvejen er individuelt opmærkede, for at sikre, at slagteriet kun får leveret og slagter de dyr, som embedsdyrlægen har inspiceret før slagtning. Eventuelle aftaler herom mellem slagteri og landmand skal fremgå af slagteriets egenkontrol.

Herudover gælder de almindelige bestemmelser for egenkontrol.

Læs mere om egenkontrol og risikoanalyse

Bedøvelse og afblødning ved gårdslagtning

Slagteriet kan ved bedøvelse og afblødning vælge at benytte:

  • Den mobile enhed.
  • Et mobilt og stabilt underlag, f.eks. en platform eller andet egnet underlag af passende kvalitet.
  • Et permanent etableret, stabilt underlag, f.eks. et cement- eller betonunderlag.
  • Et område med en tør og ren overflade, som f.eks. kan være i form af et fast underlag som nævnt ovenfor eller i form af strøelse af passende tykkelse. Området kan være indendørs eller udendørs. Udendørs område kan f.eks. være ved stalden eller på marken.

Udformningen af det område, hvor dyret bedøves og afblødes, skal fungere som en hygiejnebarriere under bedøvelse og afblødning.

Slagteriet skal sikre sig, at det er muligt at få dyrene til at stå på det valgte underlag, uden at det giver anledning til problemer med dyrevelfærd.

Embedsdyrlægen skal overvåge bedøvelse og afblødning med de normale frekvenser for tilsyn og audit.

Landmanden skal sørge for, og slagteriet skal sikre sig, at slagtedyrene er tilstrækkeligt rene forud for slagtningen.

Læs mere om rene slagtedyr i Hygiejnevejledningens afsnit 38. Rene slagtedyr fra besætningsejeren og 43.1. Rene slagtedyr inden slagtning

Bedøvelse af dyret inden aflivning skal ske ifølge aflivningsforordningen (forordning (EF) nr. 1099/2009) 

Der er ikke særlige regler for gårdslagtninger, og det er slagteriets ansvar, at dyrene bliver bedøvet af personer med de nødvenlige kvalifikationer og kompetencer.

Dyret skal afblødes tilstrækkeligt efter, at det er bedøvet, og som udgangspunkt mens dyret er ophængt.

Det bedøvede dyr kan hejses op før afblødning, hvis dette kan gøres hygiejnisk og arbejdssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Alternativt kan dyret stikkes liggende og hejses op umiddelbart efter.

Spise- og luftrør skal forblive intakte, undtagen ved slagtning efter religiøs skik.

Hvis blodet skal anvendes til konsum, skal det opsamles og transporteres hygiejnisk forsvarligt til slagteriets stationære del. Hvis blodet ikke skal anvendes til konsum, skal det behandles som kategori 3-materiale, jf. forordningen om animalske biprodukter (forordning (EF) nr. 1069/2009), og transporteres separat til forarbejdningsanlæg eller et andet anlæg, der er godkendt efter forordningen om animalske biprodukter, og som må modtage blodet. Det skal sikres, at eventuelt spildevand kan bortledes hygiejnisk, så det ikke bringer fødevaresikkerheden og dyresundheden i fare.

Slagteriet skal overholde bestemmelserne i TSE-forordningen (forordning (EF) nr. 999/2001), og håndtering af eventuelt specificeret risikomateriale skal ske efter lovgivningen.

Læs mere i Hygiejnevejledningen

Håndvaske, værktøj, udstyr og redskaber

Slagteriet skal sørge for, at der er mulighed for rengøring, vask og desinfektion af udstyr, redskaber og værktøj, som slagteriet bruger ved bedøvelse og afblødning af slagtedyrene, enten på gården eller i slagteriets stationære del. Hvis slagteriet via den mobile enhed afliver dyr på flere gårde, før den mobile enhed kører tilbage til slagteriets stationære del, skal rengøring, vask og desinfektion ske før afgang fra gården og transport til næste gård.

Der skal være faciliteter til at desinficere værktøj med mindst 82 °C varmt vand eller et alternativt system med ligestillet virkning, hvis det vurderes nødvendigt. F.eks. kan man som alternativ vælge at skifte til ikke-brugte knive.

Der skal være tilstrækkelige faciliteter til hygiejnisk vask af hænder, og der skal bæres passende og egnet beklædning. Alle processer skal ske under tilstrækkelig smittebeskyttelse.

Transport af slagtekroppe efter gårdslagtning

Slagteriet skal hurtigst muligt efter aflivning af slagtedyr på gården transportere slagtekroppene hygiejnisk forsvarligt til slagteriets stationære del til den videre slagtemæssige behandling.

Slagtekroppe må f.eks. ikke blive transporteret i bunker med risiko for varmeudvikling. Det kan under visse omstændigheder være nødvendigt aktivt at køle slagtekroppene ned før og under transport. Der bør maksimalt gå to timer, fra dyret bliver aflivet til den videre slagtemæssige behandling påbegyndes.

Indtil Fødevarestyrelsen har afsluttet inspektionen efter slagtningen, skal slagtekroppe og dele af dyr fortsat kunne identificeres. Ved ankomst til det stationære slagteri skal slagteriet sikre, at slagtekroppen kan identificeres, og at der kan tages nødvendige hensyn ved eventuelle bemærkninger fra AM-kontrollen.