Salg af slagtet fjerkræ direkte til forbrugere

​​​​​​​​Hvad m​​å ​du sælge?

Som ​opdrætter af fjerkræ må du slagte og sælge eget slagtet fjerkræ direkte til forbrugere. Fjerkræ er f.eks. høns og kyllinger, kalkuner, ænder, gæs og duer.

Særlige krav til nogle arter

Høns, kyl​​​linger og kalkuner skal være kontrolleret for salmonella.

Hvis du har kalkuner, skal du være opmærksom på nogle særlige regler:

Se mere i Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekalkuner (retsinformation.dk)​

Når du slagter dyrene

Du må plukke og tag​e organerne ud af slagtet fjerkræ før salg, men det er ikke et krav. ​Slagtning og efterfølgende behandling skal ske på bedriften (din ejendom), og du skal sørge for, at det foregår hygiejnisk forsvarligt. 

Du skal bortskaffe det animalske affald efter bestemmelserne om animalske biprodukter.

Læs om reglerne for animalske biprodukter

Ved slagtning skal du overholde reglerne for slagtning og aflivning af dyr.

Læs reglerne for slagtning og aflivning af dyr

Hvem ​​må du sælge til?

Du må sælge det sla​gtede fjerkræ direkte til forbrugere.

Hvis du vil​ sælge dine fødevarer til forbrugere fra f.eks. en gårdbutik, gælder nogle andre regler.

Læs om an​dre typer salg​

Hvor må d​​​u sælge fra?

Du må sælge​ dit fjerkræ fra din bedrift. Du må også levere det slagtede fjerkræ til de enkelte forbrugere.​

Hvor meget ​​må du sælge?

Du må sælge op til 2.000 stykker slagtet fjerkræ om året. De​​​t er inklusiv salg direkte til forbrugere, og hvis du også sælger s​lagtet fjerkræ til lokale detailvirksomheder.

Du skal dokumentere dit salg. For hvert år skal du kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 2.000 stykker slagtet fjerkræ direkte til forbrugere og lokale detailvirksomheder til sammen.

Hvis du producerer mere fjerkræ, skal de slagtes på et autoriseret slagteri.​

Vigtige kra​v og regler

Læs om krav til foder og dyresygdomme i fold ud-afsnittene.
Salget skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig p​​​åvirkning.

Du må ikke fodre dit fjervildt med madrester. Der kan nemlig vær​e risiko for at overføre smitte fra andre dyr samt bakterierne salmonella og campylobacter til dine dyr. 

Du må gerne fodre med frugt og grøntsager fra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven. F.eks. græsafklip og smågrene. Det betragtes ikke som madrester.​

Dit foder skal kunne spores

Du skal også kunne dokumentere, hvor du har købt dit foder. Gem derfor fakturaen fra din foderleverandør. Også hvis du køber foder fra andre landmænd.

Som opdrætter af høns, kyllinger og kalkuner skal du få kontrolleret dyrene for salmonella før slagtning. Du skal selv betale for undersøgelsen. Du må kun sælge de slagtede dyr eller det ferske kød, hvis du har undersøgt dyrene for salmonella. Det gælder ikke for ænder og gæs.​​

Krav til salm​​onellakontrol

Du skal overholde tre krav til s​​​almonellakontrol:

  1. Du skal være tilmeldt salmonellakontrollen hos Landbrug & Fødevarer.
  2. Som hovedregel skal du få undersøgt dyrene for salmonella tidligst tre uger inden slagtning. Du må tage prøverne tidligst seks uger før slagtning, hvis du har en økologisk besætning, en besætning med kyllinger, der er ældre end 81 dage ved slagtning, eller kalkuner ældre end 100 dage ved slagtning.
  3. Resultatet skal ligge klar, inden dyrene bliver slagtet.

Hvis prøverne ​​​​er positive for salmonella

Salmonella i høns og kyllinger.

Hvis der er salmonella i prøver fra dine slagtehøns eller -kyllinger, kommer flokken under offentligt tilsyn. Du får et brev fra Fødevarestyrelsen, der beskriver, hvad du skal gøre. For eksempel må du kun slagte dyrene på et slagteri, og efterfølgende skal kødet varmebehandles på en virksomhed, der er autoriseret til dette. 

Bagefter skal du rengøre og desinficere dit hønsehus, inden du må sætte nye dyr ind. Fødevarestyrelsen skal godkende rengøringen og desinficeringen​.

Salmonella i kalkuner.

Hvis der er salmonella i prøver fra dine slagtekalkuner, må du gerne slagte dem, men du skal være omhyggelig med hygiejnen. Du skal være særlig omhyggelig med at undgå forurening a​f kødet med afføring fra dyrene, hvis du tager indvoldene ud i forbindelse med slagtningen.

Hvis du opskærer slagtekalkuner. 

Hvis du har egen detailvirksomhed, hvor du opskærer slagtekalkuner, er det dit ansvar, at kødet ikke bliver forurenet med salmonella fra kalkunernes afføring. 

Der må ikke være Salmonella Typhimurium eller Salmonella Enteritidis i kødet efter opskæring. Hvis det er én af de salmonellatyper, der er påvist i dine prøver fra flokken, kan du få undersøgt, om der er smitte i kødet. Hvis der bliver påvist Salmonella Typhimurium eller Salmonella Enteritidis i prøverne, må du ikke markedsføre kødet​.​

​Newcastle disease

Du skal få dine h​øns og slagtekyllinger vaccineret mod Newcastle disease, hvis:

  • du deltager i udstillinger med dit fjerkræ eller sælger høns på markeder.
  • du køber udsætterhøns (tidligere ægproducerende høner)

Læs mere om vaccination mod Newcastle disea​se​

Fugleinfluenza

Du skal tage prøver og indsende​ prøverne til overvågning for fugleinfluenza. Vær opmærksom på de særlige regler for at beskytte mod fugleinfluenza:​

  • ​Du må ikke holde svømmefugle (ænder og gæs) sammen med hønsefugle.
  • Du skal fodre og vande fjerkræet under overdækning eller tag, hvor vilde fugle ikke kan få adgang til foderet.

Læs mere o​​​m overvågningen for fugleinfluenza

Guide: Sådan sælger du dine slagtede fjerkræ

Registrering

Du skal registrere dig hos Fødevarestyrelsen for at sælge fjerkræ direkte til forbrugere.

Registrer dit salg

Du skal registrere dig som primærproducent til at fodre dine dyr og til at producere fødevarer

Registrer dig som primærproducent (landbrugsindberetning.dk​​)

Opdræt af økologisk fjerkræ

Hvis du opdrætter økologisk fjerkræ, skal du være registreret 

Registrer dig som økologisk jordbrugsproducent (lbst.dk)

Registrer din fjerkræflok

Du skal registrere din fjerkræflok ​i CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)