Salg af hønseæg til egen virksomhed og ægpakkerier

Som hønseopdrætter skal du være opmærksom på, at du kun må sælge æg til din egen virksomhed og ægpakkerier. Læs mere her på siden.

​​​​​​​​​​​Hvad må d​​u sælge?​

Du må sælge hønseæg fra dine egne høns. Når du sælger æg, skal du være opmærksom på, at:

 • ​​du ikke må sortere æggene i kvalitets- eller vægtklasser.​​
 • du skal holde æggene adskilt fra æg fra andre arter, hvis du sælger begge dele.
 • du skal sælge æggene seneste 28 dage efter, at de er lagt​.
 • salget skal ske under god hygiejne, så æggene ikke bliver forurenet eller skadet.
 • du ikke må vaske eller rengøre æggene inden salg​.
 • du bør opbevare æggene ved en temperatur, som gør, at æggene ikke bliver dårlige. Temperaturen bør være konstant, så der ikke dannes kondens på æggene.
 • hønsene skal være testet for salmonella efter reglerne i Konsumægsbekendtgørelsen.​

Hvem må ​du sælge til?​​

Du må sælge dine æg til din egen detailvirksomhed eller særlige ægpakkerier. Det gælder:

 • ​​din egen butik eller restaurant på din bedrift.
 • din egen bod på et lokalt marked (inden for en radius af 50 km fra din bedrift).
 • dit eget ægpakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.
 • ægpakkerier, som er autoriseret til at afsætte uden begrænsning, uanset om det er dig selv eller en anden, der driver ægpakkeriet.

Du må ikke sælge dine æg til andre detailvirksomheder.​

Hvis du vil sælge dine æg til den endelige forbruger eller fra f.eks. en gårdbutik, gælder nogle andre regler.

Læs om andre typer salg

Hvor må​​ d​u sælge fra?

Du må sælge​ hønseæg fra din detailvirksomhed på din bedrift/bopæl. Du må ikke sælge æggene direkte fra bedriftens ægopbevaringsrum, hvis du også opbevarer æg til ægpakkeri i samme rum.​​

Hvor m​eget må du sælg​e?

Du må sælge op ti​l 312.000 æg om året. Det inkluderer alle typer salg, både salg direkte til forbrugere​, til egen detailvirksomhed på bedriften, til din egen bod på lokalt marked og til dit eget ægpakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.

Du skal dokumentere dit salg. Hvert år skal du kunne dokumentere, at du ikke sælger mere end 312.000 æg om året.

Afsæt til et ægpakkeri, hvis du producerer for mange æg. Hvis du producerer flere end 312.000 æg om året, skal du afsætte dem til et ægpakkeri med fuld autorisation, hvor der ikke er en minimumsgrænse.​​

Vigtige ​krav og regler

Dit salg skal ske hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning.

Egenkontrol​

Når du sælger hønseæg til ægpakkerier, skal du lave et egenkontrolprogram. Egenkontralprogrammet er et system, som skal sikre, at dine fødevarer er i orden, og at folk ikke bliver syge af dem.

Læs mere om egenkontrol

Din hønseflok skal ko​mme fra et godkendt rugeri eller registreret opdræt. Hvis dine høns ikke kommer fra et registreret opdræt, f.eks. racehøns, skal du undersøge for salmonella i gødning, inden du begynder at sælge æg. Du skal også undersøge nye dyr til flokken. Flokken skal undersøges to gange:

 1. Fødevarestyrelsen tager de første prøver - Kontakt Fødevarestyrelsen, hvis du skal have taget prøver i din flok.
 2. Du kan selv tage anden runde af prøver.​

Du må ikke fodre dine høns med madrester. Der kan nemlig vær​e risiko for at overføre smitte fra andre dyr samt bakterierne salmonella og campylobacter til dine dyr.

Du må gerne fodre med frugt og grøntsager fra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven. F.eks. græsafklip og smågrene. Det betragtes ikke som madrester.​

Dit foder skal kunne spores

Du skal også kunne dokumentere, hvor du har købt dit foder. Gem derfor fakturaen fra din foderleverandør. Også hvis du køber foder fra andre landmænd.

Du skal løbende u​ndersøge din hønseflok for salmonella. Det gør du typisk med en sokkeprøve, der er en prøve af gødning opsamlet ved, at du går rundt i stalden med en ”sok” på dit fodtøj. Sokken kan være et stykke tubegaze på ca. 15 cm, som skal drejes undervejs, så alle sider bliver dækket med gødning.

Hvor mange prøver og hvor ofte, du skal tage prøver for salmonella, afhænger af:

 • ​hvor mange høns du har.
 • om du kun sælger æg direkte til den endelige forbruger, herunder om du leverer til dit eget ægpakkeri med begrænset lokal omsætning.
 • om du også sælger til et ægpakkeri med fuld autorisation og uden begrænsning i antal eller afstand.

Læs mere om salmonella i æg

Kontakt Fødevarestyrelsen for at få taget prøver for salmonella (virk.dk)

Hvis du har op til og m​ed 1.000 høns

Du skal sende sokkeprøver med gødning til et laboratorium seks gange om året. Også hvis du kun leverer æg til dit eget ægpakkeri med begrænset lokal omsætning (salg inden for 50 km). Du skal selv betale for undersøgelsen af prøverne.

Når du sælger æg direkte til den endelige forbruger, skal du sætte et skilt op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Landbrug & Fødevarer sender hvert år et skilt til ejeren af hønseflokken. Du skal placere skiltet et sted, hvor det er nemt at se ved ægsalget.

Hvis du leverer æg til et ægpakkeri uden begrænsning i antal eller afstand, skal du hver anden uge sende sokkeprøver med gødning til undersøgelse på et laboratorium. Fødevarestyrelsen kommer én gang om året og tager prøver samt kontrollerer din egenkontrol. Besøget koster et gebyr.​

Hvis du har mere end 1.000 høns

Du skal sende sokkeprøver med gødning til et laboratorium hver anden uge. Du skal selv betale for undersøgelsen af prøverne.

Fødevarestyrelsen skal tage prøver i​ hver af dine flokke ca. én gang om året og kontrollere din egenkontrol. Når Fødevarestyrelsen tager prøver for salmonella eller udfører kontrol efter Konsumægsbekendtgørelsen, opkræver styrelsen et gebyr. Du skal selv betale for undersøgelsen af prøverne.​

Se reglerne for​ salmonellakontrol i Konsumægsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)​​

Du må ikke sælge el​​ler levere æggene videre, hvis der er salmonella i prøver fra dine høns. Heller ikke hvis der kun er mistanke om salmonella.

Der kan ske to ting, hvis prøverne er positive for salmonella afhængig af typen:

 1. Hønseflokken bliver med det samme erklæret for smittet med salmonella, hvis der er fundet bestemte typer salmonella.
 2. Andre typer salmonella skal være påvist to gange, før flokken bliver erklæret smittet med salmonella. Fødevarestyrelsen besøger din besætning og tager nye prøver, hvis der er fundet en af disse typer salmonella. Hvis der ikke bliver fundet salmonella i de nye prøver, tager Fødevarestyrelsen prøver en gang til efter 14 dage. Hvis begge hold prøver er negative, er flokken ikke smittet med salmonella, og du kan igen sælge æggene.

Hvis flokken er smittet med salmonella

Hvis dine høns er smittet med salmonella, skal du tage særlige forholdsregler:

 • ​du må ikke sælge eller på anden måde overdrage æggene til forbrug.
 • du skal rengøre og desinficere både hønsehus og omgivelser, inden du sætter nye høns ind.
 • Fødevarestyrelsen skal godkende rengøring m.v., inden du må sætte nye høns ind. Det koster et gebyr.

Du skal betale alle udgifter til undersøgelse for salmonella. Du kan kontakte laboratoriet eller Landbrug & Fødevarer, hvis du har spørgsmål til f.eks. priser.​

Newcastle disease​​​

Du skal få dine høns og ​​slagtekyllinger vaccineret mod Newcastle disease, hvis:

 • ​du deltager i udstillinger med dit fjerkræ eller sælger høns på markeder.
 • du køber udsætterhøns (tidligere ægproducerende høner)

Læs mere om vaccination mod Newcastle disease​​

Fugleinfluenza​​

Du skal tage pr​​øver og indsende prøverne til overvågning for fugleinfluenza. Vær opmærksom på de særlige regler for at beskytte mod fugleinfluenza:

 • ​Du må ikke holde svømmefugle (ænder og gæs) sammen med hønsefugle.
 • Du skal fodre og vande fjerkræet under overdækning eller tag, hvor vilde fugle ikke kan få adgang til foderet.

Læs om overvågning af og forebyggende foranstaltninger mod fugleinfluenza

Der findes særlige EU-handelsnormer for hønseæg. Handelsnormer er produktspecifikke regler, som for hønseæg handler om kvalitet, vægtklasser, særlige mærkningsregler mv.

Udover handelsnormer for ​​hønseæg gælder de generelle mærkningsregler for fødevarer for æg af alle fjerkræarter.

Hvis du leverer hønseæg til salg til den endelige forbruger, salg ved offentligt lokalt marked eller til egen detailvirksomhed:

 • ​må æggene ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.
 • må æggene ikke være mærket med "Frilandsæg", "Skrabeæg" eller "Buræg".
 • skal dine æg være mærket med producentkode, hvis du sælger æg fra en bod på et lokalt offentligt marked. Hvis du har op til 50 høns, kan du dog nøjes med at sætte et skilt op på salgsstedet med producentens navn og adresse.

Læs mere om handelsnormer og varestandarder

Læs mere om handelsnormer for æg​ - lovstof

Mærkning og markedsføring af fødevarer​​​

Ud over de specifikke mærkningskrav​ for æg i handelsnormerne er der supplerende generelle mærkningskrav i Mærkningsforordningen.

Læs mere om de generelle mærkningskrav

Dioxin er et giftigt stof. Stoffet er sundhedsskadeligt og bl.a. hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Det dannes bl.a. ved forbrændingsprocesser og kan derfor findes i aske.

Høns kan sandsynligvis optage dioxin fra den jord, de pirker i, eller fra larver og insekter i jorden. Hvis man samtidig ofte brænder affald eller andre materialer af i nærheden af hønsegården, kan hønsene blive forurenet med for​ meget dioxin.

Derfor bør du:

 • ​ikke smide aske eller andet affald fra fyr eller brændeovne ud i hønsegården.
 • ikke brænde affald af, herunder affaldstræ og spånplader.
 • fremme vækst af græs, buske og træer i hønsegården, så jorden bliver dækket.​

De fleste æg overholder grænseværdien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra udegående høns. Der er dog set forhøjet indhold i æg fra nogle mindre besætninger med udegående høns og fra hobbyhøns.

Det er en god idé at variere, hvor du køber æg. Hvis man som forbruger gerne vil købe æg direkte fra ægproducenten, er det en god idé at købe æg fra forskellige ​gårde suppleret med æg fra supermarkedet. Man bør også supplere sine hjemmeproducerede hønseæg med indkøbte æg.

Guide: Sådan sælger du dine hønseæg

Registrering

Du skal registrere dig hos Fødevarestyrelsen for at sælge æg til: egen detailvirksomhed, egen bod på et lokalt marked eller eget ægpakkeri med lokal omsætning.​

Brug vores blanket til at registrere dit salg

Du skal registrere dig som primærproducent til at fodre dine dyr og til at producere fødevarer.

Registrer dig som primærproducent​

Hvis du leverer til et ægpakkeri, skal du registreres til frilands- eller skrabeægsproduktion i Fødevarestyrelsen eller til økologi i Landbrugsstyrelsen.

Registrer din hønseflok

Du skal registrere din hønseflok ​i CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Bliv registreret i CHR (chr.fvst.dk)

Din hønseflok skal være registreret til salmonellakontrol hos Landbrug og Fødevarer (Danske Æg)

Bliv registreret til salmonellakontrol (lf.dk)